Forslag til nye affaldsregulativer i offentlig høring

Affald og genbrug |

I regulativet for husholdningsaffald kan følgende foreslåede ændring fremhæves:
Hvidovre Kommune tilføjer henteordning for mad/rest, mad- og drikkekartoner samt tekstiler.

Indsamling af farligt affald er opdateret, så det fremgår at grundejere får stillet en beholder til rådighed. Farligt affald i miljøbokse og tekstiler indsamles sammen med storskrald.

Indsamlingen af pap har hidtil været frivillig, men ændres nu til en obligatorisk ordning, hvor der stilles en beholder til rådighed.

I regulativet for erhvervsaffald kan følgende foreslåede ændring fremhæves:
Hvidovre Kommune tilføjer restaffaldsordning som erstatning for dagrenovationsordningen til regulativet. Virksomhederne er nu selv ansvarlige for at sortere madaffald fra til genanvendelse.

Der skal indgås aftale med indsamlervirksomhed om afhentning. Indsamlervirksomheder kan findes på https://affaldsregister.ens.dk

Høringsperiode

Forslag til affaldsregulativerne er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. december 2022 til den 24. januar 2022. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget.

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativerne skal senest den 24. januar 2022 angives på Hvidovre Kommunes digitale høringsportal.

Info
Type
Høring
Høringsperiode
13. december 2021 til 24. januar 2022
calender Frist for høringssvar
24. januar 2022

