Forslag til nye affaldsregulativer i offentlig høring

Affald og genbrug |

I regulativet for husholdningsaffald kan følgende foreslåede ændring fremhæves:
Hvidovre Kommune tilføjer henteordning for mad/rest, mad- og drikkekartoner samt tekstiler.

Indsamling af farligt affald er opdateret, så det fremgår at grundejere får stillet en beholder til rådighed. Farligt affald i miljøbokse og tekstiler indsamles sammen med storskrald.

Indsamlingen af pap har hidtil været frivillig, men ændres nu til en obligatorisk ordning, hvor der stilles en beholder til rådighed.

I regulativet for erhvervsaffald kan følgende foreslåede ændring fremhæves:
Hvidovre Kommune tilføjer restaffaldsordning som erstatning for dagrenovationsordningen til regulativet. Virksomhederne er nu selv ansvarlige for at sortere madaffald fra til genanvendelse.

Der skal indgås aftale med indsamlervirksomhed om afhentning. Indsamlervirksomheder kan findes på https://affaldsregister.ens.dk

Høringsperiode

Forslag til affaldsregulativerne er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. december 2022 til den 24. januar 2022. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget.

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativerne skal senest den 24. januar 2022 angives på Hvidovre Kommunes digitale høringsportal.

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
13. december 2021 til 24. januar 2022
calender Frist for høringssvar
24. januar 2022