Endelig vedtagelse af Lokalplan 467 for et bofællesskab på Parallelvej 47

Lokalplan |

Lokalplanen omfatter fire ejendomme på Parallelvej 47A-D, beliggende i den sydvestlige del af Hvidovre Kommune.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af et bofællesskab for sårbare borgere på Parallelvej 47 A-D med plads til 20 boliger.

Lokalplan 467 kan ses her på siden.

Lokalplanen var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 4. maj til den 1. juni 2022. I denne periode er der indkommet tre høringssvar til lokalplanforslaget. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttede Kommunalbestyrelsen, at det i lokalplanens redegørelse om eksisterende forhold præciseres, at hele ejendommen er støjbelastet fra Gammel Køge Landevej og Amagermotorvejen.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden fire uger, det vil sige inden den 22. november 2022.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dkwww.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
22. november 2022