Forslag til Lokalplan 148 for Hvidovre Torv

Lokalplan |

Der er tidligere lavet lokalplaner for den sydlige og midterste del af Hvidovregade, og Lokalplan 148 er hermed den tredje i rækken, der har til formål at sikre de kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige bygninger i det område, der engang udgjorde Hvidovre Landsby.

Lokalplanens formål er at fastlægge de overordnede rammer for bevaring og udvikling. Bevaringsværdierne skal sikres i balance med behovet for udvikling. Det vil sige, at bevaringsværdierne i form af det snoede vejforløb af Hvidovregade og ejendoms- og bebyggelsesmønstret skal bevares. Det skal samtidig sikres, at nødvendigt nybyggeri, renoveringer og til- og ombygninger muliggøres, men at det udformes i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og indpasses i det eksisterende miljø.

Lokalplanen har også til formål at muliggøre, at området omkring Hvidovre Torv kan udvikles som et attraktivt og levende byrum. Inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer skal der gives mulighed for at indrette publikumsorienterede serviceerhverv som butikker, restauranter, caféer, frisører, ejendomsmæglere mv. i stueetagerne samt mulighed for serviceerhverv i boligerne på de overliggende etager.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 3. december 2021.
 
Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden. Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Info
Type
Høring
Høringsperiode
8. oktober 2021 til 3. december 2021
calender Frist for høringssvar
3. december 2021

Høringssvar

Kirsten Leth Jensen | 03-12-2021 22:46:39
Ønsker der bliver mulighed for servering med mad, så f.eks det fine Vinhus kan tilbyde dette til et glas vin. Der skal helst være plads til små forretninger med fødevarer. IKKE flere Ejendomsmæglere. Bevar mulighed for parkering. Mvh Kirsten Leth Jensen
Tine Schou | 03-12-2021 20:08:03
For at skabe mere liv på torvet forslår jeg, at der bliver lavet et lege/aktivitetsområde, der kan tiltrække børn og deres familier til torvet. En del af området kan f.eks. placeres der, hvor springvandet er, da det alligevel sjældent virker. Et summende liv på torvet vil ydermere være udfaldsgivende for et rigt forretningsliv i Hvidovre.
Pia Stoltz og Jesper Rindholt | 03-12-2021 18:06:34
Hvidovregade 7
2650 Hvidovre
Hvidovre Kommune opfordres til i lokalplan 148 at sikre, at Hvidovre Torv og Hvidovregitteret omkring torvet bevares for eftertiden gennem fredning og udstykningsforbud. Vi kan ikke se, at det historiske klenodie, som gitteret udgør, måske det mest interessante i lokalplanområdet, nyder den opmærksomhed fra kommunens side, som gitteret fortjener. En udstykning af torvet med udsigt til spekulativt byggeri, der vil smadre torvet som en åben rekreativ plads i bybilledet, må på enhver måde undgås, gennem fredning og udstykningsforbud. Vi tilslutter os i det meste indsigelserne i Per Tønnesens høringssvar, dateret 1/12-2021. Kommunen har i lokalplanforslaget ikke holdt sig tilbage fra at overvælte byrder og restriktioner på borgere, der ejer ejendomme i lokalplanområdet, som kommunen synes er bevaringsværdige. Der savnes imidlertid ansvarsbevidsthed i forhold til kommunens angivelige interesse i at bevare kulturhistoriske værdier, når det kommer til egne anlæg, in casu Hvidovre Torv og Hvidovregitteret. Med venlig hilsen.
