Beskyttelsesstatus for strandeng ved Jernholmen 31, 2650 Hvidovre

Miljøvurdering, VVM og natur |

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at arealet ikke var strandeng i 1992, men er vokset sig ind i denne naturtype efterfølgende og derfor i dag er fuldt beskyttet af naturbeskyttelsesloven (NBL) §3. Vurderingen er baseret på baggrund af besigtigelser i 2017, 2020 og 2021, samt plantearter fundet på området under feltbesigtigelser og områdets historie og anvendelse, som fremgår af flere notater vedlagt som bilag.

Det er en naturfaglig vurdering, hvorvidt arealet kan karakteriseres som strandeng. Af vejledningen til naturbeskyttelsesloven fremgår det, at de afgørende karakteristika, som knytter sig til naturtypen strandeng, er plantevæksten samt områdets landskabelige karakter og beliggenhed.

”Strandenge er relativt flade arealer, der strækker sig fra kysten og ind i landet. Arealerne har en naturlig vegetation bestående af græsser, halvgræsser og urter, som danner mere eller mindre sammenhængende grønsvær.”

I forhold til udpegning af natur skal det bemærkes at et areal både kan ”vokse sig ind i” og ”vokse sig ud af” beskyttelsen efter lovens § 3. Den vejledende registrering er ikke statisk, de afgørende karakteristika kan ændre sig over tid og dermed opstå eller forsvinde indenfor en årrække. Det er derfor den til enhver tid gældende tilstand, der er afgørende for områdets status. Undtaget herfra er udpegning af fx alle § 3- beskyttede vandløb, men ikke strandenge som i den her sag.

 

Hvis du er uenig i Hvidovre Kommunes vurdering af sagen, bedes du rette henvendelse hertil inden 4 uger. Send evt. bemærkninger senest den 22. december 2021 til Center for Plan og Miljø, Miljøteamet, Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre, mail: miljo@hvidovre.dk

exclamation Info om høringen
hear Høringstype
Miljovurdering-VVM-og-Natur
daytime Høringsperiode
25. november 2021 til 22. december 2021
calender Frist for høringssvar
22. december 2021
chat-svar Høringssvar
0
hear Relaterede Materialer

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.