Kontorelev-uddannelsen

Kontorelever i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune ansætter 3-5 kontorelever én gang om året med opstart 1. maj og 1. september. 

Elevforløbet i kommunen

Som kontorelev i Hvidovre Kommune venter der dig en bred uddannelse inden for offentlig administration. Den toårige uddannelse er primært baseret på praktisk oplæring, hvor du i løbet af din elevtid vil bevæge dig igennem tre forskellige afdelinger i forskellige centre, hver med en varighed på otte måneder.

Vi støtter din faglige udvikling under hele din tid hos os. Vores elevansvarlige er til rådighed for at guide dig, besvare dine spørgsmål og give dig værdifuld feedback. Vi tror på at skabe en positiv og inkluderende atmosfære, hvor du kan trives og udvikle dig.

Hos os får du virkelig chancen for at udvikle forskellige færdigheder og dykke ned i, hvordan administrationen fungerer i en kommune. Samtidig vil du få et indblik i forskellige spændende administrative karrieremuligheder, da mange af dine kommende kollegaer sidder i stillinger, som man også kan sidde i med en kontoruddannelse. Dette kan du lære mere om lidt længere nede på siden under fanerne ”Kan jeg læse videre med en kontoruddannelse?” og ”Hvad kan jeg blive med en kontoruddannelse?”.

I kommunen har vi både fagcentre og fællescentre, som fungerer som oplæringssteder for vores kontorelever. Fagcentrene har specifikke ansvarsområder, som kun de tager sig af, mens fællescentrerne assisterer hele kommunen. Nedenfor kan du læse mere om ansvarsområderne for de forskellige centre, hvilke opgaver afdelingerne tager sig af, og de konkrete arbejdsopgaver, som elever kan være med til at løse hos afdelingerne.

Luk alle
Åbn alle

Center for Beskæftigelse og Borgerservice varetager den arbejdsmarkedsrettede indsats i Hvidovre Kommunes jobcenter samt borgerservice og ydelsesservice.

Centret har to oplæringssteder for kontorelever:

Jobcenter

Hvidovre Jobcenter har til opgave at yde hjælp og vejledning til forskellige grupper af borgere, herunder ledige, sygemeldte, uddannelsessøgende og personer med særlige behov, så de kan få arbejde eller komme i gang med uddannelse. Jobcentret giver også service til arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller som vil fastholde ansatte i beskæftigelse, der er syge eller har nedsat arbejdsevne.

Hos Jobcentret sidder kontoreleverne typisk med:

 • Assistance til borgere med udarbejdelse af ansøgninger og CV'er
 • Modtagelse og opsætning af brochurer fra andre aktører
 • Rådgivning og vejledning af borgere
 • Udarbejde journalnotater vedrørende bevillinger fra Ydelsesafdelingen

Ud over disse opgaver har elever også muligheden i at deltage i diverse projekter og møder, som deres kommende kollegaer deltager i.

Borgerservice

Borgerservice hjælper borgerne med en bred vifte af opgaver lige fra pas, kørekort og MitID-udstedelse samt hjælp med digitale selvbetjeningsløsninger. Borgerservice fungerer som en central enhed, der letter kommunikationen mellem borgere og det offentlige ved at sikre adgang til vigtige dokumenter og ydelser samt vejlede om rettigheder og pligter.

Hos Borgerservice sidder kontoreleverne typisk med:

 • Floorwalk - hjælpe borgerne med selvbetjening bl.a. SKAT, boligstøtte, e-Boks, osv.
 • Journalisering i elektroniske sagsbehandlingssystemer
 • Kontrol af ydelseslister
 • Pas- og bordbetjening i Borgerservice
 • Postsortering og -fordeling
 • Referatskrivning
 • Registrering af pas og kørekort i pas/kørekort-system
 • Sagsbehandling af ansøgninger til ungdomsbolig
 • Sagsbehandling af økonomisk godkendelse til bolig
 • Telefonbetjening, herunder en kort periode i Kontaktcentret

Center for Børn og Familier har ansvaret for børne- og familieområdet med det formål at sikre, at børn og unge i udsatte positioner samt børn og unge med funktionsnedsættelse har de nødvendige forudsætninger for at deltage i fællesskaber, hvor de kan trives, lære og udvikle sig. Derudover har centret også ansvaret for dagtilbudsområdet, hvor de støtter børnefamilier med at sikre plads til børn i et dagtilbud og bidrager til at understøtte kvaliteten i dagtilbuddene.

Centret har to oplæringssteder for kontorelever:

Familierådgivningen

Familierådgivningen er en afdeling, som tilbyder rådgivning, vejledning og støtte til familier med børn, der oplever vanskeligheder i hverdagen på grund af nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller sociale forhold. Det inkluderer blandt andet støtte til børn med handicaps, behandling af underretninger om mistrivsel, anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Hos familierådgivningen sidder kontoreleverne typisk med:

 • Bogføring
 • Daglig kommunikation med rådgivere og samarbejdspartnere, både internt og eksternt
 • Håndtering af afdelingens digitale fællespostkasse, fysisk post og opkald fra både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere
 • Indkøb af varer og forplejning
 • Journalisering i elektroniske sagsbehandlingssystemer
 • Mødekoordinering, herunder indkaldelser, forberedelse og opfølgning
 • Sagsbehandling, herunder underretninger
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af afdelingens interne dokumenter

Ud over disse opgaver har elever også muligheden i at deltage i diverse projekter og møder, som deres kommende kollegaer deltager i.

