Endelig vedtagelse af Lokalplan 340 for Grækerkvarteret

Lokalplan |

Lokalplan 340 omfatter et større parcelhusområde kaldet Græ­kerkvarteret, der er beliggende i den centrale del af Hvidovre Kommune.

Formålet med lokalplanen er primært sikre en fastholdelse af områdets karakter med fritliggende enfamiliehuse med et grønt præg langs vejene samt at øge byggemulighederne på den enkelte ejendom, så enfamiliehusene kan gives en størrelse, der modsvarer de nutidige behov.

Lokalplan 340 kan ses her på siden.

Lokalplanen var fremlagt i offentligt høring i fire uger i perioden 17. januar til 14. februar 2022. Der blev indsendt i alt 31 høringssvar til lokalplanforslaget. I forbindelse med behandlingen af høringssvarene, den 26. april 2022, besluttede kommunalbestyrelsen at vedtage lokalplan 340 for Grækerkvarteret uden ændringer.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden fire uger, det vil sige inden den 1. juni 2022.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk,  www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Print
Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
1. januar 0001