Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021, Hvidovre Stadion

Kommuneplan |

Som forudsætning for Lokalplan 343 for Hvidovre Stadion er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021. Kommuneplantillægget omfatter rammeområde 3D2, Hvidovre Stadion, der udlægger området til offentlige formål.

Rammerne for område 3D2 giver kun mulighed for at plan­lægge for ny bebyggelse i højst to etager og med en mak­simal bygningshøjde på 13 m. Med forslaget til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 vil man øge disse byggemuligheder, så der kan planlægges for bebyggelse i op til fire etager og med en maksimal bygningshøjde på 15 m.

Den konkrete placering af ny bebyggelse vil blive fastlagt i den tilhørende Lokalplan 343 for Hvidovre Stadion.

Kommuneplan 2021 indeholder desuden retningslinje 8.4.1, der fastlægger forskellige parkerings­normer for en lang række anvendelser. Det er blandt andet fastlagt, at der skal udlægges, det vil sige reserveres, 1 par­keringsplads pr. 5 siddepladser for øvrige sportsanlæg (som f.eks. Hvidovre Stadion)

Det er ikke fysisk muligt at udlægge 2.000 p-pladser på og omkring stadion, og det er heller ikke ønskeligt i forhold til at anvende de begrænsede arealer i byen bedst muligt.

Derfor vil man med forslaget til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 undtagelsesvist ændre kommu­neplanens retningslinje 8.4.1 således, at det fremgår, at denne retningslinje ikke er gældende for Hvidovre Stadion.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af sagen. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 25. maj 2022.

Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden. Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
27. april 2022 til 25. maj 2022
calender Frist for høringssvar
25. maj 2022
chat-svar Høringssvar
0

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.