Forslag til lokalplan 148 for Hvidovre Torv

Lokalplan |

Bemærk:

Grundet det stigende antal smittede med COVID-19 i kommunen, er det både muligt at deltage fysisk i mødet i Bibliotekscaféen og online via et video-link.

Mødet vil blive live-streamet i Microsoft Teams via dette link

Der er tidligere lavet lokalplaner for den sydlige og midterste del af Hvidovregade, og Lokalplan 148 er hermed den tredje i rækken, der har til formål at sikre de kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige bygninger i det område, der engang udgjorde Hvidovre Landsby.

Lokalplanens formål er at fastlægge de overordnede rammer for bevaring og udvikling. Bevaringsværdierne skal sikres i balance med behovet for udvikling. Det vil sige, at bevaringsværdierne i form af det snoede vejforløb af Hvidovregade og ejendoms- og bebyggelsesmønstret skal bevares. Det skal samtidig sikres, at nødvendigt nybyggeri, renoveringer og til- og ombygninger muliggøres, men at det udformes i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og indpasses i det eksisterende miljø.

Lokalplanen har også til formål at muliggøre, at området omkring Hvidovre Torv kan udvikles som et attraktivt og levende byrum. Inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer skal der gives mulighed for at indrette publikumsorienterede serviceerhverv som butikker, restauranter, caféer, frisører, ejendomsmæglere mv. i stueetagerne samt mulighed for serviceerhverv i boligerne på de overliggende etager.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 3. december 2021.
 
Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden. Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde om planforslaget. Mødet finder sted den 23. november 2021, kl. 19-21 i Bibliotekscaféen på Hvidovrevej 280. Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

Grundet det stigende antal smittede med COVID-19 i kommunen, er det både muligt at deltage fysisk i mødet i Bibliotekscaféen og online via et video-link.

Mødet vil blive live-streamet i Microsoft Teams via dette link

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

exclamation Info om høringen
hear Høringstype
Lokalplan
daytime Høringsperiode
8. oktober 2021 til 3. december 2021
calender Frist for høringssvar
3. december 2021
chat-svar Høringssvar
5

