Kommunens organisering

Luk alle
Åbn alle

Kommunaldirektør

Med særligt ansvar for:

 • Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv
 • Center for Politik og Ledelse
 • Center for Økonomi og Personale
 • Center for Plan og Miljø (midlertidigt)
 • Center for Trafik og Ejendomme (midlertidigt)

Jakob Thune

E-mail: jth@hvidovre.dk 
Telefon: 36 39 30 02

Direktør

Med særligt ansvar for:

 • Center for Børn og Familie
 • Center for Handicap og Psykiatri
 • Center for Skole og Uddannelse
 • Center for Sundhed og Ældre
 • Center for Borgerservice og Beskæftigelse (midlertidigt)
 • Center for Kultur og Fritid (midlertidigt)

Direktør Tine Larting

Tine Larting

E-mail: tla@hvidovre.dk
telefon: 36 39 32 51

Center for Beskæftigelse og Borgerservice varetager den arbejdsmarkedsrettede indsats i Hvidovre Kommunes jobcenter samt Borgerservice og Ydelsesservice. 

Jobcentret kan blandt andet hjælpe borgere og virksomheder med:

 • Jobsøgning
 • Vejledning
 • Rekruttering
 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob.

Ydelsesservice varetager udbetaling af forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Fleksløntilskud
 • Fleksrefusion
 • Uddannelseshjælp
 • Integrationsydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Samt ansøgning om enkeltydelser.

I Borgerservice er følgende fagområder placeret:

 • Kommunens kontaktcenter
 • Pas og kørekort
 • Folkeregistrering
 • Vielser
 • Sygesikring
 • Boliganvisning
 • Opkrævning
 • Ejendomsskatter

Chef for Center for Beskæftigelse og Borgerservice: Torben Tang Christensen, mail: bob@hvidovre.dk

Center for Børn og Familier består af et børne- og familieområde, et dagtilbudsområde samt Tandplejen

Børne- og Familieområdet støtter op om børn, unge og familier med det formål at bidrage til familiens trivsel.

Børne- og Familieområdet består af:

 • Familierådgivningen
 • Børnehandicap
 • Familieplejeteamet 
 • Sundhedsplejen
 • Tandplejen
 • Kriminalpræventivt team
 • Lokale tilbud 
 • Døgntilbud

Medarbejderne i centret er engagerede i forskellige typer af indsatser:

 • Forebyggende og præventive indsatser
 • Rådgivning, støtte og opfølgning
 • Hjælp til børn, unge og deres familier

Dagtilbudsområdet hjælper børnefamilier med at få plads til børn i et dagtilbud og understøtte kvaliteten i dagtilbud.

Dagtilbudsområdet består af:

 • Pladsanvisningen
 • En pædagogisk og administrativ enhed, der understøtter institutionernes arbejde med børnenes trivsel, udvikling og læring.

De decentrale enheder der hører under dagtilbudsområdet er:

 • Dagtilbud – herunder dagplejen
 • Specialpædagogiske gruppeordninger

Centerchef for Børn og Familier: Hannah Ilima Wilson, mail: hawil@hvidovre.dk, tlf. 51838066

Center for Handicap og Psykiatri tilbyder borgerne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer en ressourcebaseret og helhedsorienteret indsats, så de bedst muligt kan udnytte og udvikle deres potentiale.

Afdelingens kerneopgave er, at tilbyde rådgivning, vejledning og støtte til borgerne samt at tilbyde en række serviceydelser, i de tilfælde der er behov herfor.

Formålet er, at tilgodese de behov der kan følge af en nedsat funktionsevne, for derved at kunne genvinde, udvikle eller vedligeholde funktionsevnen. Derudover er formålet at rehabilitere, forebygge og afhjælpe sociale problemer. Dette gøres altid med borgeren i centrum.

Center for Handicap og Psykiatri består af følgende afdelinger:

 • Voksenrådgivningen
 • Voksenhandicap
 • Socialpsykiatrien
 • Bofællesskabet Holmelunden

Chef for Center for Handicap og Psykiatri: Rasmus Kern, mail: hap@hvidovre.dk.  

Center for Kultur og Fritid består af en samlet administrationsenhed, hvorunder der er tilknyttet en række decentrale institutioner. 

