Forslag til ny affaldsplan i offentlig høring

Affald og genbrug |

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2022 vedtaget at sende udkastet til den nye Ressource- og Affaldsplan 2022-2033 i offentlig høring i otte uger. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen udarbejde en 12-årig affaldsplan, som skal revideres hvert 6. år. Den nye affaldsplan skal erstatte den nuværende Affaldsplan 2014-2018 (2025).

Affaldsplanen beskriver, hvordan Hvidovre Kommune vil arbejde med affald de kommende år - den sætter rammerne og ambitionerne for håndteringen af affald i Hvidovre. Det handler både om at forebygge affald, at genanvende mere og bedre og om generelt at være en ren og bæredygtig kommune.

Planen er temaopdelt og indeholder en beskrivelse af 23 indsatser fordelt på seks temaer:

  • Tema 1 – Hvidovre Kommune sorterer mere 
  • Tema 2 – Hvordan skal vi samle affaldet ind i fremtiden? 
  • Tema 3 – Hvordan får vi genbrugt mere?
  • Tema 4 – Sikker og effektiv indsamling af affald 
  • Tema 5 – Virksomhedernes ressourcer og affald
  • Tema 6 – Byggeriets affald og ressourcer

Under tema 1 er der planlagt indsatser om mere sortering i haveboliger, etageejendomme, kolonihaver samt sortering i det offentlige rum. Der er planlagt kampagner om affaldssortering med fokus på madaffald og farligt affald. Der vil ligeledes være fokus på nedgravede affaldsbeholdere samt kuber i forbindelse med boligforeninger. Der vil også blive kigget på direkte genbrug, der omhandler fx bytteordninger i boligforeninger samt en reparationscafé.

Tema 2 handler om at udvikle på vores affaldsordninger. Der er planlagt initiativer medfokus på at udnytte haveaffald på egen matrikel samt på grønne arealer i boligforeninger. Derudover er der planlagt kampagner om at spise naturen samt overskuds- og nedfaldsæbler. I forhold til storskrald undersøger vi muligheden for eftersortering af forbrændingsegnet affald, så genanvendeligt affald ikke sendes til forbrænding.

Tema 3 handler om genbrugsmuligheder. Først og fremmest skal der være øget fokus på at styrke ordningerne for direkte genbrug på genbrugsstationen. Dertil skal Hvidovre Kommune støtte op om, at der indsamles brugte cykler til salg i Genbrugshallen.

Tema 4 om sikker og effektiv indsamling af affald handler om at have en økonomisk optimal drift og renovationsmedarbejdernes møde med borgerne. Her vil fokus være introduktionsforløb for nye medarbejdere om kommunernes regler på affaldsområdet.

Tema 5 om virksomhedernes ressourcer og affald handler om at informere virksomhederne om, hvilke regler der gælder, så de kan arbejde mere med affald og cirkulær økonomi. Samtidigt skal dette ses sammen med mulighederne for at sikre, at affaldshåndteringen er effektiv - både for miljøet og økonomien. Initiativerne tager udgangspunkt i at forebygge, at affaldet i det hele taget opstår, og at virksomhederne arbejder med affald som en ressource.  Kommunen skal arbejde for at understøtte og inspirere virksomhederne til at tænke i nye forretningsmodeller for grøn omstilling. Der er en tæt sammenhæng med den kommende klimaplan i Hvidovre Kommune.

I tema 6 kigger vi på byggeriets affald og ressourcer, hvor der dels skal fokuseres på markeder for genbrugte byggematerialer for at understøtte en ressourceeffektiv byggesektor. For at opnå øget genbrug og genanvendelse er det samtidig vigtigt, at byggematerialerne forinden er undersøgt for miljøfarlige stoffer, inden de skal recirkulere. Endelig er jord en ressource, som i dag ikke anvendes optimalt i lokale projekter. Forskellige råstofsgrave er ved at løbe tør, og her kan jord med fordel bruges i byggeriet i stedet. Der skal derfor arbejdes med, at jordflytningerne reduceres gennem mere optimal lokal anvendelse af jorden, hvor færre transporter også vil nedbringe CO2-belastningen.

Miljøscreening
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af affaldsplanen, er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. På baggrund af den gennemførte miljøscreening vurderes det, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af Hvidovre Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2022-2033.

Offentlig høring
Forslag til Ressource- og Affaldsplan er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1. marts 2022 til den 26. april 2022. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget.

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til affaldsplanen skal senest den 26. april 2022 angives på Hvidovre Kommunes digitale høringsportal.

Borgermøde
I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde om affaldsplanen. Mødet finder sted d. 7. april 2022 kl. 19-21. Borgermødet vil blive afholdt i Teatersalen på Langhøjskolen, Hvidovre Strandvej 70 A, 2650 Hvidovre. Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

Det er også muligt at deltage i mødet via teams.

Til mødet kan du høre om forslaget til de næste seks års udvikling og være med i debatten om fremtidens affaldsløsninger.

Har du spørgsmål, du gerne vil have besvaret på mødet, må du meget gerne sende dem til os på affald@hvidovre.dk og skrive ’Borgermøde’ i emnefeltet, så har vi mulighed for at undersøge sagen/spørgsmålet før mødet.

Print
Info
Type
Høring
Høringsperiode
1. marts 2022 til 26. april 2022
calender Frist for høringssvar
26. april 2022