Forslag til Lokalplan 467 for et bofællesskab på Parallelvej 47

Lokalplan |
Luftfoto Parallelvej Luftfoto Parallelvej

Lokalplanens område er en del af et større boligkvarter der består af enfamiliehuse, rækkehuse og enkelte institutioner. Mod syd er lokalplanens område afgrænset af Gammel Køge Landevej og mod nord af Parallelvej, mod øst og vest støder lokalplanens område op til ejendomme med enfamiliehuse.

Lokalplanområdet har tidligere rummet en daginstitution, der er blevet nedrevet med henblik på opførelse af boliger.

Kommunalbestyrelsen ønsker i stedet at opføre et bofællesskab for udviklingshæmmede borgere på Parallelvej 47A-D. Borgerne bor i dag typisk hjemme hos deres forældre eller i et botilbud uden for kommunen. Målgruppen vil have behov for støtte, hjælp og omsorg døgnet rundt til at strukturere deres hverdag.

Byggeriet skal opføres efter Almenboligloven af et almennyttigt boligselskab og vil udover boliger også indeholde fælles- og servicearealer.

Formålet med lokalplanen er derfor at muliggøre opførelsen af et bofællesskab på Parallelvej 47 A-D med plads til 20 boliger.

Offentlig Høring

Vi vil gerne høre hvad du mener om planforslaget. Der er derfor mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Disse bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Du kan indsende dine bemærkninger her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø

Høvedstensvej 45

2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 1. juni 2022.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring afholder Hvidovre Kommune et borgermøde om planforslaget. Mødet finder sted den 11. maj 2022, kl. 19-21 i teatersalen i Frihedens idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

På mødet vil lokalplanen blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan også se mødet live ved at klikke her (nyt vindue)

Print
Info
Type
Høring
Høringsperiode
4. maj 2022 til 1. juni 2022
calender Frist for høringssvar
1. juni 2022

Høringssvar

Kirsten | 22-05-2022 16:45:13
Indsigelse mod Lokalplan - Bofællesskab Parallelvej 47
Denne indsigelse er efter aftale med flere beboere på Parallelvej. Vedr. Parallelvej 47 - tom grund siden 2013. Parallelvej er i forvejen meget belastet af for stærk kørsel efter fjernelse af bump - chikaner oprettet er intet værd. Folk kører fra Byvej til Blochs Alle og ud der, så de ikke skal holde tilbage for rødt ved Gl. Køgelandevej, trods gennemkørsel forbudt. Megen trafik med folk som skal op på grillen på Avedøre Station - respekterer ikke 40km. Vi vil som beboere blive urimeligt belastet af nu besøgende til beboere i Bofællesskabet på alle tider af døgnet + heraf parkeringer. Personale som skal til og fra arbejde. Diverse Flextrafik, diverse biler med varer til Bofællesskabet og heraf vil det være store biler. Der er stor udskiftning på Parallelvej + sideveje og nye beboere er folk med børn, hvilket er meget utrygt med al den trafik. Det er fuldstændig malplaceret at lægge et sådan Bofællesskab midt i parcelhus kvarter og ikke som ellers besluttet 4 stk parcelhuse. Der er grund på Byvej, som er uden omkringliggende parcelhuse. Det er utrygt for os som beboere at få sådan en Institution, da der jo er forskellige grader af udviklingshæmmende personer. Kan der garanteres at der ikke vil være råben mm, de respekterer at blive på egen grund (her menes ikke går ind til andre). Det er jo en åben Institution hele døgnet. I brev af 4-5 står der at bebyggelsen kan opføres i 1 etage og ikke SKAL, som tidligere vedtaget. Dette fremgår ikke tydeligt af tegning, da der ikke er mål på. Er der undersøgt om kloaknettet kan tåle den belastning med 20 beboere + fællesrum + køkken mm?
Muhammad Amin | 05-05-2022 08:35:07
Nabo til et udviklingshæmmet opholdssted
Jeg kommer til at være nabo til opholdsstedet, som af sin virkning kommer til at resultere i at vejen bliver væsentlig mere befærdet end det i forvejen er(pga. Alt den gennemkørsel der i forvejen er, grundet lyskrydset til gammelkøge landevej). Det betyder at vi skal til at til at være ekstra opmærksomme på vores børns færden på vores vej. Derudover tilkommer der også andre gener i forbindelse med opholdsstedet, hvilket jeg ikke mener er rimeligt for os der har købt hus på den vej, da vi dengang ikke regnede med den lokalplan(da den jo er sat til at skulle blive ændret nu). Jeg synes ikke det er hensigtsmæssigt at opføre sådan et opholdssted MIDT i et villa kvarter. Det tror jeg også at alle jer der bor i hus også godt ved. I ville højest sandsynligt heller ikke selv have den type bebyggelse som nabo. Det er ikke fordi at man ser ned på de mennesker der bor der, men mere fordi det ikke var det naboskab man havde regnet med da man købte huset. Jeg (og mange andre naboer) forstår vitterligt ikke hvorfor sådanne projekter ikke bliver planlagt til at blive sat et sted hvor de passer bedre ind. Jeg er helt sikker på at hvidovre har mange andre pladser de kan finde, end midt i et villa kvarter. Forestil jer at købe hus i håb om at stifte en familie, hvor der er Ca. 50 meters gang til børnehaven, til at det bliver 50 meter til udviklingshæmmede beboere(hvor man kan formode at der sagtens kan være råberi og andet pludselig larm og støj). Husk også på at risikioen for at udviklingshæmmede begår kriminalitet gennem de seneste år har været stærkt stigende(grundet deres psykiske tilstand), og det synes jeg bare ikke i kan tilbyde os som bor så tæt på. Vi vil gerne kunne være sikre på at sende vores børn ind til naboen og i skole, til stationen osv.. Statistik for udviklingshæmmede der begår kriminalitet (https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/voldsom-stigning-i-udviklingsh%C3%A6mmede-kriminelle)