Administrationen

 • Politisk sekretariat for Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget
 • Økonomistyring for alle institutioner under KOF
 • Administration af folkeoplysningsområdet; herunder foreninger og aftenskoler
 • Administration af lån/leje af kommunale lokaler
 • Udvikling af kulturarrangementer, fritidsaktiviteter og events; herunder bl.a. sekretariat for Kultur-, Musik- og Kunstrådet
 • Sekretariat for det tværkommunale Vestegnens Kulturinvesteringsråd

Idrætsinstitutioner

 • Hvidovre/Avedøre Stadion
 • Frihedens Idrætscenter
 • Avedøre Idrætscenter; herunder Friluftsbadet Præstemosen

Kulturinstitutioner

 • HvidovreBibliotekerne; herunder Hvidovre Hovedbibliotek samt Avedøre Bibliotek og Kulturhus
 • Forstadsmuseet
 • Cirkusmuseet
 • Kulturhus Risbjerggård
 • Kulturhuset BuQetten
 • Kometen

De kommunale feriekolonier

 • Vig Lyng
 • Svejbæk Færgegård
 • Skødshoved

Chef for Center for Kultur og Fritid: Lars Hørdum, mail: lhl@hvidovre.dk, tlf. 36 39 32 84.

Center for Plan og Miljø beskæftiger sig med følgende hovedområder:

 • Byggesagsbehandling
 • Byplanlægning
 • Miljøopgaver

Alle byggesager skal behandles og godkendes i Center for Plan og Miljø. Afdelingen behandler også sager om bevaringsværdige bygninger, sammenlægning af lejligheder, registrering til Bygnings- og BoligRegistret, matrikulære sager, varmeplansager og skorstensfejersager.

Center for Plan og Miljø udarbejder og administrerer kommuneplanen og lokalplaner. Vi varetager også generelle planlægningsopgaver og planlægning af parker og grønne områder. Desuden behandler vi zone- og fredningssager og sager om tilskud til bygningsforbedring og -bevaring.

Center for Plan og Miljø varetager miljøopgaver, herunder godkendelse af virksomheder i henhold til miljølovgivningen, behandler sager vedrørende jordforurening, grundvandskvalitet, vandindvinding, støj- og luftforurening og varetager myndighedsopgaver i forbindelse med vand- og kloakforsyning.

Chef for Center for Plan og Miljø: Jakob Karlshøj, mail: fvh@hvidovre.dk.

Vision for Center for Skole og Uddannelse: I fællesskab åbner vi verden for ALLE børn og unge, så de lærer mere og trives bedre år for år.

Center for Skole og Uddannelses administrations og udviklingsenhed består af Analyse & Administration samt Pædagogik & Udvikling. Administrationen og udviklingsenheden understøtter det politiske niveau samt direktionen og ligeledes den pædagogiske- og faglige udvikling på skoler, SFO'er og i klubber.

Decentrale enheder:

 • Ni Folkeskoler inkl. SFO’er
 • Hvidovre Heldagsskole samt øvrige specialundervisningstilbud
 • Ungdomsskolen og 10. klassecenter
 • Musik- og Billedskolen
 • Kommunale- og selvejende klubber
 • Skolestuen på Hvidovre Hospital
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • Byøkologisk center – Quark og Newtonroom

Chef for Center for Skole og Uddannelse: Ole Møller Laursen, mail: oll@hvidovre.dk.

Center for Sundhed og Ældre har forskellige tilbud inden for pleje og omsorg, sundhed, træning, hjælpemidler og boliger, som visiteres og leveres til borgerne ud fra en rehabiliterende tilgang i samarbejde med borgerne.

Centeret består af følgende:

Plejehjemmet Dybenskærhave

Plejehjemmet rummer 72 plejeboliger.

Derudover er der KommuneKøkkenet, som producerer mad til hjemmeboende borgere (et visiteret tilbud) og til to af kommunens plejehjem.

Plejehjemmet Krogstenshave

Plejehjemmet rummer 143 boliger.

Plejehjemmet Strandmarkshave og Torndalshave

Plejehjemmet rummer 73 boliger, et daghjem for hjemmeboende borgere og et værested for borgere med demens.

Derudover er der Torndalshave, som rummer 12 boliger for borgere med demens.

Visitationen

Visitationen er en myndighedsenhed, som varetager visitation og bevillinger til hjemmepleje, hjælpemidler, daghjem, plejeboliger og ældreboliger.