Anders Aalund | 03-12-2021 16:48:47
Nørremarksvej 6
2650 Hvidovre
Hvidovre d. 03-12-2021 Høringssvar vedr. Lokalplan 148 Det er med stor glæde, at Hvidovre Lokalhistoriske Selskab (HLS) kostaterer at lokalplan 148 har til formål at sikre de kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige bygninger i det område, der engang udgjorde Hvidovre Landsby. Der er desværre en del tilfælde af svigt af dette formål i Hvidovre Kommunes historie, så man kan sige, det er i sidste øjeblik, at man vil sikre ovenstående værdier. HLS har til huse i Rytterskolen, der har direkte kig til Hvidovre Torv. Udsigten har ikke altid været den samme, men siden etablering af Hvidovre Torv har billedet været nogenlunde bibeholdt. Hvidovregitteret spiller en væsentlig rolle i synsindtrykket af Hvidovre Torv og er faktisk rent fysisk designet til topografien ved Hvidovre Torv. HLS mener gitteret er med til at identificere torvet og ser meget gerne, at det bevares som en del af udsmykningen på Torvet. HLS ser med stor tilfredshed på, at lokalplan 148 tilstræber at bibeholde det nuværende synsindtryk i lokalplansområdet. HLS ser meget gerne, at aktiviteterne på torvet bliver forøget, men vil samtidig gøre opmærksom på, at bebyggelsen på torvet ikke skal forøges. Vedr. Hvidovregade er det imperativt, som der også gøres opmærksom på lokalplanforslaget, at gaden forløb ikke ændres. Svingene skal bibeholdes, ligesom HLS heller ikke går en for en større vejbredde. HLS ønsker også at lokalplanen ikke levner mulighed for opsætning af hegn over 1 meters højde, men allerhelst ser vi, at der anvendes grønne skel ud mod offentlig vej / fortov. Alt i alt synes HLS godt om forslaget. Med venlig hilsen På vejne af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Anders Aalund, formand for HLS
Pia Stoltz og Jesper Rindholt | 03-12-2021 16:39:24
Hvidovregade 7
2650 Hvidovre
Se vedhæftede indsigelse fra ovennævnte ejere af ejendommen Hvidovregade 7, matr. nr. 3ab, Hvidovre by.
Karen Hartvig | 02-12-2021 22:01:02
Hvidovre Torv, 8, 2.
2650 Hvidovre
Jeg konstaterer ligesom andre respondenter, at der ikke er linjeskift i boksen, hvorfor mit høringsvar ligeledes er vedhæftet.
Karen Hartvig | 02-12-2021 21:55:40
Hvidovre Torv, 8, 2.
2650 Hvidovre
Dejligt, at borgerhøringen kunne streames! 1. Det arkitekttegnede forslag til udvikling af torvet er bekymrende af flere årsager. Der er det trafikale problem, som det vil medføre at lukke hjørnet af ved Hvidovregade. Især taget i betragtning at sammenhængen og det snoede vejforløb er en del af Hvidovre Kommunes fokus for at bevare det gamle Hvidovre. Derudover vil højden være til stor gene for bygningen Hvidovre Torv 2-8, som for det første vil opleve en værdiforringelse og for det andet tage udsynet til torvet og de fredede kastanjer (hvoraf flere i øvrigt også nedlægges iflg. Forslaget.) Lyset fra øst vil også blive reduceret væsentligt. 2. At åbne for liberale erhverv er en god idé til at skabe lig på torvet. Det er klart, at disse aktiviteter skal ske under hensyntagen til at området pt overvejende består af boliger. 3. Hvis det tillades at bebygge på selve torv-arealet vil dette medføre en begrænsning i mulighederne for aktiviteter, hvilket er præcis det, og i øvrigt også hvad både Center for Kultur og Fritid i kommunen samt forening Hvidovre Nord har fokus på, der skal udvikles for at skabe liv i Nord. Med yderligere bebyggelse på torvet vil det begrænse muligheden for f.eks, større arrangementer som koncerter, storskærmsoplevelser, markedsdage og eksempelvis at etablere en skøjtebane i vintersæsonen. 4. Man kan omlægge vejarealet med flisebelægningen fra torvet for at skabe en helhed og omdanne det til en ”kørsels-gå-gade”, hvor der stadig er trafik, men med chikaner til langsom kørsel, så arealet foran eventuelle butikker udvides. Det er dog helt nødvendigt, at der er mulighed for varekørsel samt, at ingen parkeringspladser bliver nedlagt. Der er i forvejen ”kamp” om pladserne og, hvis der skal mere erhverv til, er det også nødvendigt med parkeringspladser og tilgængelighed. 5. Overvejelser om el-standere. Iflg. Hvidovre avis bliver der nu etableret el-standerere ved Føtex ved Friheden som det eneste sted udover rådhuset. En overvejelse kunne være at etablere nogle ved 24 timers parkering bag kirken overfor Dong Fang. 6. For forskønnelse af Torvet kunne man overveje at fjerne den efterhånden lettere ramponerede fontæne og lade beboerne omkring torvet være med i beslutningsprocessen om, hvad – om noget, der skal placeres i stedet. Man kunne også overveje at forskønne (eller udskifte) Hvidovre Torv 9. Ikke en køn bygning.
