Forslag til Lokalplan 462 for boligområdet Toftegården

Lokalplan |
Skråfoto Toftegården Skråfoto Toftegården

Lokalplanens baggrund

Forslag til lokalplan 462 omfatter et parcelhusområde centralt i Hvidovre Kommune, i den østlige del af Avedøre. Lokalplansområdet afgrænses af Frydenhøjstien, Brostykkevej, Avedøre Havnevej og en række parceller umiddelbart syd for Sjølundvej.

For de fleste af kommunens parcelhusområder gælder i dag en række byplanvedtægter, der fastlægger, hvad grundene må bruges til, og hvordan og hvor meget man må bygge på grundene.

Disse byplanvedtægter er vedtaget i perioden 1943 – 1973 og er ikke længere tidssvarende. Der er siden opstået et behov for at bygge større boliger, end byplanvedtægterne muliggør. De tager ikke højde for småbygninger, oplag og overkørsler og er uforståelige for de fleste grundejere og rådgivere – blandt andet på grund af forældede begreber og snørklede formuleringer. Derudover er bevaringsværdige bygninger heller ikke reguleret i de gamle byplanvedtægter.

Kommunalbestyrelsen har derfor ønsket at indlede et sam­arbejde med grundejerforeningerne i kommunen, om at lave nye lokalplaner for deres områder som erstatning for byplan­vedtægterne. Dette forslag er udarbejdet i dialog med de aktive grundejerforeninger i området, Grundejerforeningen Toftegården og Avedøre grundejerforening.

Formålet med lokalplanen er primært at sikre en fastholdelse af områdets karakter med fritliggende enfamiliehuse med et grønt præg langs vejene samt at øge byggemulighederne på den enkelte ejendom, så enfamiliehusene kan gives en størrelse, der modsvarer de nutidige behov.

Lokalplanen erstatter Byplanvedtægt A2 for Toftegården og Lokalplan 436 som har reguleret selve Toftegårdsparken. I Lokalplan 462 er bestemmelserne for parkområdet opdateret og indarbejdet, så der igen er én samlet lokalplan for hele området.

Offentlig høring og borgermøde

Planforslaget vil være i offentlig høring i fem uger fra den 7. december 2022 til den 11. januar 2023.

Vi vil gerne høre hvad du mener om planforslaget. Der er derfor mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Disse bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Du kan indsende dine bemærkninger nederst her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 11. januar 2023.

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde, hvor lokalplanen vil blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

Borgermødet finder sted i auditoriet i Avedørelejren, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre, tirsdag den 3. januar 2023, i tidsrummet kl. 19.00 - 21-00.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen gælder for et mindre afgrænset område, og der foretages kun en ændring i anvendelsesbestemmelsen i forhold til muligheden for at etablere de sædvanlige serviceerhverv, der findes i et moderne centerområde, herunder kundeorienterede serviceerhverv som restauranter og cafeer, der i dag ikke er en mulighed jf. Byplanvedtægt H10.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Print
Info
Type
Høring
Høringsperiode
7. december 2022 til 11. januar 2023
calender Frist for høringssvar
11. januar 2023