Hjemmeplejen og Sygeplejen

Hjemmeplejen udfører personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere, og Sygeplejen leverer sygeplejeydelser i Sygeplejeklinikkerne og i borgernes hjem.

Udvikling og Administration

Afdelingen er en tværgående stabsenhed, som udfører opgaver inden for administration, økonomi, projektledelse, kompetenceudvikling, patientsikkerhed, IT og politisk betjening.

Genoptræning og Rehabilitering

Afdelingen tilbyder ambulant genoptræning i kommunens Sundhedscenter og midlertidigt ophold på Midlertidig Døgnrehabilitering, Svendebjerghave.

Sundhed og Forebyggelse

Afdelingen tilbyder en bred vifte af aktiviteter inden for sundhed og forebyggelse, for eksempel patientskoler, individuel kostvejledning, åben rådgivning og indsatser for særlige målgrupper.

Hvidovre Aktivitetscenter og Hvidovre Motionscenter er en del af enhedens tilbud.

Du kan se opbygningen af Center for Sundhed og Ældre i dette organisationsdiagram (pdf)

Chef for Center for Sundhed og Ældre: Christel Damgaard, e-mail: chri@hvidovre.dk, tlf. 22746353

Center for Trafik og Ejendomme beskæftiger sig med følgende hovedområder:

 • Drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme
 • Nybyggeri og ombygning
 • Rengøring i kommunens bygninger
 • Vagt- og sikringsopgaver
 • Styring og optimering af energiforbrug
 • Anlæg og drift af veje, stier, parker og grønne områder
 • Trafikplaner, trafiksanering og kollektiv trafik (i samarbejde med MOVIA)
 • Skiltning og afmærkning, gadesignaler og vejbelysning
 • Gravetilladelser, overkørsler, vejfester, afmærkning af vejarbejder
 • Snerydning, glatførebekæmpelse, renholdelse og bekæmpelse af bjørneklo
 • Planlægning, administration og drift af de kommunale affaldsordninger
 • Rottebekæmpelse

Centrets opgaver vedrører bl.a. den overordnede drift og vedligehold af 137 ejendomme og 385 bygninger – et samlet areal på 290.000 m2. 

Centret projekter vedrører både større byggeprojekter som nybyggeri og ombygning samt renoveringsaktiviteter som almindelig planlagt vedligeholdelse og bygningsgenopretning. Hvidovre Kommune er en klimakommune, og kommunen indtænker derfor energiforbedringer i kommunens byggeprojekter – både når kommunen bygger nyt eller renoverer. 

Desuden råder centret over et værksted, hvor man tager sig af kommunens bil- og maskinpark samt et drivhus, hvor der produceres sommerblomster til udplantning i parker og på veje.

Chef for Center for Trafik og Ejendomme: Anne Bodil Pallesen, e-mail apq@hvidovre.dk.

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv beskæftiger sig med følgende områder:

Digitalisering og IT-drift

Vi arbejder kontinuerligt på, at de it-systemer vi anvender, kører sikkert og optimalt, så borgerne får den bedst mulige betjening i afdelingerne.

Vi følger med i IT-udviklingen, og afdelingens opgaver tilpasser vi i et samspil imellem omverdenen og vores eget behov i Hvidovre Kommune.

Vi servicerer dagligt de medarbejdere i kommunen, der anvender PC’er med tilhørende udstyr og programmer.

Udvikling, Erhverv og Kommunikation

Udvikling, Erhverv og Kommunikation beskæftiger sig med disse områder:

Erhvervsudvikling

 • Erhvervssamarbejde
 • Erhvervspolitik
 • Erhvervskontakt 

Kommunikation

 • Kommunens hjemmesider
 • Informationsmaterialer
 • Presse
 • PR
 • Intern kommunikation
 • Grafisk kommunikation og design

Tværgående projekter og fundraising

 • Projektledelse og koordinering af tværgående projekter
 • Fundraiser

 • Chef for Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv: Hanne Rasmussen, mail: har@hvidovre.dk, tlf.: 36 39 30 12
 • It- og Digitaliseringschef: Lasse Wamsler, mail: lqw@hvidovre.dk, tlf. 36 39 36 16.

 

Center for Politik og Ledelse varetager følgende opgaver:

 • Betjening af kommunalbestyrelsen og politiske udvalg
 • Betjening af borgmester og direktion
 • Kommunens juridiske sagsbehandling og rådgivning, herunder administration af kommunens udlejningsejendomme, Huslejenævn og Beboerklagenævn
 • Forsikringssager og skader
 • Generelle sekretariatsopgaver, herunder opgaver i forbindelse med valg.

