Forslag til nye affaldsregulativer i offentlig høring

Affald og genbrug |

I regulativet for husholdningsaffald kan følgende foreslåede ændring fremhæves:
Hvidovre Kommune tilføjer henteordning for mad/rest, mad- og drikkekartoner samt tekstiler.

Indsamling af farligt affald er opdateret, så det fremgår at grundejere får stillet en beholder til rådighed. Farligt affald i miljøbokse og tekstiler indsamles sammen med storskrald.

Indsamlingen af pap har hidtil været frivillig, men ændres nu til en obligatorisk ordning, hvor der stilles en beholder til rådighed.

I regulativet for erhvervsaffald kan følgende foreslåede ændring fremhæves:
Hvidovre Kommune tilføjer restaffaldsordning som erstatning for dagrenovationsordningen til regulativet. Virksomhederne er nu selv ansvarlige for at sortere madaffald fra til genanvendelse.

Der skal indgås aftale med indsamlervirksomhed om afhentning. Indsamlervirksomheder kan findes på https://affaldsregister.ens.dk

Høringsperiode

Forslag til affaldsregulativerne er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. december 2022 til den 24. januar 2022. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget.

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativerne skal senest den 24. januar 2022 angives på Hvidovre Kommunes digitale høringsportal.

exclamation Info om høringen
hear Høringstype
Miljo-og-klima
daytime Høringsperiode
13. december 2021 til 24. januar 2022
calender Frist for høringssvar
24. januar 2022
chat-svar Høringssvar
5

Høringssvar

Marko Oldager | 14-01-2022 10:30:19
Beskrivelsen af storskraldsordningen i høringsudkastet er ændret markant. Det er ikke længere defineret hvilke fraktioner ordningen omfatter, men der henvises blot til beskrivelsen på hjemmesiden. I henhold til Affaldsaktørebekendtgørelsen § 5 skal Kommunalbestyrelsen i regulativerne fastsætte forskrifter om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., herunder krav om sortering. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til en sorteringsvejledning på hjemmesiden, da hjemmesiden og dermed ordningen i givet fald vil kunne ændres uden inddragelse af borgere/politikere.
Ivan | 09-01-2022 21:25:45
Der er ikke meget ved de nye regler, som er besluttet ud fra et hensyn til borgerne, hvilket er lidt mærkeligt, når kommunalbestyrelsen grundlæggende udelukkende bør arbejde for at gøre livet lettere og bedre for netop borgerne. Det virker som om hensynet til dem, der skal hente og sortere affaldet langt overstiger hensynet til dem, der skal bo i byen. Grimme rækker med affaldsspande langs alle fortov er i mine øjne en høj pris at betale blot for at man kan spare 2-3 meters gang når man skal hente spandene... Det er himmelråbende tåbeligt. Prisen stiger alligevel, så måske kunne man som minimum sikre en løsning, der som udgangspunkt tager hensyn til borgerne og ikke til renovationsfirmaerne...
Suzanne Bilde Brerup | 09-01-2022 12:36:50
Det er en klar forringelse af vores affaldsordning, at vi nu selv skal køre vores container ud så de kommer til at stå i skel/fortovet. Vi bor på en villavej hvor der er meget smalt fortov og hvor det er til stor gene for gående. Derud over er argumentet med at skraldemændene udsættes for glasstøv hvis de skal tømme vores glascontainer meget mærkeligt, de bliver vel også udsat for glasstøv ved de nye fælles glascontainer?? Jeg tror desværre også at det eneste der sker er at folk istedet for putter glas i restaffald! Og at prisen for at få hentet affald stiger, trods store forringelser er er helt uacceptabelt!
Michael Thaulow | 02-01-2022 19:22:16
Strandholms alle 44a
2650 Hvidovre
De nye regler omkring placering af affaldsbøtter i skel er en skændsel, truffet uden kendskab til de aktuelle forehold for alle grundejere i Hvidovre. I mit tilfælde bor jeg på en koteletgrund og der er bare ikke brede nok på min indkørsel til at det kan lade sig gøre da breden på min grund i skel er under 3 meter da der også er en hæk mod min nabo, og da jeg ofte er på forretnings rejser kan jeg ikke køre spandene frem og til bage, på de dage hvor de skal tømmes. Jeg har henvendt mig til teknisk forvaltning som melder klart ud, at det er politisk bestemt, og det er der ikke noget at gøre ved, de har faktisk sendt en skitse til mig hvor de markere hvor mine spande skal stå. Før har jeg fået bekræftet af teknisk forvaltning at på koteletgrunde blev skel betragtet som der hvor koteletbenet stoppede når det kom til renovation, men denne praksis er også bare fjernet uden hensynstagen til de grundejere som har disse specielle grunde. Jeg har spurt om man mod ekstra betaling kan få den afhentet på den tidligere placering ved koteletbenets slutning, men dette kan ikke lade sig gøre. Det er vel forventeligt at det vil blive dyre at have renovation når der skal hentes så mange forskellige typer affald, men at kommunen så vælger at gøre det med egne folk og egne nye biler, skriger til himlen i stedet for at lade den fri konkurrence mellem firmaer der ikke laver andet gøre jobbet. Nu er Hvidovre kommune låst op i et hjørne grundet kæmpe investeringer i nye biler der kun skal servicere Hvidovre. Jeg er ked af at sige det, men beslutninger omkring renovation håndtering i Hvidovre er taget på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag. Vores villa veje kommer til at ligne noget der er løgn med grønne spande over det hele. I er med til at gøre vores område utiltalende, grimme og en skamplet. Det må betragtes som en ommer.
Vibeke | 30-12-2021 21:55:59
Vedr §13 Ordning for glasaffald Det er en klar forringelse af affaldsordningen, at man som grundejer (husejer) skal til at bringe glas til affaldsstationer. Det er ikke en rationiel beslutning og bestemt ikke et kønt syn, at der nu skal placeres gasbeholdere flere steder i Hvidovre. Det kan ikke passe at man som grundejer skal stilles ringere fordi der skal sorteres i størregrad. Det gør sig ikke gældende andre steder, så hvorfor er det Hvidovre kommune finder at vi som borgere i Hvidovre skal stilles ringere end tidligere?

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.