Forslag til Lokalplan 149 for offentlige formål på Hvidovregade 20 og 47-51

Lokalplan |

Lokalplanens baggrund

Baggrunden for lokalplanen er, at der er opstået et behov for at opføre mere bebyggelse og ændre anvendelsesmulighederne for en række kommunale ejendomme langs med Hvidovregade. Det er behov, der ikke kan dækkes gennem de gældende lokalplaner for ejendommene.

Der er dels et behov for at udvide det kommunale klubtilbud, Klub Nord, beliggende på Hvidovregade 20, så det kan rumme det voksende antal af børn og unge, der er tilknyttet tilbuddet.

Derudover er der i forbindelse med udbygning af Aktivitetscenteret på Hvidovregade 49 behov for at sammatrikulere ejendommene Hvidovregade 47, 47A, 49 og 51, samt en del af den offentlige vejmatrikel 7000fr, og i samme forbindelse nedrives den eksisterende bebyggelse på Hvidovregade 47 og 51.

Det sker for at muliggøre en ny tilbygning til Aktivitetscenteret og sikre attraktive friarealer der kan danne rammen for forskellige udendørs aktiviteter for Aktivitetscenterets brugere, og give mulighed for at etablere supplerende arealer til parkering.

Offentlig høring

Planforslaget vil være i offentlig høring i fire uger fra den 5. oktober 2022 til den 2. november 2022.

Vi vil gerne høre hvad du mener om planforslaget. Der er derfor mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Disse bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Du kan indsende dine bemærkninger nederst her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 2. november 2022.

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et alment tilgængeligt borgerarrangement, hvor der vil være mulighed for i samtale med medarbejdere fra Center for Plan og Miljø at få mere at vide om lokalplanens indhold og få besvaret eventuelle spørgsmål.

Arrangementet finder sted i Aktivitetscenterets foyer på Hvidovregade 49, 2650 Hvidovre, torsdag den 27. oktober, i tidsrummet kl. 16.30-18.30.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen gælder for et mindre afgrænset område, og der foretages kun en ændring i anvendelsesbestemmelsen i forhold til muligheden for at etablere de sædvanlige serviceerhverv, der findes i et moderne centerområde, herunder kundeorienterede serviceerhverv som restauranter og cafeer, der i dag ikke er en mulighed jf. Byplanvedtægt H10.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Info
Type
Høring
Høringsperiode
5. oktober 2022 til 2. november 2022
calender Frist for høringssvar
2. november 2022

Høringssvar

Helle | 02-11-2022 22:40:35
KlubNord
Jeg har nogle bemærkninger til lokalplan for Klub Nord. Jeg oplever ofte støjniveauet fra klubbens børn og unge som belastende og kan frygte, det kun bliver værre med et stigende antal brugere. Her tænker jeg især på skaterbanen, som er ret enerverende at høre på med de gentagende høje og hule bump, der kommer, når der bliver skatet med løbehjul og i øvrigt løbet på banen. Det er tydeligt, at den er hul indvendigt og derfor lyder som en kæmpe tromme. Det er ofte umuligt at sidde og nyde ro på altanen. Også boldspillene, fodbold og basketball er trælse at høre på. Derfor er min bøn, at man fremover også vil tænke over mere støjdæmpende belægninger på boldbane/basketballplads. Her tænker jeg fx på en blødere belægning, der ofte anvendes på nye legearealer, fx som der er lavet på den nye institution ved siden af klubben. Klub Nord har, så vidt jeg kan se, allerede dette omkring trampolinerne. Tænker, at det vil kunne tage toppen af bumpene, når boldende slås i jorden. Og især med hensyn til skaterbanen må man kunne dæmpe de høje og hule bum, måske man kan isolere den indvendigt eller andre tiltag. Der er helt sikkert en løsning på dette. Dette ville forhåbentligt kunne gøre støjniveauet mere tåleligt. MVH
Torben | 02-11-2022 13:13:04
Ikke på vilkår !!!
Da Hvidovregade i forvejen ligner Klondike og er et område med narkohandel, tyveri og slum samt ulovlige parkerede biler.. så NEJ til flere mennesker og byggeroderi... Som ejer af en ejerlejlighed på Baunebakkevej og udsigt direkte til Hvidovregade, vil jeg på det kraftigste anbefale et stor NEJ, til flere mennesker og larm i området...Riv den gamle danseskole ned og sælg grunden til en privat, som ligeledes som jeg, kun ønsker ro og færre mennesker... P-pladser er her slet ikke plads til, og området bliver i forvejen forpestet med last og varevogne som fuldstændig ligegyldigt bliver parkeret i området, af vores ejendom... så svaret på høringen fra min side er et stort NEJ TAK... Området er optaget af dem som i forvejen bor her, og ønsker ikke flere mennesker og bygninger.... som borgerne sandsynligvis skal betale...!!
Henrik | 01-11-2022 12:03:32
TEST
TEST