Servicefunktioner

Servicefunktionerne placeret under Center for Politik og Ledelse er alle interne driftsfunktioner, der varetager en række opgaver i forhold til de ansatte, centre og politikere.

 • Rådhusbetjente
 • Rådhuskantine
 • Medborgersal

Hvis man ønsker at tale med borgmesteren, skal man rette henvendelse til Borgmesterens sekretær, tlf. 36 39 30 03 og aftale et tidspunkt i borgmesterens træffetid, som er torsdage.

 • Chef for Center for Politik og Ledelse: Cecilie Vyff, mail vyf@hvidovre.dk

Center for Økonomi og Personale er kommunens økonomi-, analyse-, indkøbs og HR-funktion. Vi sikrer bl.a. koordinering på tværs af centrene, og yder faglig support til centre og institutioner – både i spørgsmål om økonomi og løn- og personaleforhold, men også om arbejdsmiljø og indkøb.

Organisatorisk er vi opdelt i syv teams, der alle har til formål at understøtte og servicere den samlede organisation. Det drejer sig om følgende enheder, hvor opgaverne, der er nævnt ikke er fyldestgørende:

Budget- og Analyseteam

 • Udarbejder kommunens samlede budget
 • Foretager løbende økonomirapportering og budgetopfølgning
 • Ansvar for styring af kommunens formue og gæld
 • Udarbejder befolkningsprognose, statistikker, nøgletal og analyser herunder ledelsesinformation
 • Udvikler metoder og værktøjer i økonomistyringen
 • Processtyring
 • Sikrer hjemtagelse af refusioner

Regnskab

 • Udarbejder og kvalitetssikrer kommunens samlede regnskab
 • Vedligeholder kommunes regler for den økonomiske styring (Principper for økonomistyring)
 • Ansvarlig for snitflade til banken
 • Fører udgående tilsyn i organisationen

Lønteamet

 • Anviser løn, pension, vederlag mv. for politikere og samtlige ansatte i kommunale institutioner
 • Rådgiver og vejleder centre og institutioners ledere og ansatte om gældende aftaler og overenskomster i forhold til løn, ansættelsesvilkår og pension

Indkøb

 • Gennemfører udbud og indgår fælles indkøbsaftaler i samarbejde med fagcentrene
 • Contract Management
 • Arbejder for en ensartet standard og kvalitet i kommunens indkøb
 • Udarbejder og vedligeholder kommunens indkøbspolitik

Personalejuridisk team

 • Bistår Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, centre og institutioner i personale- og arbejdsretlige sager
 • Fortolker aftalestof og overenskomster
 • Varetager kommunens interesser som arbejdsgiver og myndighed, herunder deltagelse i forhandlinger og møder med de faglige organisationer.

Udviklingsteamet

 • Organisatorisk ansvarlig for den HR-strategiske indsats, herunder tværgående udviklingsprojekter, rekruttering, ledelsesværktøjer, fastholdelse og kompetenceudvikling, 
 • Rådgivning ved fx særlige rekrutteringsudfordringer og bistand ved lederrekrutteringer med test af kandidater
 • Bistår ledere med kompetenceudvikling, organisationsudvikling, procesunderstøttelse, sparring, seminarer og temadage
 • Er sekretariat for HovedMed og MED-uddannelsen
 • Udarbejder HR-Spørgeskemaundersøgelser, analyser og benchmark
 • Ansvarlig for kontorelever i kommunen

Arbejdsmiljøteamet

 • Organisatorisk ansvarlig for den overordnede arbejdsmiljøindsats
 • Håndtering af arbejdsskader
 • Arbejdsmiljø og sundhedsfremme
  • Konsulenthjælp og sparring i forhold til udvikling og vedligeholdelse af et godt arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser.
  • Understøttelse af den forebyggende arbejdsmiljøindsats ved fx målrettet hjælp for at undgå overbelastning og nedslidning af muskler og led.
 • Ansvarlig for ”Pas på dig”, som er en medarbejderportal til hjælp til en sundere og mere aktiv arbejdsdag

Chef for Center for Økonomi og Personale: Søren Lenau, mail: ysl@hvidovre.dk, tlf.: 25 44 33 01