Afgrænsningsrapport for miljøvurdering for vandløbs-regulativ til Harrestrup Å

Miljøvurdering, VVM og natur |

Miljøvurderingen er forarbejde til at de 8 kommuner har valgt at udarbejde et fællesregulativ af hele Harrestrup Å-systemet.

Mere præcist, er der sendt et afgrænsningsnotat for miljøvurderingen til relevante myndigheder. I medio februar 2022 vil der blive en offentlighedsfase, hvor det vil være muligt at komme med bemærkninger til miljøvurderingen og dermed det reviderede afgrænsningsnotat/-rapport, som er en del af grundlaget til at kunne revidere og sammenlægge de 8 vandløbsregulativer til et fælles regulativ for Harrestrup Å.

Eventuelle spørgsmål til afgrænsningsnotatet eller den kommende miljøvurdering kan sendes til miljo@hvidovre.dk.

Frist for spørgsmål er mandag d. 29. november 2021. Planens retslige grundlag er vandløbsloven.

Miljøoplysninger indhentet af myndigheder til brug for sagens behandling, er til rådighed for offentligheden og berørte myndigheder. Oplysningerne er til rådighed på offentlige tilgængelige datakilde som arealinfo m.v. Danmarks Arealinformation (miljoeportal.dk)

Info