Vedtagelse af risikostyringsplan 2021 for oversvømmelse af Hvidovre

Miljø og klima |

Risikostyringsplanen handler om, hvordan Hvidovre Kommune vil håndtere risikoen for oversvømmelse ved stormflod i Køge Bugt og er en revision af Risikostyringsplan Køge Bugt 2015. Planen kan ses nedenfor under Relateret materiale.

Planen indeholder en række målsætninger, der skal sikre, at Kommunen enten reducerer sandsynligheden for oversvømmelser eller konsekvenserne af oversvømmelser, eller begge dele. Heraf følger en række tiltag, prioriteringer og en implementeringsplan, der skal sikre at målene realiseres i løbet af den næste planperiode.

Planen er retningsgivende for, hvordan Hvidovre Kommune kan modstå oversvømmelser og stormflod fra Køge Bugt, samtidig med at vi beskytter miljøet og udvikler vores kommune.

Planen har været i offentlig høring frem til 19. juni 2021 og de indkomne høringssvar er sammenfattet i notatet ”Hvidbog for forslag til Risikostyringsplan 2021 for oversvømmelse af Hvidovre”, der også er behandlet af Kommunalbestyrelsen. Notatet kan ses nedenfor under Relateret materiale.

Klagevejledning

Efter bekendtgørelse nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet kan Kommunalbestyrelsens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede er 

  1. Enhver der har væsentlig individuel interesse i planernes indhold
  2. Offentlige myndigheder med væsentlig interesse i planernes indhold
  3. Foreninger og interesseorganisationer med væsentlig interesse i planernes indhold

En eventuel klage sendes fra Miljø- og Fødevareklagenævnet Klageportal via naevneneshus.dkborger.dk eller virk.dk til Hvidovre Kommune. 
Klagefristen er 4 uger fra den dato risikostyringsplanen er offentliggjort, og dermed senest den 16. november 2021.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via klageportalen. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse, og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Print