Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til garage/udhusbebyggelse på Tårnfalkevej 13A

Byggeri |
Hegn Hegn

Dispensationen er meddelt med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Ejendommen ligger i sin helhed inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Avedøre Batteri. En fastholdelse af småbygningerne forudsætter derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1.

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.

Området er et fuldt udbygget parcelhusområde og garagen/udhuset er opført på omtrent samme sted og i et lidt mindre omfang end de tidligere godkendte småbygninger. Fortidsmindet Avedøre Batteri er derudover fuldt bebygget. Udvalget vurderer derfor, at en fastholdelse af garagen/udhuset ikke vil påvirke oplevelsen af fortidsmindet eller offentlighedens adgang til fortidsmindet.

Dispensationen er meddelt på betingelse af, at der for ejers regning sker genplantning af det levende hegn langs småbygningernes sydfacade efter nærmere aftale med kommunens Vej- og Parkafdeling, lige som det er et vilkår, at der tinglyses en servitut på ejendommen med en nedrivningsklausul.

Ansøgningsmaterialet kan ses ved henvendelse til Center for Plan og Miljø.

Lovgrundlag

Ansøgningen om dispensation berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18. Naturbeskyttelseslovens § 18 fastlægger, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende.

Ejendommen på Tårnfalkevej 13A ligger i første række inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, og garage/udhusbygningen er placeret, så den er synlig fra fortidsmindet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvidovre Kommunes afgørelse kan jævnfør naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål som kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at Kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

Jævnfør naturbeskyttelseslovens § 86 er følgende klageberettigede:

  • adressaten for afgørelsen,
  • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
  • offentlige myndigheder,
  • en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal indgives inden fire uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. senest den 21. november 2022.

Du klager via klageportalen, som du finder via https://naevneneshus.dk/ eller www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Hvidovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, med mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
21. november 2022