Bred budgetaftale i Hvidovre sikrer velfærd og grøn byudvikling

September |

I Hvidovre kan borgerne være forvisset om, at kommunalbestyrelsen prioriterer velfærden højt.

Efter brede og konstruktive politiske drøftelser er der mandag den 26. september indgået en budgetaftale mellem Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Hvidovrelisten, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige.

I aftalen er der lagt vægt på, at Hvidovre Kommune på trods af færre skatteindtægter i de næste par år sikrer velfærden til ældre, børn og unge ved at investere fornuftigt og foretage en gennemtænkt omfordeling af kommunens midler. Blandt andet er der på budgettet fra 2023 afsat 5 mio. kr. om året til sygeplejen i kommunen og i alt 48,5 mio. kr. til drift af nye plejeboliger i de kommende fire år. Det specialiserede børneområde bliver tilført i alt 15 mio. kr. i 2023 faldende til 10,5 mio. kr. i 2025 og 2026, og tanken er, at nogle af midlerne skal bruges til at finde løsninger, der kan være med til at mindske stigningen i udgifterne på special-området.

For skolerne bliver der som forsøg oprettet en pulje, så flere børn og unge kan få kultur på skoleskemaet, og partierne bag aftalen er også enige om, at der skal ses på, om der kan komme en ny mad-ordning for Hvidovres skolebørn, så de har mulighed for en sund frokost i hverdagene.

Endelig skal der gennem fokus på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til kommunen sikres hænder nok til både børn, unge og ældre i kommunens tilbud til borgerne. Fx har partierne bag budgetaftalen drøftet, at kommunen skal undersøge muligheden for lokalt at hæve elevlønnen på SOSU-området.

Arbejdet med at gøre Hvidovre til en klimavenlig og klimarobust by fortsætter også i de kommende år. I budgetaftalen er der sat penge af til både biodiversitet, klima-projekter generelt og stormflodssikring. Der bliver oprettet en pulje til grøn trafiksanering og en pulje til grøn erhvervs- og byudvikling, der bl.a. kan bruges til arbejdet med at få metro til Hvidovre, cykelprojekter og andre grønne erhvervs- og byudviklingstiltag. Aftaleparterne er også enige om at undersøge muligheden for at få målt luftforureningen i Hvidovre, og samtidig fortsætter arbejdet med at finde finansiering, så Holbækmotorvejen og Amagermotorvejen gennem Hvidovre kan blive overdækket med
solceller.

Budgetaftalen indebærer også en sænkning af personskatten i Hvidovre med 0,1%-point, hvor staten giver et tilskud til kommunen svarende til 90 % de første to år.

Kulturhus Risbjerggaard får tilført 500.000 kr. ekstra udover de nuværende driftsudgifter for at styrke det nye kulturelle kraftcenter i bymidten.

Borgerne i Hvidovre har i år kunnet bidrage til budgetprocessen med deres egne idéer til kommunens budget for 2023, og det har de gjort både gennem høringssvar fra skole- og forældrebestyrelser, de siddende råd og på kommunens inddragelsesplatform ”Deltag Hvidovre”. Flere af borgernes forslag er kommet med i budgetaftalen, bl.a. ønsket om fortsat at arbejde for en metro til Hvidovre, overdækning af motorveje, skattesænkning og udvidet driftsbudget til det nye Kulturhus Risbjerggaard.

Hensigten med den brede budgetaftale i Hvidovre er at sikre en fortsat sund økonomi i kommunen og et ansvarligt budget i balance over de kommende år.

 

Parternes udtalelser om aftalen:

Borgmester Anders Wolf Andresen:

“Jeg er utrolig glad for den åbne og dialogbaserede forhandlingsproces, der har været med alle partier i kommunalbestyrelsen. Jeg tror at borgerne i Hvidovre ønsker, at deres kommunalbestyrelse samarbejder bredt, og det er det, vi har gjort her. Det har mundet ud i et bredt forlig, hvor alle partier har bidraget med gode forslag og konstruktive løsninger. Det peger fremad og det takker jeg partierne og listerne for. Hvidovre er et fællesskab, hvor vi skal tage os godt af hinanden og særligt dem, der har mest brug for fællesskabets hjælp. Det gør vi her.”

Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Friis Trebbien, Det Konservative Folkeparti:

”I Det Konservative Folkeparti er vi glade for at være en del af det første budgetforlig i denne valgperiode. Forhandlingerne har været gode, og alle forligspartier kan se sig selv i aftalen. Vi noterer os, at det med fire konservative stemmer er lykkes at få skattelettelser til glæde for alle i Hvidovre. Vi har desuden sikret os en buffer i anlægsrammen, hvilket gør det nemmere at håndtere byggeprojekter i en tid med usikre priser. Flere andre emner, vi gik til valg på i 2021, er også med i budgetaftalen. F.eks. bliver Vandtårnet renoveret udvendigt, vi får set på metro, muligheden for selvejende plejehjem, multihal, og vi igangsætter en undersøgelse for udvidelse af Hvidovre-Avedøre Rideskole. Derudover er vi glade for at kunne bevare frie valgmuligheder på børne institutionsområdet. Vi havde gerne begrænset de udvidede udgifter på det specialiserede område, men vi anerkender SF’s argumentation for området, så for 2023 har vi fulgt SF og administrationens anbefalinger.”

