Særligt om aktindsigt

Anmodninger om aktindsigt

Hvidovre Kommune afgør snarest muligt om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

En anmodning om aktindsigt færdigbehandles indenfor syv arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af fx sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt.

Hvis kommunen ikke kan færdigbehandle anmodningen om aktindsigt indenfor syv arbejdsdage, bliver den, der har anmodet om aktindsigt, underrettet om grunden til overskridelsen af fristen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Afslag på aktindsigt

Hvis du får helt eller delvist afslag på din anmodning om aktindsigt, vil du få tilsendt en klagevejledning. Du kan klage til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen af den sag, som din anmodning om aktindsigt vedrører. Hvis der ikke er nogen administrativ klageinstans i din sag, vil du modtage en vejledning om muligheden for at indbringe sagen for Tilsynet, Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over et helt eller delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven, kan du gøre det skriftligt, telefonisk eller personligt til Hvidovre Kommune.

Hvis Hvidovre Kommune vælger at fastholde afgørelsen, skal kommunen snarest, og som udgangspunkt senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen eller Tilsynet, Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over et helt eller delvist afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven (partsaktindsigt), skal du klage direkte til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, som anmodningen om aktindsigt vedrører.

Der gælder særlige regler og frister for visse sager om aktindsigt i miljøoplysninger. Hvis dette er tilfældet, underretter Hvidovre Kommune dig om dette.