Høringssvar

Kasper | 21-01-2022 21:17:47
Det er serviceforringelse kombineret med prisstigninger i samme ombæring. Jeg er bange for hvordan den her by kommer til at se ud og lugte om sommeren. Tømning af mad/rest hver 14. dag er ikke meget for en familie på 6. Så må man jo til at tænke kreativt og smide sit affald op til rådhusets skraldespande - hvis der er plads i dem.
Bettina Ladegaard | 20-01-2022 18:31:53
Manglende lovgrundlag for beholderplacering 5 meter fra skel I de seneste måneder har kommunen givet besked om, at beholderne pr. 1/1 2022 skal stå højst 5 m fra skel, når de skal tømmes (ifølge skilt på beholderen, info på kommunens hjemmeside og annoncer i Hvidovre Avis). I det gældende Regulativ for husholdningsaffald står der i bilag 1, pkt. 9 a: ”Ved haveboliger må der mellem standplads og skel højst være 10 meter gangafstand”. Hvorfor kører kommunen kampagne uden hjemmel? 5 meter-ændringen kan først gælde, hvis den fremgår af et nyt ikrafttrådt regulativ (jf. Affaldsaktørbekendtgørelsen § 3 stk. 5). § 4: Gebyrer Affaldsområdet er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, dvs. at gebyrerne skal afspejle de faktiske omkostninger på de specifikke ordninger/ydelser. • En ekstratømning af en 240 L dagrenovationsbeholder er steget fra 110 kr. i 2019 til 985 kr. i 2022. Dvs. 700 % stigning på 3 år. Det virker uproportionelt både i forhold til den almindelige prisfremskrivning, og sammenlignet med, at ugentlig tømning (52 tømninger/år) af 240 L rest/madaffaldsbeholder koster 1.800 kr. i 2022. Hvordan kan det være, at prisen for én ekstra tømning er steget til 785 kr.? Hvordan ser regnestykket bag det ud? • Gebyret for ekstra gangafstand (5-10 m) er i 2022 på 1.000 kr. for mad- og restaffald. 10 meter må antages at tage højst 12 sekunder at gå. Hvis beholderen tømmes hver uge, altså 52 gange pr. år, bliver det i alt 10 minutters ekstra gåtid pr. år. Hvordan kan det beløbe sig til 1.000 kr.? Starttid for affaldsindsamling Generelt starttidspunkt for affaldsindsamling er i høringsforslaget angivet til kl. 06:00. Mange tømninger starter dermed en time tidligere end før hjemtagningen, og borgerne oplever dermed støj en time tidligere om morgenen. Hvorfor ønskes det at rykke tømmestart til kl. 06?
Marko Oldager | 14-01-2022 10:30:19
Beskrivelsen af storskraldsordningen i høringsudkastet er ændret markant. Det er ikke længere defineret hvilke fraktioner ordningen omfatter, men der henvises blot til beskrivelsen på hjemmesiden. I henhold til Affaldsaktørebekendtgørelsen § 5 skal Kommunalbestyrelsen i regulativerne fastsætte forskrifter om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., herunder krav om sortering. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til en sorteringsvejledning på hjemmesiden, da hjemmesiden og dermed ordningen i givet fald vil kunne ændres uden inddragelse af borgere/politikere.
Ivan | 09-01-2022 21:25:45
Der er ikke meget ved de nye regler, som er besluttet ud fra et hensyn til borgerne, hvilket er lidt mærkeligt, når kommunalbestyrelsen grundlæggende udelukkende bør arbejde for at gøre livet lettere og bedre for netop borgerne. Det virker som om hensynet til dem, der skal hente og sortere affaldet langt overstiger hensynet til dem, der skal bo i byen. Grimme rækker med affaldsspande langs alle fortov er i mine øjne en høj pris at betale blot for at man kan spare 2-3 meters gang når man skal hente spandene... Det er himmelråbende tåbeligt. Prisen stiger alligevel, så måske kunne man som minimum sikre en løsning, der som udgangspunkt tager hensyn til borgerne og ikke til renovationsfirmaerne...
Suzanne Bilde Brerup | 09-01-2022 12:36:50
Det er en klar forringelse af vores affaldsordning, at vi nu selv skal køre vores container ud så de kommer til at stå i skel/fortovet. Vi bor på en villavej hvor der er meget smalt fortov og hvor det er til stor gene for gående. Derud over er argumentet med at skraldemændene udsættes for glasstøv hvis de skal tømme vores glascontainer meget mærkeligt, de bliver vel også udsat for glasstøv ved de nye fælles glascontainer?? Jeg tror desværre også at det eneste der sker er at folk istedet for putter glas i restaffald! Og at prisen for at få hentet affald stiger, trods store forringelser er er helt uacceptabelt!
Michael Thaulow | 02-01-2022 19:22:16
Strandholms alle 44a
2650 Hvidovre
De nye regler omkring placering af affaldsbøtter i skel er en skændsel, truffet uden kendskab til de aktuelle forehold for alle grundejere i Hvidovre. I mit tilfælde bor jeg på en koteletgrund og der er bare ikke brede nok på min indkørsel til at det kan lade sig gøre da breden på min grund i skel er under 3 meter da der også er en hæk mod min nabo, og da jeg ofte er på forretnings rejser kan jeg ikke køre spandene frem og til bage, på de dage hvor de skal tømmes. Jeg har henvendt mig til teknisk forvaltning som melder klart ud, at det er politisk bestemt, og det er der ikke noget at gøre ved, de har faktisk sendt en skitse til mig hvor de markere hvor mine spande skal stå. Før har jeg fået bekræftet af teknisk forvaltning at på koteletgrunde blev skel betragtet som der hvor koteletbenet stoppede når det kom til renovation, men denne praksis er også bare fjernet uden hensynstagen til de grundejere som har disse specielle grunde. Jeg har spurt om man mod ekstra betaling kan få den afhentet på den tidligere placering ved koteletbenets slutning, men dette kan ikke lade sig gøre. Det er vel forventeligt at det vil blive dyre at have renovation når der skal hentes så mange forskellige typer affald, men at kommunen så vælger at gøre det med egne folk og egne nye biler, skriger til himlen i stedet for at lade den fri konkurrence mellem firmaer der ikke laver andet gøre jobbet. Nu er Hvidovre kommune låst op i et hjørne grundet kæmpe investeringer i nye biler der kun skal servicere Hvidovre. Jeg er ked af at sige det, men beslutninger omkring renovation håndtering i Hvidovre er taget på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag. Vores villa veje kommer til at ligne noget der er løgn med grønne spande over det hele. I er med til at gøre vores område utiltalende, grimme og en skamplet. Det må betragtes som en ommer.
Vibeke | 30-12-2021 21:55:59
Vedr §13 Ordning for glasaffald Det er en klar forringelse af affaldsordningen, at man som grundejer (husejer) skal til at bringe glas til affaldsstationer. Det er ikke en rationiel beslutning og bestemt ikke et kønt syn, at der nu skal placeres gasbeholdere flere steder i Hvidovre. Det kan ikke passe at man som grundejer skal stilles ringere fordi der skal sorteres i størregrad. Det gør sig ikke gældende andre steder, så hvorfor er det Hvidovre kommune finder at vi som borgere i Hvidovre skal stilles ringere end tidligere?