Per Toft Nielsen | 02-12-2021 18:49:45
Hvidovregade 39 B, 2 mf
2650 Hvidovre
Høringssvar fremgår af vedhæftede fil.
Diana Schæffer | 02-12-2021 16:02:16
Kære Hvidovre Kommune. Vi har med stor interesse, læst jeres forslag, til ny lokalplan for Hvidovregade. Vi syntes at arkitekt fællesskabets forslag, med at få integreret Torvet til mere fællesskab, er rigtig godt. Især muligheden om at åbne torvet mere op med mulighed for flere serveringsteder med både ude og inde servering. Vi er dog bekymret i forhold til den bygning der skal ”lukke” enden af Hvidovregade i forhold til trafik – da vi frygter at dette vil afskære Hvidovregade som en del at torv miljøet. Retningslinjerne for privat byggeri, er i den nye lokalplan markant ændret, i forhold til den gamle, og sætter os i en situation, hvor alt skal omtænkes i forhold til planerne, ved køb af vores grund på Hvidovregade 23. Det er positivt at byggelinjen ændres fra 10 meter fra vejens midte, til at den nu skal ligge 1-3 meter fra vejskel. Dette vil give det et mere landsbyagtigt miljø og har hjulpet os i forhold til vores plantegning. I vores tilfælde ligger der dog en fjernvarmeledning i dette felt, så for at kravet om 1-3 meter fra vejs skel vil kunne lade sig gøre hos os, har vi måtte få en dispensation fra Hvidovre Fjernvarmeselskab i forhold til respektafstanden til ledningen. Vi kan derfor få lov til at opføre vores nye hus på de 3 meter og dermed overholde den nye lokalplan. Hvidovre Fjernvarmeselskab har også lavet et høringssvar ang. tinglysningen af denne ledning. I dette høringssvar fremgår at vi som lodsejer ønsker at blive udtaget fra den nye lokalplan. Dette er på ingen måde vores ønske. Vi ønsker selvfølgelig at fjernvarmeledningen kan blive tinglyst så den er beskyttet imod tredjemand, men ikke at vores matrikel bliver taget ud af hele lokalplanen, idet vores nye hus er planlagt til at blive opført inden for den 1-3 meter byggelinje. Til sidst forstår vi godt, at man, hvor det er muligt, vil bevare de ældre bydele, men som I selv skriver i ”lokalplanen for Avedøre Landsby” – er det for sent for Hvidovregade/Hvidovre Landsby da den allerede er blevet opslugt af det omkringliggende byområde. Vi vil foreslå at man kigger på at lempe krav til udseende, så man på denne måde kan bruge andre tidssvarende og miljøvenlige materialer, herunder anden facade beklædning end mursten. Efter at have kigget på andre nylig opførte byggerier i landsby look, mener vi bestemt det er muligt at holde sig til byggestilen, selvom man bruger andre materialer. Hilsen Jimmi og Diana
Per Tønnesen | 01-12-2021 14:48:36
Da høringssvar fremstår uden linjeskift og afsnit genfremsendes mit hørings som vedhæftet fil.
