Forslag til Lokalplan 343 for Hvidovre Stadion

Lokalplan |

Forslag til Lokalplan 343 omfatter Hvidovre Stadion, ejendommen matr.nr. 18cp Hvidovre By, Strandmark. Lokalplansområdet er centralt beliggende midt i Hvidovre langs kommunens ”hovedgade” – Hvidovrevej – og tæt på lokale og regionale, kollektive trafikforbindelser på Friheden Station.

Den professionelle del af Hvidovre IF, Hvidovre Fodbold A/S, spiller sine hjemmekampe i 1. division, NordicBet Ligaen, på Hvidovre Stadion. Klubben har stor sportslig succes og er således oprykningskandidat til den kommende sæson i Superligaen, der starter medio/ultimo juli måned 2022.

Som forberedelse på at kunne spille fodbold i Superligaen på Hvidovre Stadion fra sæsonen 2021-22 har Hvidovre Kommune afdækket mulighederne for at tilgodese de krav, som Divisionsforeningen stiller til stadionfaciliteterne.

Der skal blandt andet etableres ekstra tribuner til ca. 3.400 tilskuere, så den samlede kapacitet bliver på mindst 10.000 personer. Der skal også etableres et VIP lounge-område til mindst 300 personer med uforstyrret udsyn over banen. Der skal desuden etableres TV-studie og tårne til TV-kameraerne.

De beskrevne tiltag er af midlertidig karakter og vedrører ikke et permanent Superliga-stadion. Tiltagene overvejes kun konkret udført, såfremt HIF rent faktisk rykker op.

Kommunen vurderer, at etableringen af de nævnte faciliteter er lokalplanpligtig.

Derfor søges det at tilvejebringe et nyt plangrundlag, der gør det muligt for Kommunalbestyrelsen at etablere de midlertidige tiltag på stadion. Kommunalbestyrelsen har ikke dermed taget stilling til, om man vil afsætte de økonomiske midler til at gennemføre tiltagene.

Viser det sig i løbet af maj måned, at klubben ikke rykker op i Superligaen, vil planprocessen kunne stoppes. Hvis der er ønske om dette, vil Kommunalbestyrelsen i stedet kunne vælge at udarbejde et mere langsigtet plangrundlag, som tager højde for Divisionsforeningens forventede krav om overdækning mv. i 2028.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 25. maj 2022.

Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden. Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde om planforslaget. Mødet finder sted den 16. maj 2022, kl. 19-21 i Salen på Dansborgskolen, Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

På mødet vil lokalplanen blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan følge med i mødet ved at trykke her (nyt vindue)

Info
Type
Høring
Høringsperiode
27. april 2022 til 25. maj 2022
calender Frist for høringssvar
25. maj 2022