Forslag til Lokalplan 150 for Lokalcenter på Hvidovrevej 94-110A og Kløverprisvej 3-3A

Lokalplan |
Dekoration Dekoration

Lokalplanens baggrund og formål

Formålet med forslag til Lokalplan 150 er at muliggøre en udvikling af området som et moderne og attraktivt centerområde samtidig med, at byen kan fortættes i god synergi med de bevaringsværdige bygninger.

Lokalplansforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra indehaveren af et erhvervslejemål i ejendommen Hvidovrevej 106, hvor der ligger et pizzeria. Man har et ønske om indretning af siddepladser i pizzeriaet, og dermed en mindre restaurant modsat det nuværende salg af takeaway. Der er i den gældende Byplanvedtægt H10 fra 1964 ikke mulighed for dette.

Den overordnede planlægning - Kommuneplan 2021 - indeholder på dette sted to modsatrettede intentioner: Ønsket om byfortætning med randbebyggelse langs Hvidovrevej kontra ønsket om at bevare de bevaringsværdige enfamiliehuse. Vinklen i planforslaget er at prioritere en styrkelse af bymiljøet og centerdannelsen på bekostning af dele af bygningskulturarven. Men der er tilstræbt en balance mellem byfortætning kontra bevaring af områdets kulturarvsværdier i lokalplanen.

Dette kommer til udtryk i lokalplanens bestemmelser for bevaringsværdige bygninger, som ønskes bevaret, indtil der på sigt kan opføres etagebebyggelse langs Hvidovrevej. Bebyggelsesstrukturen og anvendelsesbestemmelserne gør, at det ikke er muligt at opføre nye enfamiliehuse (åben-lav bebyggelse) til erstatning af de eksisterende, men at man godt kan opføre nye tilbygninger til de eksisterende enfamiliehuse.

Der gives mulighed for at bygge etagebebyggelse i en maksimal bygningshøjde på 8,5 m og op i to etager af hensyn til de omkringliggende bygninger i området. Der tillades en maksimal bebyggelsesprocent på 40 for etageejendomme og 30 for åben-lav boligbebyggelse, for at sikre at de gældende parkeringsnormer kan overholdes på de små grunde.

Lokalplanen rummer bestemmelser for skiltning, hvorfor både Byplanvedtægt H10, Tillæg nr. 1 til Byplanvedtægt H10 samt Lokalplan 001 aflyses for området ved vedtagelsen af Lokalplan 150.

Offentlig Høring

Planforslaget vil være i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 4. august til den 1. september 2022.

Vi vil gerne høre hvad du mener om planforslaget. Der er derfor mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Disse bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Du kan indsende dine bemærkninger her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 1. september 2022.

Informationsstand

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et alment tilgængeligt borgerarrangement om forslag til Lokalplan 150. Repræsentanter fra administrationen og kommunalbestyrelsen vil være til stede med en informationsstand på Hvidovre Torv, tirsdag den 23. august 2022, kl.16.00- 18.00. Her er du meget velkommen til at komme forbi og få svar på spørgsmål mv.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen gælder for et mindre afgrænset område, og der foretages kun en ændring i anvendelsesbestemmelsen i forhold til muligheden for at etablere de sædvanlige serviceerhverv, der findes i et moderne centerområde, herunder kundeorienterede serviceerhverv som restauranter og cafeer, der i dag ikke er en mulighed jf. Byplanvedtægt H10.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Info
Type
Høring
Høringsperiode
4. august 2022 til 1. september 2022
calender Frist for høringssvar
1. september 2022