Per Tønnesen | 01-12-2021 14:03:54
Høringssvar til lokalplan 148 for Hvidovre kommune. I fortsættelse af borgermødet, der afholdtes den 23. november 2021, hvor kommunen præsenterede sit forslag til lokalplan 148 for Hvidovre Torv og den nordlige del af Hvidovregade, skal jeg som supplement på mine mundtlige kommentarer på mødet afgive dette skriftlige høringssvar. Vi, der bor omkring Hvidovre Torv, ser gerne – og deltager gerne i en udvikling af aktiviteterne på og omkring Hvidovre Torv. Jeg hæfter mig ved, at det i lokalplansforslaget på side 10 fastslås, at udviklingen af Hvidovre Torv skal ske i respekt for de eksisterende kulturhistoriske værdier, samt at der § 8.1 side 25 hvor det bl.a. fremgår at Hvidovre Torv skal fremstå med en urban og grøn karakter, samt at belægning, inventar og lignende på torvet skal fremstå med et ensartet visuelt udtryk i.f.t. materialevalg og farver. Jeg skal derfor bemærke, at jeg ikke ser at torvet bør bebygges yderligere end det, der eksisterer i dag i form af Torvecafeen. Man kunne endog overveje at flytte Torvecafeen væk fra torvearealet, således at torvet åbnes helt op som en åben plads for fremtidige aktiviteter samt evt. udeservering, således at den eksisterende cafe i stedet var en del af randbebyggelsen omkring torvet. Samtidig hæfter jeg mig ved at kommunen ønsker mulighed for at udstykke matr.nr. 7000fs jf. forslaget til lokalplanens § 4.1 samt § 5.5, hvor det gøres muligt at bebygge matriklen med bebyggelse op til 15 meters højde med tre etager. Dette vil jeg gerne gøre indsigelse imod. Dels vil bebyggelse af denne karakter skæmme torvet og vil snarere være en afvikling end en udvikling af torvet, og dels vil en bebyggelse af denne karakter være en betydelig forringelse af boligkvalitet for de beboere og virksomheder, der ligger umiddelbart ud til en sådan bebyggelse. Endelig vil inddragelse af de 12 parkeringspladser, der i dag ligger på den matrikel, som kommunen ønsker mulighed for at udstykke, betyde at de butikker og servicevirksomheder, der i dag driver virksomhed fra torvet får ringere mulighed for at servicere kunder og klienter, da det bliver vanskeligere at parkere på torvet. Subsidiært foreslår jeg, at der kan indrettes legeplads, eller at bebyggelse sker med lavere bebyggelse i et plan, eksempelvis så den nuværende Torvecafe kan flyttes hertil. Der tages generelt i lokalplanen udgangspunkt i at udvikle torvet og aktiviteterne på og omkring torvet, bl.a. i forhold til at udvide adgangen til at etablere nye butikker og serviceerhverv på torvet, herunder at ændre vejforløb omkring torvet. Der eksisterer i dag ca. 20 private virksomheder på og omkring torvet, der alle har behov for at service kunder og klienter, og som skal have leveret varer m.v. Endeligt er torvet også adgangsvej for de, der bor og driver virksomhed på Hvidovregade nord. Derfor skal det sikres, at der også fremover er adgang og parkeringsmulighed for både borgere og erhvervsdrivende på og omkring torvet samt Hvidovregade nord. Eksempelvis, skal der både være mulighed for at låsesmeden og køreskolen beliggende på torvets sydende kan parkere sine biler, ligesom kunder til disse, samt eksempelvis de to ejendomsmæglere, cafe, vinbutikken og den nyetablerede butik for Mødrehjælpen, skal kunne parkere sine biler. Igennem de seneste 50 år er antallet af butikker i Danmark mere end halveret – og butiksstørrelsen for de butikker, der i dag eksisterer og etableres, er mere end fordoblet. Derfor finder jeg det tvivlsomt, at der med det areal, der er afsat til etablering af nye butikker i lokalplanens § 3.6 med hhv. 1000 m2 til nye butikker med en maksimalstørrelse på 500 m2 vil kunne tiltrække nye butikker, om end det vil være en positiv udvikling for aktiviteten omkring torvet. Der blev på borgermødet fra anden fremsat forslag om