Forslag til Lokalplan 467 for et bofællesskab på Parallelvej 47

Lokalplan |
Luftfoto Parallelvej Luftfoto Parallelvej

Lokalplanens område er en del af et større boligkvarter der består af enfamiliehuse, rækkehuse og enkelte institutioner. Mod syd er lokalplanens område afgrænset af Gammel Køge Landevej og mod nord af Parallelvej, mod øst og vest støder lokalplanens område op til ejendomme med enfamiliehuse.

Lokalplanområdet har tidligere rummet en daginstitution, der er blevet nedrevet med henblik på opførelse af boliger.

Kommunalbestyrelsen ønsker i stedet at opføre et bofællesskab for udviklingshæmmede borgere på Parallelvej 47A-D. Borgerne bor i dag typisk hjemme hos deres forældre eller i et botilbud uden for kommunen. Målgruppen vil have behov for støtte, hjælp og omsorg døgnet rundt til at strukturere deres hverdag.

Byggeriet skal opføres efter Almenboligloven af et almennyttigt boligselskab og vil udover boliger også indeholde fælles- og servicearealer.

Formålet med lokalplanen er derfor at muliggøre opførelsen af et bofællesskab på Parallelvej 47 A-D med plads til 20 boliger.

Offentlig Høring

Vi vil gerne høre hvad du mener om planforslaget. Der er derfor mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Disse bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Du kan indsende dine bemærkninger her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø

Høvedstensvej 45

2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 1. juni 2022.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring afholder Hvidovre Kommune et borgermøde om planforslaget. Mødet finder sted den 11. maj 2022, kl. 19-21 i teatersalen i Frihedens idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

På mødet vil lokalplanen blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan også se mødet live ved at klikke her (nyt vindue)

Print
exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
4. maj 2022 til 1. juni 2022
calender Frist for høringssvar
1. juni 2022