Vedtagelse af risikostyringsplan 2021 for oversvømmelse af Hvidovre

Miljø og klima |

Risikostyringsplanen handler om, hvordan Hvidovre Kommune vil håndtere risikoen for oversvømmelse ved stormflod i Køge Bugt og er en revision af Risikostyringsplan Køge Bugt 2015. Planen kan ses nedenfor under Relateret materiale.

Planen indeholder en række målsætninger, der skal sikre, at Kommunen enten reducerer sandsynligheden for oversvømmelser eller konsekvenserne af oversvømmelser, eller begge dele. Heraf følger en række tiltag, prioriteringer og en implementeringsplan, der skal sikre at målene realiseres i løbet af den næste planperiode.

Planen er retningsgivende for, hvordan Hvidovre Kommune kan modstå oversvømmelser og stormflod fra Køge Bugt, samtidig med at vi beskytter miljøet og udvikler vores kommune.

Planen har været i offentlig høring frem til 19. juni 2021 og de indkomne høringssvar er sammenfattet i notatet ”Hvidbog for forslag til Risikostyringsplan 2021 for oversvømmelse af Hvidovre”, der også er behandlet af Kommunalbestyrelsen. Notatet kan ses nedenfor under Relateret materiale.

Klagevejledning

Efter bekendtgørelse nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet kan Kommunalbestyrelsens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede er 

 1. Enhver der har væsentlig individuel interesse i planernes indhold
 2. Offentlige myndigheder med væsentlig interesse i planernes indhold
 3. Foreninger og interesseorganisationer med væsentlig interesse i planernes indhold

En eventuel klage sendes fra Miljø- og Fødevareklagenævnet Klageportal via naevneneshus.dkborger.dk eller virk.dk til Hvidovre Kommune. 
Klagefristen er 4 uger fra den dato risikostyringsplanen er offentliggjort, og dermed senest den 16. november 2021.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via klageportalen. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse, og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Print
exclamation Info om høringen
hear Høringstype
Miljo-og-klima
daytime Høringsperiode
19. oktober 2021 til 17. november 2021
calender Frist for høringssvar
16. november 2021
chat-svar Høringssvar
0

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.