Forslag til Lokalplan 150 for Lokalcenter på Hvidovrevej 94-110A og Kløverprisvej 3-3A

Lokalplan |
Dekoration Dekoration

Lokalplanens baggrund og formål

Formålet med forslag til Lokalplan 150 er at muliggøre en udvikling af området som et moderne og attraktivt centerområde samtidig med, at byen kan fortættes i god synergi med de bevaringsværdige bygninger.

Lokalplansforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra indehaveren af et erhvervslejemål i ejendommen Hvidovrevej 106, hvor der ligger et pizzeria. Man har et ønske om indretning af siddepladser i pizzeriaet, og dermed en mindre restaurant modsat det nuværende salg af takeaway. Der er i den gældende Byplanvedtægt H10 fra 1964 ikke mulighed for dette.

Den overordnede planlægning - Kommuneplan 2021 - indeholder på dette sted to modsatrettede intentioner: Ønsket om byfortætning med randbebyggelse langs Hvidovrevej kontra ønsket om at bevare de bevaringsværdige enfamiliehuse. Vinklen i planforslaget er at prioritere en styrkelse af bymiljøet og centerdannelsen på bekostning af dele af bygningskulturarven. Men der er tilstræbt en balance mellem byfortætning kontra bevaring af områdets kulturarvsværdier i lokalplanen.

Dette kommer til udtryk i lokalplanens bestemmelser for bevaringsværdige bygninger, som ønskes bevaret, indtil der på sigt kan opføres etagebebyggelse langs Hvidovrevej. Bebyggelsesstrukturen og anvendelsesbestemmelserne gør, at det ikke er muligt at opføre nye enfamiliehuse (åben-lav bebyggelse) til erstatning af de eksisterende, men at man godt kan opføre nye tilbygninger til de eksisterende enfamiliehuse.

Der gives mulighed for at bygge etagebebyggelse i en maksimal bygningshøjde på 8,5 m og op i to etager af hensyn til de omkringliggende bygninger i området. Der tillades en maksimal bebyggelsesprocent på 40 for etageejendomme og 30 for åben-lav boligbebyggelse, for at sikre at de gældende parkeringsnormer kan overholdes på de små grunde.

Lokalplanen rummer bestemmelser for skiltning, hvorfor både Byplanvedtægt H10, Tillæg nr. 1 til Byplanvedtægt H10 samt Lokalplan 001 aflyses for området ved vedtagelsen af Lokalplan 150.

Offentlig Høring

Planforslaget vil være i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 4. august til den 1. september 2022.

Vi vil gerne høre hvad du mener om planforslaget. Der er derfor mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Disse bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Du kan indsende dine bemærkninger her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 1. september 2022.

Informationsstand

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et alment tilgængeligt borgerarrangement om forslag til Lokalplan 150. Repræsentanter fra administrationen og kommunalbestyrelsen vil være til stede med en informationsstand på Hvidovre Torv, tirsdag den 23. august 2022, kl.16.00- 18.00. Her er du meget velkommen til at komme forbi og få svar på spørgsmål mv.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen gælder for et mindre afgrænset område, og der foretages kun en ændring i anvendelsesbestemmelsen i forhold til muligheden for at etablere de sædvanlige serviceerhverv, der findes i et moderne centerområde, herunder kundeorienterede serviceerhverv som restauranter og cafeer, der i dag ikke er en mulighed jf. Byplanvedtægt H10.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
4. august 2022 til 1. september 2022
calender Frist for høringssvar
1. september 2022