Høringssvar

Julie | 31-08-2022 19:32:56
Manglende informationer
Jeg har svært ved at læse mig ud af alle jeres henvisninger til andre paragraffer, som ikke udførligt er skrevet her i høringsforslag til lokalplanen. Ydermere har jeg svært ved at vurdere, hvorvidt I har taget højde for eksisterende bygninger osv jf bilag 2, de da ser ud til at det røde felt ikke tager eksisterende bebyggelse i betragtning. Derududover finder jeg det svært at gennemskue, jeres referencer til højde, afstand, osv. jeg synes ikke at det er tydeligt nok beskrevet. Dertil synes jeg man skylder at skrive, hvad I har tænkt jer med de ikke bevaringsværdige huse, fremfor blot at referere til en paragraf. Jeg må erkende at denne lokalplan ikke ser favorabel ud for andre end kommunen, og jeg har svært ved at se, hvordan jeg skal kunne stemme den igennem. Der mangler simpelthen oplysning, og jeg tænker ikke, at det er nok at afholde et informationsmøde én dag i et par timers varighed gennem høringsperioden. Folk har trods alt andre forpligtelser, så som arbejde, hvor man var forhindret i at komme den ene dag, og dermed ingen mulighed for at få besvaret sine spørgsmål. Man burde tro at kommunen skulle være der for beboerne og ikke omvendt. Då lad os håbe at kommunen vil bruge bare lidt mere tid på beboerne i området og sikre sig, at beboerne ved hvad de siger ja eller nej til. Som det ser ud nu er mit svar i hvert fald, nej tak!
Tommy | 31-08-2022 17:37:19
Hørringssvar
Det er svært at se hvad der helt nøjagtig betyder og hvornår. kan planer blive aktuele? Men vi bor lige bag ved burger butikken, at få etage byggerri i baghave og evt med altaner, med overblik over hele vores have vil vi ikke syntes er ok. Som vi læser planen kan der ved ændring bygges lige bag os da det ikke har save eller bevaring på sig. Lige nu er der ehvervesejendom, det er pænt stykke til skel. Udover det har vi svært ved at se flere butikker, da det ser ud til at dem der er i området har det svært. I forhold til skolen er udvidet og der skal mere aktivitet ind, på deres område også så mangler det p-pladse. Lige nu er veje fyldt op med biler, så svært ved at se hvor de ekstra biler skal være.
Dennis | 28-08-2022 09:51:53
Hvidovrevej 96
2650 Hvidovre
Høringsbrev til lokalplan 150
Vi bor på Hvidovrevej 96 i et arkitekttegnet hus med SAVE bevaringsværdien 4. Af lokalplanen fremgår det, at der ikke må opsættes antennesystemer, og specifikt for vores bygning gælder bl.a. følgende bestemmelser (side 21-22): • Vinduer skal være opdelte med lodposter • Tagrender og nedløbsrør skal være i zinklignende materiale. Det kan oplyses, at vores (og de fleste øvrige huse) har antenner på taget. På vores hus har vi tagrender og nedløbsrør af kobber, som passer godt til den røde murstensbygning, og mange af vinduerne er uden lodposter og sprosser. Indledningsvist på side 2 under ”Hvad er en lokalplan” skriver I, at lokalplanen skal bruges når der fremover skal laves ændringer på ejendommene, men for en sikkerheds skyld vil vi gerne sikre os, at vi ikke skal ændre noget af det eksisterende. I lokalplanen skriver I, at der max må opføres butiksareal i området på 15.000 m2, hvoraf det meste er udnyttet. Vi kan ikke læse af lokalplanen, om I har indregnet det kommende butiksareal på hjørnet mellem Hvidovrevej og Kløverprisvej, jf. lokalplan 147. Vi ønsker derfor blot at sikre os, at dette areal er medregnet i den samlede bebyggelse af butiksareal i området. Vi har boet på Hvidovrevej 96 i 13 år, og i den periode har vi observeret, at der er mange butiksarealer, som har stået tomme i meget lange perioder i Hvidovre C (tidligere Hvidovre Stationscenter). De butikker, der har været i centret har ofte heller ikke ligget der særligt længe ad gangen. Så sent som i dag har vi set et skilt med, at H&M nu også lukker deres store butik i centret. Ligeledes har der også længe været tomme butiksarealer i området lige overfor det omtalte i lokalplan 150 – dvs. Hvidovrevej 59a, som tidligere var benyttet af Nordea og DanBolig. Vi vurderer derfor, at etablering af flere butikker, vil have svært ved at drives økonomisk rentabelt. Besluttes det alligevel at iværksætte lokalplan 150, medfører det et behov for flere offentlige skraldespande, da spisesteder mv. medfører skrald, som ellers risikeres at blive smidt på gaden. Allerede på nuværende tidspunkt ligger der ofte skrald i vores indkørsel samt langs vores ejendom på Hvidovrevej.
Dennis | 04-08-2022 09:16:52
Hvidovrevej 96
2650 Hvidovre
Plinius står også bag Hvidovrevej 96
Johannes Plinius står også bag Hvidovrevej 96, se de originale tegninger.