Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning på Vestre Strandvej 24

Byggeri |

By- og Planudvalget har den 5. september 2022 godkendt, at der meddeles dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen jævnfør naturbeskyttelseslovens § 18 til at opføre en tilbygning som ansøgt på ovennævnte ejendom. Dispensationen er meddelt med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. 

Det er et vilkår for dispensationen, at tilbygningen opføres i tilknytning til den eksisterende bolig mod nordvest, hvor der tidligere har ligget en garagebygning, jf. de tegningsbilag, der er fremsendt i forbindelse med byggeansøgningen.

Hvidovre Kommune har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at ejendommen ligger i et fuldt udbygget parcelhusområde og at tilbygningen ønskes placeret i tilknytning til den eksisterende bolig, hvor der tidligere har ligget en større muret garagebygning. Tilbygningens facader vil desuden flugte med facaderne på det eksisterende hus, og vil være en integreret del af den eksisterende bolig.

Administrationen har derfor vurderet, at opførelsen af tilbygningen ikke vil påvirke oplevelsen af fortidsmindet eller offentlighedens adgang til fortidsmindet.

Inden afgørelsen har administrationen på baggrund af ansøgningen indhentet udtalelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, der ikke havde nogen indvendinger mod det skitserede projekt. Det skyldes, at tilbygningen placeres samme sted som en tidligere garage og de anser derfor de ændrede forhold som en videreførelse af de eksisterende forhold.

Ansøgningsmaterialet kan ses ved henvendelse til Center for Plan og Miljø.

Lovgrundlag

Ansøgningen om dispensation berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18. Naturbeskyttelseslovens § 18 fastlægger, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende.

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særligt mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.

Ejendommen på Vestre Strandvej 24 ligger i første række inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, og tilbygningen vil blive placeret, så den er synlig fra fortidsmindet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvidovre Kommunes afgørelse kan jævnfør naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål som kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at Kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

Jævnfør naturbeskyttelseslovens § 86 er følgende klageberettigede:

  • adressaten for afgørelsen,
  • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
  • offentlige myndigheder,
  • en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal indgives inden fire uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder via https://naevneneshus.dk/ eller www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Hvidovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendeisen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, med mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
11. oktober 2022