Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021

Kommuneplan |

Kommuneplanen 2021 er en opfølgning på Planstrategi 2019, hvor Kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen er beskrevet. Kommuneplanen er således en konkretisering af visionerne og målsætningerne i planstrategien. Kommuneplanen vil udgøre den overordnede og helhedsorienterede planlægning i Hvidovre Kommune for den kommende 12-årige planperiode efter planens endelige vedtagelse, dvs. for perioden 2021 - 2032. Kommuneplan 2021 har til formål, at:

 • Give mulighed for realisering af Planstrategi 2019 Udvikling, Ansvar og Fællesskab.
 • Fastlægge retningen for Hvidovres fysiske udvikling.
 • Sikre strategisk sammenhæng mellem kommunens overordnede planlægning og den mere detaljerede sektor- og lokalplanlægning.
 • Vise borgere og interessenter hvilke vilkår og muligheder, der er for arealanvendelse i hele kommunen.
 • Indarbejde nationale interesser og anden ny lovgivning.

Temaerne i Kommuneplan 2021 er:

 1. Byens udvikling
 2. Trivsel, udvikling og sundhed
 3. Kultur og fritid
 4. Kulturarv
 5. Natur
 6. Bæredygtighed og klimatilpasning
 7. Vækst og erhvervsudvikling
 8. Mobilitet og tekniske anlæg

Find den digitale Kommuneplan 2021 her

Resultatet af den offentlige høring

De høringssvar, der blev indsendt i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplanforslaget, er samlet i bilaget ”Hvidbog over høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021”. Her fremgår det, hvordan kommunen har behandlet høringssvarene og hvilke ændringer de medførte i kommuneplanen. Ændringerne og behandling af høringssvarene kan ses i referatet fra kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2021 – punkt 5 ”Beslutning - Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021”

Ud over disse ændringer vedtog kommunalbestyrelsen at ændre rammebestemmelserne for område 3A2, Gammel Køge Landevej 262-290. For dette område er der tilføjet anvendelserne ”åben-lav boligbebyggelse” og ”tæt-lav boligbebyggelse. Samtidig er det tilføjet i notatfeltet for dette rammeområde, at ”åben-lav boligbebyggelse må opføres med en maksimal bebyggelsesprocent på 30, et maksimalt etageantal på 2 og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, og at tæt-lav boligbebyggelse må opføres med en maksimal bebyggelsesprocent på 40, et maksimalt etageantal på 2 etager, og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.”

Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen at tilføje følgende målsætning under Tema 1.2, Nye byudviklingsområder: ”At Hvidovre Kommune har en målsætning om at øge antallet af ungdomsboliger”.

Miljøvurdering

Kommuneplanen er udarbejdet sideløbende med miljørapporten. Derfor er der undervejs taget miljømæssige hensyn i kommuneplanarbejdet.

Hvidovre Kommune vurderer, at bemærkningerne og de foreslåede ændringer ikke medfører miljømæssige konsekvenser, som ikke indgik i miljøvurderingen.

Der er i den sammenfattende redegørelse kort medtaget centrale, anbefalede ændringer fra hvidbogen. Derudover er der i hvidbogen anbefalet en yderligere række ændringer og præciseringer inden vedtagelsen af Kommuneplan 2021.

Hvidovre Kommune finder ikke anledning til at igangsætte et overvågningsprogram for konsekvensen af Kommuneplan 2021. Kommunen følger kommuneplanens miljømæssige effekter gennem den fortløbende planlægning, herunder miljøvurdering af lokalplaner og sektorplaner.

Retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen efter planlovens § 12, stk. 2, modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når der pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Efter planlovens § 12, stk. 3, kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden fire uger, det vil sige inden den 9. maj 2022.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.
Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
1. januar 0001
chat-svar Høringssvar
0

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.