Forslag til Lokalplan 149 for offentlige formål på Hvidovregade 20 og 47-51

Lokalplan |

Lokalplanens baggrund

Baggrunden for lokalplanen er, at der er opstået et behov for at opføre mere bebyggelse og ændre anvendelsesmulighederne for en række kommunale ejendomme langs med Hvidovregade. Det er behov, der ikke kan dækkes gennem de gældende lokalplaner for ejendommene.

Der er dels et behov for at udvide det kommunale klubtilbud, Klub Nord, beliggende på Hvidovregade 20, så det kan rumme det voksende antal af børn og unge, der er tilknyttet tilbuddet.

Derudover er der i forbindelse med udbygning af Aktivitetscenteret på Hvidovregade 49 behov for at sammatrikulere ejendommene Hvidovregade 47, 47A, 49 og 51, samt en del af den offentlige vejmatrikel 7000fr, og i samme forbindelse nedrives den eksisterende bebyggelse på Hvidovregade 47 og 51.

Det sker for at muliggøre en ny tilbygning til Aktivitetscenteret og sikre attraktive friarealer der kan danne rammen for forskellige udendørs aktiviteter for Aktivitetscenterets brugere, og give mulighed for at etablere supplerende arealer til parkering.

Offentlig høring

Planforslaget vil være i offentlig høring i fire uger fra den 5. oktober 2022 til den 2. november 2022.

Vi vil gerne høre hvad du mener om planforslaget. Der er derfor mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Disse bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Du kan indsende dine bemærkninger nederst her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 2. november 2022.

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et alment tilgængeligt borgerarrangement, hvor der vil være mulighed for i samtale med medarbejdere fra Center for Plan og Miljø at få mere at vide om lokalplanens indhold og få besvaret eventuelle spørgsmål.

Arrangementet finder sted i Aktivitetscenterets foyer på Hvidovregade 49, 2650 Hvidovre, torsdag den 27. oktober, i tidsrummet kl. 16.30-18.30.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen gælder for et mindre afgrænset område, og der foretages kun en ændring i anvendelsesbestemmelsen i forhold til muligheden for at etablere de sædvanlige serviceerhverv, der findes i et moderne centerområde, herunder kundeorienterede serviceerhverv som restauranter og cafeer, der i dag ikke er en mulighed jf. Byplanvedtægt H10.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
5. oktober 2022 til 2. november 2022
calender Frist for høringssvar
2. november 2022