etablering af skøjtebane på torvet om vinteren for at sikre aktivitet i vintermånederne, en anden mulighed for øget aktivitet på og omkring torvet kan være at afholde markedsdage – i højtiderne julemarked, påskemarked m.v. Der nævnes i forslaget til lokalplanen § 3 stk. 1 at der åbnes op for etablering af eksempelvis restauranter m.v. på torvet. På borgermødet den 23. november 2021 fremgik det i bemærkningerne til mit indlæg på mødet, at dette indgik i forslaget, for at sikre at den nyetablerede vinbutik på torvet kan få ret til også at servere indendørs. Jeg har forståelse for, at vinbutikken har dette ønske – og at det til en vis grad kan medvirke til at øge aktiviteten på torvet. På den anden side skal en sådan udvidelse af retten til servering også ske i balance med os, der bor på og omkring torvet. Der er heldigvis mange nye børnefamilier, der bor omkring torvet, og mange af beboerne har jobs i offentlige og private serviceerhverv, hvilket indebærer arbejde dag, aften, nat og i weekends. Derfor ønsker jeg at foreslå – selvom dette egentligt ikke er et anliggende for forslaget til ny lokalplan, at det lokale bevillingsnævn i Hvidovre kommune tager hensyn hertil, og benytter muligheden for i.h.t. Restaurantionslovens § 10, at begrænse åbningstiden til eksempelvis kl. 22.00, samt at der i første omgang alene gives tilladelse til en begrænset periode på eksempelvis 2 år, hvorefter det i samarbejde med restauration eller serveringssted samt beboere vurderes om bevillingen har været til væsentlig gene for god ro og orden på torvet. I forbindelse med udvikling af torvets helhed og visuelle udtryk, der er nævnt forslaget til lokalplan på side 7, samt foreslås reguleret i forslaget til lokalplan § 10 stk. 1 til stk. 11. Kan jeg kun anbefale at der strammes op på dette således, at vi får et mere harmonisk og visuelt forbedret indtryk af torvet. Endeligt skal jeg bemærke at jeg fuldt ud kan bakke op om de i forslaget til lokalplan i § 9 stk. 2 og stk. 3 nævnte krav om etablering af El-ladestandere ved parkeringspladser på torvet samt etablering af yderligere cykelparkeringsmuligheder. Med disse bemærkninger til forslaget til ny lokalplan skal jeg herved overlade mine bemærkninger til forslaget til lokalplan 148 til Kommunalbestyrelsens behandling. Såfremt, der måtte være kommentarer eller bemærkninger hertil, står jeg naturligvis til rådighed herfor. Med venlig hilsen Per Tønnesen
Stegemüller | 29-11-2021 14:52:17
Hej igen Jeg indsendte det samme svar under dette: "Stegemüller | 27-11-2021 13:45:07", men da jeres side desværre ikke tager højde for linjeskift, bliver et længere svar jo temmelig ulæseligt. Nu prøver jeg at sende Worddokumentet som vedhæftet fil i stedet. Venlig hilsen Hanne B. Stegemüller
Stegemüller | 27-11-2021 13:45:07
Høringssvar Lokalplan 148. Frist 3. december 2021 Jeg deltog i det streamede møde. Det var fint, man kunne deltage hjemmefra. Jeg elsker at bo i Hvidovre, hvilket jeg har gjort i mere end 14 år. Der er styr på sagerne i kommunen; jeg har oplevet solid og kompetent sagsbehandling i forvaltningen samt en effektiv hjemmepleje, så jeg flytter kun mod min vilje herfra. Jeg elsker min gode lejlighed, der er opført engang i 50’erne og udgøres af kvalitet. Mine stuer vender ud mod Hvidovre Torv, så jeg vil være meget, meget ked af, hvis torvet skal omdannes til en eller anden form for ”markedsplads” med halløj og gøgl både i dag-, aften- og nattetimer, da jeg så ikke får fem minutters fred og ikke kan hverken arbejde eller sove, og derfor vil være nødt til at flytte. ØV. Hvad tænker I dog på? Efter min opfattelse fungerer torvet fint, som det er, og det vil være synd og skam at ændre på det. Der er p.t. balance mellem respekt for historien (middelalderkirken, Rytterskolen og hegnet omkring torvet) og så en mulighed for både at