Forslag til Lokalplan 148 for Hvidovre Torv

Lokalplan |

Der er tidligere lavet lokalplaner for den sydlige og midterste del af Hvidovregade, og Lokalplan 148 er hermed den tredje i rækken, der har til formål at sikre de kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige bygninger i det område, der engang udgjorde Hvidovre Landsby.

Lokalplanens formål er at fastlægge de overordnede rammer for bevaring og udvikling. Bevaringsværdierne skal sikres i balance med behovet for udvikling. Det vil sige, at bevaringsværdierne i form af det snoede vejforløb af Hvidovregade og ejendoms- og bebyggelsesmønstret skal bevares. Det skal samtidig sikres, at nødvendigt nybyggeri, renoveringer og til- og ombygninger muliggøres, men at det udformes i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og indpasses i det eksisterende miljø.

Lokalplanen har også til formål at muliggøre, at området omkring Hvidovre Torv kan udvikles som et attraktivt og levende byrum. Inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer skal der gives mulighed for at indrette publikumsorienterede serviceerhverv som butikker, restauranter, caféer, frisører, ejendomsmæglere mv. i stueetagerne samt mulighed for serviceerhverv i boligerne på de overliggende etager.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 3. december 2021.
 
Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden. Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
8. oktober 2021 til 3. december 2021
calender Frist for høringssvar
3. december 2021