Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, tilbygning på Vestre Strandvej 18

Byggeri |

Bygge- og Planudvalget har den 6. september 2021 godkendt at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, til at opføre en tilbygning på 60 m2 i én etage til det eksisterende hus på ovennævnte ejendom. Det sker med hjemmel i § 65, stk. 2. 

Det er et vilkår for dispensationen, at tilbygningen opføres i forlængelse af huset i nordøstlig retning langs naboskellet til Vestre Strandvej 20 jf. de tegningsbilag, der er fremsendt i forbindelse med byggeansøgningen. 

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at ejendommen ligger i et udbygget parcelhusområde, hvor den er omgivet af boligbebyggelse på tre sider, mens den fjerde side udgøres af Vestvolden. Tilbygningen bliver placeret bag den eksisterende bebyggelse i forhold til fortidsmindet og har kun en beskeden højde på 3,8 m over terrænet.

Kommunen vurderer derfor, at tilbygningen ikke vil påvirke oplevelsen af fortidsmindet. 

Inden afgørelsen har administrationen på baggrund af ansøgningen foretaget partshøring af Slots- og Kulturstyrelsen, der ikke havde nogen indvendinger mod det skitserede projekt. Det skyldes, at nybyggeriet sker på den side, som vender væk fra fortidsmindet, hvorfor det ”vil ligge i læ” af eksisterende bebyggelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses ved henvendelse til Center for Plan og Miljø.

Lovgrundlag

Ansøgningen om dispensation berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18. Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 fastlægger, at der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende.

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvidovre Kommunes afgørelse kan jævnfør naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål som kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

Jævnfør naturbeskyttelseslovens § 86 er følgende klageberettigede:

  • adressaten for afgørelsen,
  • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
  • offentlige myndigheder,
  • en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.


Klagen skal indgives inden fire uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder via https://naevneneshus.dk/ (nyt vindue) eller www.borger.dk (nyt vindue) og www.virk.dk (nyt vindue). Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Hvidovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendeisen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, med mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/ (nyt vindue).

Info