stemmebokse stemmebokse

Europaparlamentsvalg 2024

Luk alle
Åbn alle

Europa-parlamentsvalget finder sted søndag den 9. juni 2024 fra kl. 9 til kl. 20.

 • Holmegårdshallen
 • Præstemoseskolen
 • Sønderkærhallen
 • Kometen
 • Dansborghallen
 • Frihedens Idrætscenter
 • Avedøre Skole
 • Avedøre Idrætscenter

Fra søndag den 28. april 2024 kan du brevstemme. Du kan stemme på alle landets brevstemmesteder uafhængigt at din bopæl. Vær opmærksom på at det ikke er alle steder, der har åbent søndag den 28. april 2024.

I Hvidovre kan du brevstemme fra mandag den 29. april 2024 ved at møde personligt op i Borgerservice på Hvidovre Rådhus. Alle kan brevstemme, og hvis du vil undgå ventetid, kan du med fordel bestille tid i forvejen: Bestil tid til Borgerservice

Vi har åbent for brevstemmer til og med torsdag den 6. juni 2024,
dog lukket onsdag den 1. maj, Kristi Himmelfartsdag 9. og 10. maj, 2.Pinsedag 20.maj
Mandag - onsdag: 10.00-14.30
Torsdag: 13.00-17.30
Fredag: 10.00-13.30
Lørdag: 10.00-12.00
OBS, ekstraordinært åbent Grundlovsdag onsdag den 5. juni fra kl. 10-13.

Husk at medbringe legitimation fx sundhedskort, kørekort eller pas.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan brevstemme i eget hjem. Ansøgning om dette skal indgives til Hvidovre Kommune i perioden fra søndag den 12. maj 2024 til onsdag den 29. maj 2024 kl. 10.00. Du skal du kontakte Borgerservice på tlf. nr. 3639 3639 eller mail til bob@hvidovre.dk

Her kan du se, hvem du kan stemme på ved valget til Europa-Parlamentet 2024.

Kandidatliste

Forud for valget bliver der udsendt valgkort til alle stemmeberettigede vælgere. Valgkortene er personlige, og skal medbringes på valgdagen. Valgkortene indeholder oplysning om vælgerens navn, adresse, afstemningssted, og dag og tid for afstemningen. Senest tirsdag den 4. juni 2024 skal vælgerne have modtaget deres valgkort.

Hvis du glemmer dit valgkort på valgdagen eller ikke har modtaget det med posten, kan du stadig stemme, hvis du er stemmeberettiget. Du skal blot medtage legitimation som fx sundhedskort, pas eller kørekort.

Stemmeafgivningen foregår på otte valgsteder i Hvidovre Kommune. Valgstederne holder åbent fra kl. 9 til kl. 20 og så længe derefter, der er vælgere på valgstedet, der ønsker at afgive deres stemme. Du skal møde personligt op for at få lov til at stemme. Du afleverer dit valgkort ved valgbordet og får udleveret en stemmeseddel. Du skal herefter afgive din stemme i en stemmeboks og efterfølgende selv lægge stemmesedlen i stemmekasserne.

Hvis du skriver forkert på din stemmeseddel, kan den ombyttes ved henvendelse til et af valgbordene.

På valgaftenen bliver stemmerne på hvert valgsted optalt pr. parti af valgstyrerne og de tilforordnede vælgere. Resultatet af optællingen på valgstedet bliver offentliggjort af valgstyrerformanden, så snart det foreligger.

Fintælling af valget foregår mandag den 10. juni 2024 i Kometen. Resultatet bliver offentliggjort på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

I forbindelse med brevstemmeafgivning i Borgerservice er et stemmerum udstyret med:

 • Sort filtpen
 • Ikke-håndholdt lup
 • LED lampe med regulerbar styrke og lysfarve
 • Forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television)
 • Hæve/sænkebord

På valgdagen søndag den 9. juni 2024 vil et stemmerum på hvert afstemningssted være udstyret med:

 • Sort filtpen
 • Ikke-håndholdt lup
 • LED lampe med regulerbar styrke og lysfarve

I Kometen er der på valgdagen yderligere hjælpemidler til rådighed:

 • Hæve/sænkebord
 • Forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television)

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, som på valgdagen har brug for forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television) eller hæve/sænkebord for at afgive deres stemme, kan i perioden fra søndag den 12. maj 2024 til fredag den 31. maj 2024 kl. 12 indgive ansøgning om at blive overflyttet til valgstedet Kometen.

Hvis du ønsker at blive overflyttet til Kometen som følge af behov for et af de yderligere hjælpemidler, der er til rådighed på dette valgsted, skal du kontakte Borgerservice på tlf. nr. 3639 3639 eller mail til bob@hvidovre.dk.

Læs informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler

Hvis du ønsker at klage over Europa-Parlamentsvalget, er sidste frist for at klage senest søndag den 16. juni 2024. Klagen skal stiles til Folketinget og sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Valgbestyrelsen bliver udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer på det konstituerende møde i december måned forud for valgperioden. Borgmesteren er født formand.

Følgende er udpeget:

 • Borgmester Anders Wolf Andresen (F), formand
 • Tina Cartey Hansen (C), næstformand
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Charlotte Munch (Æ)
 • Helle Adelborg (A)

Valgbestyrelsen holder møde og underskriver valgbogen mandag den 10. juni 2024 kl. 16.00 i Kometen, Hvidovrevej 280.

Fra lørdag den 18. maj 2024 kl. 12 kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ske ophængning af valgplakater på højst 0,8 m2 på offentlige veje og private fællesveje. Der kan hænges valgplakater op på master til vejbelysningen, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. Valgplakater skal hænges forsvarligt op, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning som fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

I henhold til lov om offentlige veje §§ 84 og 85, må valgplakater ikke hænges op:

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t. eller midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
 • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
 • på en sådan måde at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Valgbestyrelsen i Hvidovre Kommune har aftalt, at der ikke ophænges valgplakater i vejtræerne.

En ophængt valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres, så de er læselige i hele ophængningsperioden.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har vedtaget, at Center for Trafik og Ejendomme nedtager de valgplakater, der ikke er fjernet ved fristens udløb mandag den 17. juni 2024 Der bliver opkrævet 150 kr. pr. nedtaget valgplakat hos kandidaten. I de tilfælde, hvor kandidaten ikke kan identificeres, bliver opkrævningen sendt til kontaktpersonen på bagsiden af valgplakaten.