Høringssvar

Mette | 11-01-2023 21:53:33
bred enighed blandt de fremmødte om, at bebyggelse i 2 etager vil ændre området Toftegården's nuværende karakter
Kære Hvidovre Kommune, Som politikerne, der var tilstedet på borgermødet d. 3 januar 2023 vedr. lokalplan 462, noterede sig, så var der bred enighed blandt de fremmødte om, at bebyggelse i 2 etager vil ændre området Toftegården's nuværende charme og ikke være i overensstemmelse med beskrivelsen af området, som værende karakteriseret ved åben-lav boligbebyggelse. Der var blandt de fremmødte forståelse for, at parcelejere i dag har behov for flere kvadratmeter, hvorfor 1,5 planshuse med sadeltag ikke ses som et problem og stadig vil muliggøre øget kvadratmeter i højden, med den positive sideeffekt, at der frigives mere udendørsareal til fx håndtering af regnvand. Bebyggelse i 2 etager med lodrette vægge hele vejen til taget, vil dog stikke markant ud udseendemæssigt i området. Eksempler på huse i 2 etager ses ofte med store panoramavinduer, som giver mening i områder, hvor der er udsigt til fx skov eller hav, hvilket ikke gør sig gældende for nærområdet Toftegården ligger i. Derudover blev der tilkendegivet bekymringer om indbliksgener, da vertikalevægge i højden muliggøre anden type opholdsrum ofte kombineret med store vinduespartier. Vi håber kommunen vil efterleve ønsket om, at området ikke egner sig til 2-etage huse. Denne høringsbemærkning er delt på Grundejerforeningens Facebook side og 73 beboere har tilkendegivet, at de støtter denne høringsbemærkning.
kenneth | 07-01-2023 15:00:02
Ændringsforslag til lokalplan 462
Tak til kommunen for positiv grøn tilgang til TOFTEGÅRDSPARKEN. Her et par forslag, A og B (især vigtig), til lokalplanen : A. For bl.a. tydelighedens skyld foreslår jeg at Del 1 og Del 2 hver gang de nævnes i planen kaldes : Del 1 BOLIGOMRÅDET Del 2 TOFTEGÅRDSPARKEN B Vigtig Tilføjelse til s.6, citat : "...mulighed for indpasning af friluftsanlæg..." Ordlyden foreslås ændret - for at styre antallet og karakteren af mulige fremtidige anlæg : parken er jo meget smal og lille. Ny ordlyd (ændringer her skrevet med stort) : "...mulighed for indpasning af ENKELTE frIluftsanlæg, DER IKKE ER TIL GENE FOR DE OMKRINGBOENDE ELLER PARKEN OG MED MULIGHED FOR anlæg til lokal håndtering af regnvand.
Britta | 05-01-2023 12:13:16
Lokalplan 462: Byggetype og højde på nyt byggeri
Der skal ikke i lokalområde 462 gives tilladelse til opførelse af bygninger på 1 ½ eller 2 plan med byggehøjde på op til 8,5 meter. Området består fortrinsvis af et plans huse og det vil ødelægge områdets estiske og konforme udtryk. Som nabo til fx et 2 plans hus (på borgermødet omtalt som kasse) vil der være store gener af indkig, da disse huse ofte har gulv til loft vinduer og bygges med opholdsrum, så som stue og køkken alrum oppe frem for nede. En bygning på mellem 6,5 og 8,5 meters højde på nabogrunden vil forringe lysindfaldet på de omkringliggende parceller. Et sådant byggeri vil forringe de omkringliggende parcellers attraktivitet, både for de eksisterende ejere men også i salgs øjemed og give en værdiforringelse.
Niels | 04-01-2023 00:33:03
Toftemosevej 21
2650 Hvidovre
Noter til lokalplan 462 – Revideret.
Noter til lokalplan 462 – Revideret. Side 6: Fra fritliggende parcelhuse til Tofamiliehuse / Dobbelthuse. Etageantal på to. Maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Nej tak. Det vil ødelægge området karakter. - Finder det problematisk at Kommunen kan blande sig i om man har en bil under nummerplade stående på egen grund. - Reglen om ”højt oplag”, det vil sige campingvogn og den slags mindst 2,5 meter fra skel bør kun være en anbefaling. Ellers er det ikke muligt for mange at parkerer sådanne i deres indkørsel. Så må de stå på vejen. - ”kan forblive levende hegn”. Dette afleder en debat om hvornår noget er renovering/vedligeholdelse af eksisterende hegn og hvornår noget er nyt og derved skal være levende hegn. - Friluftsanlæg bør præciseres til at være legeplads. Ved ikke om der skal stå noget om maksimal størrelse på en sådan. - Der står at der i delområde 1 må opstilles antennemaster. Burde det ikke være i delområde 2 idet en mobilmast ville være mindre til gene der, placeret fornuftigt, end stående i en borgers have. - Forbud mod vindmøller er helt forkert og bør ikke skrives ind i planen. - Side 8: Maksimum antal etager to. Nej. Det bør maksimalt være 1½ etage. Det vil sige en stueetage med en 1. sal med skråt tag uden Kviste. En løsning som for eksempel Velux Tagaltan, bør være muligt hvor det giver mening. Maksimum byggehøjde er også for meget. 