Høringssvar

Stegemüller | 27-11-2021 13:45:07
Høringssvar Lokalplan 148. Frist 3. december 2021 Jeg deltog i det streamede møde. Det var fint, man kunne deltage hjemmefra. Jeg elsker at bo i Hvidovre, hvilket jeg har gjort i mere end 14 år. Der er styr på sagerne i kommunen; jeg har oplevet solid og kompetent sagsbehandling i forvaltningen samt en effektiv hjemmepleje, så jeg flytter kun mod min vilje herfra. Jeg elsker min gode lejlighed, der er opført engang i 50’erne og udgøres af kvalitet. Mine stuer vender ud mod Hvidovre Torv, så jeg vil være meget, meget ked af, hvis torvet skal omdannes til en eller anden form for ”markedsplads” med halløj og gøgl både i dag-, aften- og nattetimer, da jeg så ikke får fem minutters fred og ikke kan hverken arbejde eller sove, og derfor vil være nødt til at flytte. ØV. Hvad tænker I dog på? Efter min opfattelse fungerer torvet fint, som det er, og det vil være synd og skam at ændre på det. Der er p.t. balance mellem respekt for historien (middelalderkirken, Rytterskolen og hegnet omkring torvet) og så en mulighed for både at bo og leve her. I skriver: ”…mulighed for at indrette publikumsorienterede serviceerhverv som butikker, restauranter, caféer, frisører, ejendomsmæglere mv. i stueetagerne samt mulighed for serviceerhverv i boligerne på de overliggende etager...” Det forstår jeg ikke, idet der vel næppe er behov for hverken flere frisører eller ejendomsmæglere hverken på torvet eller i Hvidovre. Der ligger allerede to ejendomsmægler ud til torvet (Lokalbolig og Nybolig). Skal vi have flere af dem? Hvor mange huse/lejligheder er der behov for at købe eller sælge? Der er allerede frisører, og går man ned ad Hvidovrevej, både i nord- og sydgående retning, er der ganske mange frisører. Behøver vi virkelig flere? Hvor meget hår kan klippes? Der ligger allerede en fin café (Torvecaféen) på torvet – hvad skal vi med flere? Det vil, efter min opfattelse, være i orden på forsøgsbasis at tillade ”Hvidovre Vinhus” inde-servering, da de henvender sig til et segment, der bevirker, at vi, der bor her, stadig kan holde ud at være her. Forsøget kunne fx løbe to år, hvorpå det kunne evalueres. Det er uklart, hvad der menes med ”…serviceerhverv i boligerne på de overliggende etager...” Jeg bor faktisk på en af ”de overliggende etager”. Skal jeg efterfølgende leve med trafik fra kunder ind og ud til en eller anden form for serviceerhverv? Og i givet fald hvilken type ”serviceerhverv”? Det er uklart, hvad der forstås ved denne term. Har I overhovedet tænkt på os, der bor her? I skriver ”…Det skal samtidig sikres, at nødvendigt nybyggeri,…” Hvad mener I med det? Vil I tillade byggeri på torvet? Der forefindes ikke noget, der kan kaldes ”nødvendigt nybyggeri”. Det begreb vil jeg gerne have defineret inden I foretager nogen ændring af den eksisterende lokalplan. Venlig hilsen Stegemüller
Jan Præstkjær | 24-11-2021 07:15:31
Hvidovre torv bør vedligeholdelse i den samme ånd, som da torvet fik sit smedejernsgitter. "Et åbent areal", der kan tilbyder udendørs aktiviteter uden for megen støj i døgnets sene timer og om natten.
Anne-Dorthe Lind | 23-11-2021 18:54:54
Vi har behov for gang i udvikling af torvet, mulighed for andre caféer, madbutikkere mv. Endnu flere af de aktiviteter der er nu. Hele året. Mulighed for Hvidovre Vinhus at få servering inde som ude på torvet - hele året rundt - det også gøre sig gældende for andre cafeer. Gøre det attraktiv og lettere for erhvervsdrivende såsom cafeer, bagere mv. at åbne på torvet. Hurtigere beslutninger, så vi ikke skal vente på beslutninger, så de erhvervsdrivende kører død... og idèer skinlægges.. Torvedage på tovet, som skal benyttes når man har en stadeplads så det ikke går død. Gør det nemmere at ramme Hvidovregade med cykel fra Femagervej begge veje. Der er ikke behov for 3 spor... Der ønskes en rød tråd langs Hvidovrevej - sammenhængende. Så man kører af en "hyggelig" og indbydende lang gade.. Og heraf bremser farten på Hvidovrevej... som på enkelte strækninger i forvejen er høj..
KIM petersen | 22-11-2021 23:47:38
Jeg har intet imod hverken låsesmede, ejendomsmæglere mm. Hvad jeg derimod er modstander af er, at man som gående skal passere folk, borde og stole, der fylder op på fortorvet, og som sidder og drikker vin etc. Alkohol er en plage, der fylder alt for meget i Hvidovre og i samfundet som helhed. mvh.
Kasper Filstrup | 20-11-2021 16:57:26
Jeg synes der skal åbnes op for flere liberale erhverv på torvet - nu helt aktuelt at et godt initiativ som Hvidovre Vinhus, kan skabe mere liv omkring torvet ved at tilbyde servering af andet end nødder og oliven. Ydermere så jeg personligt gerne at der kom mere fokus på fødevarer omkring torvet, så vi kunne få et torv med lækre specialvarer såsom vin-, kød-, fisk-, oste- og grønthandlere, i stedet for ejendomsmæglere og låsesmede, som så fint kunne ligge på andre, mindre attraktive adresser.

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.