bo og leve her. I skriver: ”…mulighed for at indrette publikumsorienterede serviceerhverv som butikker, restauranter, caféer, frisører, ejendomsmæglere mv. i stueetagerne samt mulighed for serviceerhverv i boligerne på de overliggende etager...” Det forstår jeg ikke, idet der vel næppe er behov for hverken flere frisører eller ejendomsmæglere hverken på torvet eller i Hvidovre. Der ligger allerede to ejendomsmægler ud til torvet (Lokalbolig og Nybolig). Skal vi have flere af dem? Hvor mange huse/lejligheder er der behov for at købe eller sælge? Der er allerede frisører, og går man ned ad Hvidovrevej, både i nord- og sydgående retning, er der ganske mange frisører. Behøver vi virkelig flere? Hvor meget hår kan klippes? Der ligger allerede en fin café (Torvecaféen) på torvet – hvad skal vi med flere? Det vil, efter min opfattelse, være i orden på forsøgsbasis at tillade ”Hvidovre Vinhus” inde-servering, da de henvender sig til et segment, der bevirker, at vi, der bor her, stadig kan holde ud at være her. Forsøget kunne fx løbe to år, hvorpå det kunne evalueres. Det er uklart, hvad der menes med ”…serviceerhverv i boligerne på de overliggende etager...” Jeg bor faktisk på en af ”de overliggende etager”. Skal jeg efterfølgende leve med trafik fra kunder ind og ud til en eller anden form for serviceerhverv? Og i givet fald hvilken type ”serviceerhverv”? Det er uklart, hvad der forstås ved denne term. Har I overhovedet tænkt på os, der bor her? I skriver ”…Det skal samtidig sikres, at nødvendigt nybyggeri,…” Hvad mener I med det? Vil I tillade byggeri på torvet? Der forefindes ikke noget, der kan kaldes ”nødvendigt nybyggeri”. Det begreb vil jeg gerne have defineret inden I foretager nogen ændring af den eksisterende lokalplan. Venlig hilsen Stegemüller
Jan Præstkjær | 24-11-2021 07:15:31
Hvidovre torv bør vedligeholdelse i den samme ånd, som da torvet fik sit smedejernsgitter. "Et åbent areal", der kan tilbyder udendørs aktiviteter uden for megen støj i døgnets sene timer og om natten.
Anne-Dorthe Lind | 23-11-2021 18:54:54
Vi har behov for gang i udvikling af torvet, mulighed for andre caféer, madbutikkere mv. Endnu flere af de aktiviteter der er nu. Hele året. Mulighed for Hvidovre Vinhus at få servering inde som ude på torvet - hele året rundt - det også gøre sig gældende for andre cafeer. Gøre det attraktiv og lettere for erhvervsdrivende såsom cafeer, bagere mv. at åbne på torvet. Hurtigere beslutninger, så vi ikke skal vente på beslutninger, så de erhvervsdrivende kører død... og idèer skinlægges.. Torvedage på tovet, som skal benyttes når man har en stadeplads så det ikke går død. Gør det nemmere at ramme Hvidovregade med cykel fra Femagervej begge veje. Der er ikke behov for 3 spor... Der ønskes en rød tråd langs Hvidovrevej - sammenhængende. Så man kører af en "hyggelig" og indbydende lang gade.. Og heraf bremser farten på Hvidovrevej... som på enkelte strækninger i forvejen er høj..
KIM petersen | 22-11-2021 23:47:38
Jeg har intet imod hverken låsesmede, ejendomsmæglere mm. Hvad jeg derimod er modstander af er, at man som gående skal passere folk, borde og stole, der fylder op på fortorvet, og som sidder og drikker vin etc. Alkohol er en plage, der fylder alt for meget i Hvidovre og i samfundet som helhed. mvh.
Kasper Filstrup | 20-11-2021 16:57:26
Jeg synes der skal åbnes op for flere liberale erhverv på torvet - nu helt aktuelt at et godt initiativ som Hvidovre Vinhus, kan skabe mere liv omkring torvet ved at tilbyde servering af andet end nødder og oliven. Ydermere så jeg personligt gerne at der kom mere fokus på fødevarer omkring torvet, så vi kunne få et torv med lækre specialvarer såsom vin-, kød-, fisk-, oste- og grønthandlere, i stedet for ejendomsmæglere og låsesmede, som så fint kunne ligge på andre, mindre attraktive adresser.