1½ etage har ikke brug for 8,5 meter. Hele området består primært af huse i en etage. Så der er ingen grund til at formaliserer kommunens ønske om to etager. - Side 9: ” Det anbefales derfor, at man bidrager til kommunens klimatilpasning ved at tilbageholde mest muligt regnvand på egen grund. Det kan gøres ved f.eks. at undgå tætte belægninger på terræn, etablere forsinkelsesbassiner, regnbede eller grønne tage, der kan forsinke skybrudsvan￾det inden det når kloakken eller lavninger i området. Det er også væsentligt, at en øget befæstelse ikke giver anledning til gener for naboer eller omkringliggende områder. Generelt anbefaler Hvidovre Kommune så lidt befæstelse som muligt og så meget grønt som muligt, så vandet kan tilbageholdes.” Det er jo en måde at sige det på når der blandt andet klippes græs 6 gange om året på kommunens område og der lige er blevet lagt en ny, ikke regnvandsgennemtrængelig asfalt på Toftemosevej. Bestemmelsen om sokkelhøjde. Betyder det at der ikke må laves pælefundament? - Side 12: ”Da området allerede anvendes til boligformål og rekreative formål, udlægges der ikke nye arealer til støjfølsom anvendelse. For at afhjælpe støjbelastningen muliggør lokalplanen, at der i tillæg til levende hegn kan etableres faste hegn på ejendommene ud til de mest støjbelastede strækninger”. Vil der så være krav til det faste hegn? At det skal være støjdæmpende eller hvilke materialer? Det bør være muligt at støjdæmpende hegn mod Avedøre Havnevej og Brostykkevej er høje nok til at være effektive nok til at beboerne i de parceller kan have en normal brug af den del af deres grund der vender mod vejen. En 2,5 til 3 meter hegn, med krav om at have en levende beplantning/beklædning ud mod vej virker fornuftigt. - ” Jordforurening. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Byzonen er områdeklassificeret efter jordforureningsloven - som al anden jord inden for ældre byområder. Bortskaffelse af jord fra ejendommene skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.” Det lader til at hvis man laver skruefundament skal der flyttet meget mindre jord. Ville der kunne laves et krav om fundamenttypen i forhold til jordflyt og klimapåvirkning? - Side 15: §2. Lokalplanens formål er forfejlet på grund af de boligtyper og størrelser der ønskes tilladt. ” at sikre og videreudvikle områdets offentligt tilgængelige grønne arealer, så disse bidrager til boligområdets grønne karakter, understøtter deres funktion som fælles mødesteder for beboerne og styrker oplevelsen af natur og biodiversitet i området,” Det er et antal golde græsplæner. Biodiversive ørkenener. Selv fældede træer bliver fjernet. - §3.1. Tofamiliehuse, det vil sige vandret lejlighedskel vil give for høje huse. Vi har allerede et to etagers hus og det giver et ret bastant indtryk. Hvis der kom mange af det størrelse og højde i området ville det ikke følge lokalplanens tanke med bevaring af områdets karakter. Områdets karakter som lokalplanen påstår at ville beskytte og bevare vil blive ødelagt / ændret, hvis der gives mulighed for flere huse med to fulde etager. - §3.4 giver mulighed for anlæg til sikring af områdets forsyning. Det vil sige også vindenergi installationer. - §4.3. Denne paragraf skal ikke være i lokalplanen da der ikke skal være huse af den størrelse i planens område. - §4.1. Er der parceller under 600 m2 i planens område? Hvis ikke behøves denne § jo ikke være der eller også skal de 600 ændres til den laveste værdi m2 en parcel er i plan området. - §4.4. Hvad er parcelstørrelserne her? Er det nogen der er 900m2? Ellers er denne § jo ligegyldig. Eller er parcelsammenlægning en del af det her? - §5.2 skal ændres til 1½, det vil sige, et plan med skråt tag uden kvist hvor dette vil være til gene men med mulighed for tagaltan vindue type. - §5.3. 8,5 meter er for højt til dette område. Bør der være en højdebegrænsning på antenner og skorstene? - §5.4. Vindmøller kan for eksempel indskrives med en maksimal højde på 12 til 15 meter. - §5.6. 