Endelig vedtagelse af Lokalplan 518 for erhvervsområdet Avedøre Holme

Lokalplan |

Lokalplan 518 omfatter det egentlige industriområde på Avedøre Holme og dækker dermed hovedparten af Avedøre Holme. Lokalplanens fokus er at skabe rammerne for et moderne erhvervsområde, der udnytter den attraktive beliggenhed i Hovedstadsregionen og imødekommer forskellige virksomhedstypers behov.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der foretaget en række ændringer af planen i forhold til den udgave, der var sendt i offentlig høring i perioden fra den 3. juni 2022 til den 1. juli 2022.

Du kan finde lokalplanen nederst på denne side.

Ændringer af planen

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at planen vedtages endeligt med en række ændringer, som du kan læse nærmere om i lokalplanens redegørelse under overskriften ”Sagsforløb”.

Af de vedtagne ændringer kan følgende fremhæves:

  • En præcisering i formålsbestemmelsen om, at inddelingen i delområder skal give forskellige muligheder med hensyn til anvendelse og grundstørrelser.
  • At transport- og logistikvirksomheder omfatter virksomheder, hvis udviklingsmuligheder er afhængige af god tilgængelighed til det overordnede vejnet, og som primært genererer godstransporter eller offentlig persontransport. Herunder virksomheder med branchekoder, der dækker rutebuskørsel, by- og nærtrafik, fjerntrafik, skolebusser og lignende.
  • Afgrænsningen af delområde 2 udvides til også at omfatte matr.nr. 43er, Avedøre By, Avedøre, beliggende Helseholmen 11.
  • Byggelinjen mod Amagermotorvejen ændres fra 40 m til 20 m.
  • Arealerne mellem områdets byggelinjer og vejskel må også anlægges til manøvrerings- og færdselsarealer samt til opførelse af mindre tekniske anlæg som transformerstationer, teknikkabiner, ladestandere mv.
  • Færdsels- og manøvreringsarealer samt arealer til oplag skal anlægges med fast belægning
  • Ved nybyggeri skal grunden indrettes, så der kan tilbageholdes mindst en regnvandsmængde svarende til 45 mm x nybyggeriets areal i grundplan, hvilket er en reduktion af kravet, der var indeholdt i lokalplansforslaget.
  • Høje elektrisk ledende objekter, som f.eks. vindmøller, antenner og lysmaster, må ikke placeres nærmere end 50 m fra respektafstanden til Energinets jordkabelanlæg. Respektafstanden er 1 m fra nærmeste kabel.
  • Der stilles krav om, at der skal være etableret afskærmningsbælter langs erhvervsområdets grænser før ny bebyggelse på de pågældende ejendomme inden for lokalplansområdet tages i brug.

Foruden ovenstående er der foretaget en række nødvendige konsekvensrettelser og redaktionelle ændringer, herunder i lokalplanens redegørelsesdel, ved interne henvisninger samt på lokalplanens kortbilag.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 518 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. På baggrund af screeningen har administrationen efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 2. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang, og lokalplanens gennemførelse kan have en sådan indvirkning, at forholdene bør miljøvurderes.

Den udarbejdelse miljørapport konkluderer, at Lokalplan 518 ikke forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Eftersom der ikke er identificeret væsentlige miljøpåvirkninger, er der ikke behov for at etablere særlige afværgeforanstaltninger eller lave en særskilt overvågning af miljøpåvirkningen.

Selvom der ikke er et decideret overvågningsprogram, sker der dog en løbende registrering af § 3-beskyttet natur og Bilag IV-arter i kommunen, så man vil herved kunne følge udviklingen i området.

Du finder miljørapporten nederst på denne side. 

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden fire uger, det vil sige inden den 4. januar 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk,  www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.