Beskyttelsesstatus for strandeng ved Jernholmen 31, 2650 Hvidovre

Miljøvurdering, VVM og natur |

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at arealet ikke var strandeng i 1992, men er vokset sig ind i denne naturtype efterfølgende og derfor i dag er fuldt beskyttet af naturbeskyttelsesloven (NBL) §3. Vurderingen er baseret på baggrund af besigtigelser i 2017, 2020 og 2021, samt plantearter fundet på området under feltbesigtigelser og områdets historie og anvendelse, som fremgår af flere notater vedlagt som bilag.

Det er en naturfaglig vurdering, hvorvidt arealet kan karakteriseres som strandeng. Af vejledningen til naturbeskyttelsesloven fremgår det, at de afgørende karakteristika, som knytter sig til naturtypen strandeng, er plantevæksten samt områdets landskabelige karakter og beliggenhed.

”Strandenge er relativt flade arealer, der strækker sig fra kysten og ind i landet. Arealerne har en naturlig vegetation bestående af græsser, halvgræsser og urter, som danner mere eller mindre sammenhængende grønsvær.”

I forhold til udpegning af natur skal det bemærkes at et areal både kan ”vokse sig ind i” og ”vokse sig ud af” beskyttelsen efter lovens § 3. Den vejledende registrering er ikke statisk, de afgørende karakteristika kan ændre sig over tid og dermed opstå eller forsvinde indenfor en årrække. Det er derfor den til enhver tid gældende tilstand, der er afgørende for områdets status. Undtaget herfra er udpegning af fx alle § 3- beskyttede vandløb, men ikke strandenge som i den her sag.

 

Hvis du er uenig i Hvidovre Kommunes vurdering af sagen, bedes du rette henvendelse hertil inden 4 uger. Send evt. bemærkninger senest den 22. december 2021 til Center for Plan og Miljø, Miljøteamet, Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre, mail: miljo@hvidovre.dk

Info