6 meter kravet og forbuddet mod strukturer inden for det fratager i bund og grund ejendommene langs brostykkevej 6 meter x grundbrede af deres ejendom. Enten skal mindre bebyggelser tillades i denne zone, foragtet om der kommer støjdæmpende hegn med vej eller ej eller også bør Kommunen de facto købe den zone af parcellen dog uden af få brugsret over området. - §5.7. Det er som om denne paragraf overlapper med det der tidligere er skrevet om friluftsudstyr for delområde 2. - §6.1. Denne paragraf må ikke være en hindring for solceller. Derfor bør det undersøges hvilke glansværdier og lysreflektionsværdier som solceller har. §6.2 har ingen definition på solcellerne. Ref. §6.1. Man kunne også skrive at der skal laves enten et integreret solcelle-/ hybrid solcelletag eller et grønt tag. - §7.1. Dem som i dag har mur eller ikke-levende hegn. Skal de plante levende hegn? Og hvis disse kommer ud over skel? Der står at der på indersiden af levende hegn bør være et trådhegn. Hvordan kan det angå kommunen hvilket hegn, om noget, man har inde på sin egen grund? Og hvilken højde det har? Hvis man har en hæk eller bærbusk med den del af delområde 2 der ikke har stien er det vel lige vidt om hækken er klippet med lineal. Tværtom er det vel bedre for den så famøse biodiversitet hvis det grønne hegn får lov til at vokse lidt. - §7.2. Ikke krav til om hegn mod de store veje skal have støjdæmpning? Hvorfor 1,8 meter som maksimum højde når formålet er at skærme ejendommen mod støj og indsigt? Hegn bør være højere og definitionen af levende børe være liberal. - §7.4. Betyder udendørs her på vejen eller på egen grund? For det kan da ikke angå kommunen om man har et uindregistrerede køretøj stående på sin egen grund. Det vil med den placering mange indkørsler har i området ikke være muligt at sætte en campingvogn eller båd mere end 2,5 meter fra skel. §en bør omskrives eller fjernes så fritidsudstyr på hjul kan stå på egen grund og ikke ude på vejen. - §7.5/§7.6/§7.7. Bevaring og ”skal beplantes”. Planbilag 2 / delområde 2. Bør der være krav til %-vis beplantning og ikke bare krav til hvilke arter men kan plante? §7.5 og 7.6 har ikke de samme arter. Er det ikke lidt underligt? - §8.2. Hvordan vil Kommunen overvåge borgernes parkering så Kommunen kan sige når de synes at der skal en parkeringsplads mere på Borgerens grund? Har kommunen nogen holdning til om der finder økonomisk kompensation sted ved benyttelse af anden parkeringsplads end ens egen? 100 meter er omsonst. Det er da op til borgeren selv hvor langt borgeren vil gå for en parkeringsplads. - §8.5. Hvad sker der hvis der er ejendomme der har mere end hvad paragraffen tilskriver i dag? - §8.6. Er der en tidsfrist for opretning af nuværende anlæg eller gælder dette kun hvis der anlægges nye? - §11.2. Burde der stå at dette gælder delområde 2 og at der nok ikke er nogen der vil have en mobilantenne på op til 27 meter i baghaven. Jeg må ikke have en lille vindmølle i den bredeste fortolkning af det begreb men jeg må gerne have en mobilantenne på op til 27 meters højde i min have? - §11.4. Denne § skal slettes. Eller omskrives med bedre definitioner. Det vil sige at vindmøller bør være tilladt. Hvis vi tillader solceller og solhybrid anlæg, som jo er decentral strøm og varme produktion, hvorfor så ikke en mølle som jo også er decentral strøm produktion. -
Charlotte | 03-01-2023 21:15:07
Lokalplan 462, 2 etage hus
Huse i 2 etager, "skoæskemodellen" med eller uden tagterrasse i grundejerforeningen-Toftegården er en dårlig ide efter min overbevisning. Da områdets karakter ændres/ødelægges. Indbliksgener for naboerne og skygger fra bygningen.
Flemming | 03-01-2023 20:54:08
Lokalplan 462, 2 etage hus
Ønsker ikke huse i 2 etager (skotøjsæske) i Toftegaardens boligområde . Dels på grund af områdets arkitektonisk udseende vil blive ødelagt da der er lav bebyggelse i dag. Bygninger op til 8,5 m vil få store indbliksgener for naboerne.
Charlotte | 03-01-2023 15:31:09
Byggehøjde
Jeg har meget svært ved at se fordele ved en byggehøjde på 8.5m, men derimod ser jeg ulemper/gener ift. området og naboerne.
Flemming | 23-12-2022 06:51:10
Lokalplan 462
Det vil ikke være hensigtsmæssigt at kunne bygge i 8,5 m højde, dels naboer generet af skygge fra bygninge og områdets arkitektonisk udseende vil ikke passe til Toftegaardens boligområde.
Kim | 21-12-2022 20:45:31
Toftemosevej 35
2650 Hvidovre
Lokalplan 462
Er bekymret for bygge højden op til 8,5 m.
Tina | 21-12-2022 20:34:24
Lokalplan 462
Det vil virkeligt være en dårlig ide, at der må bygges op i 8,5 meters højde. Det vil i den grad nedsætte værdien af de boliger, som bliver nabo, til sådan en klods. Parkerings forholdene vil også bære præg, allerede nu, hvor der i de store nybyggede huse, bor flere familier, er det ikke nok, med 2 parkeringsmuligheder på grunden. 4 biler, plus erhvervsbil, er ikke usædvanligt. Nu større huse, der bliver bygget, nu flere familier, flytter ind under samme tag
Connie | 17-12-2022 11:23:00
Lokalplan 462
Det er ikke hensigtsmæssigt at bygge i 8,5 m højde i vores område.
Henny | 09-12-2022 09:48:13
toftegårdens grønne område
det grønne område må under ingen omstændigheder beskæres.