Kommunalbestyrelsesmedlem Marie-Louise Peschardt Jørgensen, Socialistisk Folkeparti:

”I SF er vi glade for at være en del af dette budget. Vi har fået fjernet alle besparelser på børneområdet og fået tilført det specialiserede børneområde 15 mio. kr., et område som virkelig mangler midler. Vi har fået sat 48,5 mio. kr. til nye plejehjemspladser, for det kommer vi til at mangle i fremtiden. Vi har også fået penge til flere sygeplejersker ude i plejen. Det grønne område får også et løft med penge til grøn by, klima og stormflodssikring. Vi får med dette budget også råd til mere kultur for vores folkeskoleelever. I SF er vi glade for, at vi får brugt hele vores serviceramme, og derved bruger alle de penge vi må på kernevelfærden til gavn for alle Hvidovres borgere. I SF er vi stifindere og ikke fejlfindere, og vi er derfor glade for at være en del af en bred budgetaftale.”

Kommunalbestyrelsesmedlemmer for Hvidovrelisten Arne Bech og Kristina Young, Hvidovrelisten:

”I Hvidovrelisten ser vi årets budgetforlig som resultat af det gode samarbejde med vores konstitueringspartnere. Vi har alle haft ønsker, som partnerne har taget godt imod. For Hvidovrelisten har det altid været vigtigt med et budget i balance. Selvom der sker triste forandringer i Europa, der påvirker vores fælles fremtid, så er det lykkedes os at få et godt resultat. I Hvidovrelisten er vi generelt tilfredse med aftalen og ser f.eks. med glæde på, at der er blevet plads til en lille skattelettelse, at det Grønne Råd støttes i deres arbejde med at udbrede deres konstruktive og grønne budskaber til alle borgere, ligesom vi glæder os over en bevarelse og en styrkelse af det høje niveau, vi har på de nære velfærdsydelser. I det hele taget er vi optimistiske i forhold til et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for hele Hvidovre.”

Kommunalbestyrelsesmedlem Karin Kofod, Enhedslisten:

”Enhedslisten bliver i budgetforliget på trods af skattenedsættelsen, fordi vi vil have indflydelse på, hvordan midlerne på det sociale område, uddannelse og det grønne område bliver brugt. Vi er glade for, at midlerne til Klub Nord ikke blev skudt igen, og at vi fandt midler til Udsatterådet.”

Kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Munch, Danmarksdemokraterne:

”Det er en stor tilfredsstillelse for Danmarksdemokraterne og mig, personligt, at vi har fået et solidt aftryk på budgetaftalen. En skattelettelse på 0,1 % var et ønske, som jeg allerede fremførte tilbage i 2021, hvor der desværre ikke var flertal for det. Det har en ny konstituering heldigvis lavet om på, og det er nu lykkedes os at få den del med i budgettet. Det er et borgerligt aftryk, som kommer borgerne til gavn i denne økonomisk svære tid. Det er også et kæmpe skridt i den rigtige retning, taget den bugnende kommunekasse, og kommunes enormt høje skattetryk i betragtning. Samtidig er det lykkedes at få afsat penge til en undersøgelse til en ekstra stald på kommunens lokale rideskole HVR. På det specialiserede område, er der også afsat midler. Det har været en prioritet for Danmarksdemokraterne at værne om vores sårbare borgere. Jeg vil takke for den åbenhed og velvilje fra alle forligspartier og lister, som jeg har mødt. Alt i alt et det en bundsolid budgetaftale, hvor alle er blevet hørt og i videst muligt omfang tilgodeset.”

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Amby, Nye Borgerlige:

”I Nye Borgerlige er vi glade for at være en del af budgetforliget, da vi ser det som den mest konstruktive tilgang til en fornuftig proces for det kommunale budget. Forhandlingerne har været gode med den nye inkluderende form, hvor alle har været inviteret og ingen er blevet smidt igennem forhandlingsforløbet. Alle forligspartier har haft mulighed for at komme med input til både besparelser og udvidelser i det nye budget. Vi noterer os, at forligspartierne er lykkedes med en mindre skattelettelse, samtidigt med at budgettet nu indeholder et tilfredsstillende råderum i anlægsrammen. Som en del af forligspartierne glæder det os, at vi i resten af valgperioden kan være med til at sikre Hvidovres økonomi gennem en mere fornuftig og ansvarlig håndtering af borgernes penge. Vi så gerne, at vi de kommende år lytter endnu mere til vores hårdtarbejdende medarbejdere i forhold til mulige nye tiltag og optimeringer inden for deres områder, da det kan være svært at tage beslutninger ud fra statistik og opsummeringer. Vi ville ønske, at der de tidligere år havde været større fokus på de stigende udgifter på det specialiserede område, så vi ikke i dag stod med et område, der var vokset ud af de oprindelige rammer. Ligesom Det Konservative Folkeparti anerkender vi SF’s argumentation for området, så for 2023 har vi fulgt SF og forvaltningens anbefalinger.”