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen er en afdeling, som har ansvaret for at håndtere og administrere tildelingen af pladser i kommunale institutioner som daginstitutioner, børnehaver og vuggestuer.

Hos pladsanvisningen sidder kontoreleverne typisk med:

 • Anvise pladser i dagtilbud, SFO og klub
 • Gennemgang købsaftaler og lejekontrakter
 • Håndtering af afdelingens digitale fællespostkasse, fysisk post og opkald fra både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere
 • Journalisering i elektroniske sagsbehandlingssystemer
 • Månedlige genberegning af fripladser
 • Opkrævning af forældrebetaling for dagtilbud SFO og klub på tværs af kommunegrænsen, herunder beregning af tilskud
 • Oprettelse af fripladser
 • Rådgive forældre om f.eks. regler for anvisning, fripladsansøgninger, optagelse, dagtilbud osv.
 • Sagsbehandling
 • Udarbejde mødereferater
 • Årsreguleringer af fripladser

Center for Politik og Ledelse varetager betjening af kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, borgmesteren, og direktionen. Centret yder juridisk rådgivning til kommunens centre, og håndterer køb, salg, leje og udlejning af fast ejendom. Derudover varetager de generelle sekretariatsopgaver, herunder betjening af huslejenævn, beboerklagenævn, hegnsyn samt opgaver relateret til politiske valg.

Centret har et oplæringssted for kontorelever:

Borgmesterkontoret

Borgmesterkontoret varetager sekretariatsopgaver for kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, borgmesteren og direktionen samt håndterer borgerhenvendelser.

Hos borgmesterkontoret sidder kontoreleverne typisk med:

 • Indkøb af varer og forplejning
 • Håndtering af afdelingens digitale fællespostkasse, fysisk post og opkald fra både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Diverse ad hoc-opgaver
 • Udformning af mindekort og lykønskningskort (til både borgere og medarbejdere)
 • Deltage som vidne ved vielser
 • Mødekoordinering, herunder indkaldelser, forberedelse og opfølgning
 • Planlægning af arrangementer, herunder idrætshædring
 • Sagsbehandling ved rekvisition til skærmbriller, parkering og arbejdsskader
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan til kontorelever

Ud over disse opgaver har elever også muligheden i at deltage i diverse projekter og møder, som deres kommende kollegaer deltager i.

Center for Skole og Uddannelse har ansvaret for driften og den pædagogiske udvikling af kommunens skoler, SFO'er og klubber med det formål at sikre optimale rammer for trivsel, udvikling og læring for alle børn og unge i kommunen. Centret stræber efter at give alle børn de bedste betingelser for at gennemføre en ungdomsuddannelse, uanset deres baggrund.

Centret har to oplæringssteder for kontorelever:

Fagligt Center

Fagligt Center fungerer som en tværgående stabsfunktion med det overordnede formål at understøtte hele Center for Skole og Uddannelse. Centret udfører opgaver inden for administration, økonomi, den pædagogiske- og faglige udvikling af kommunens skoler, SFO'er samt klubber og understøtter det politiske niveau samt direktionen.

Hos Fagligt Center sidder kontoreleverne typisk med:

 • Administration af kommunens folkeskoleelever via elevadministrationssystemet TEA
 • Hjemmesideredigering
 • Håndtering af centrets digitale fællespostkasse, fysisk post og opkald fra både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Mødekoordinering, herunder indkaldelser, forberedelse og opfølgning
 • Journalisering i elektroniske sagsbehandlingssystemer
 • Udarbejdelse af politiske mødesager og klagesager
 • Kontakt med kommunens skoler og håndtering af sygekørsler
 • Diverse ad hoc-opgaver

Ud over disse opgaver har elever også muligheden i at deltage i diverse projekter og møder, som deres kommende kollegaer deltager i.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en rådgivningsenhed for børn og unge, deres familier og de professionelle voksne, som arbejder med børn på kommunens skoler, SFO'er og klubber samt dagtilbud. Deres mål er at fremme inklusion af børn med faglige, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder på disse institutioner ved at tilbyde rådgivning, pædagogisk-psykologiske vurderinger, tale-/hørepædagogisk bistand samt støtte til visitation til specialundervisning og relaterede initiativer.

Hos PPR sidder kontoreleverne typisk med:

 • Behandling af kontrakter for anbragte børn
 • Databehandling i Excel
 • Diverse ad hoc-opgaver
 • Håndtering af afdelingens digitale fællespostkasse, fysisk post og opkald fra både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Indberetning i HR-systemer
 • Indkøb af varer og forplejning
 • Journalisering i elektroniske sagsbehandlingssystemer
 • Mødekoordinering, herunder indkaldelser, forberedelse og opfølgning
 • Udarbejdelse af afgørelsesbreve
 • Vejledning af kollegaer i fagsystemer

Ud over disse opgaver har elever også muligheden i at deltage i diverse projekter og møder, som deres kommende kollegaer deltager i.

Center for Sundhed og Ældre varetager sundhed- og ældreområdet, hvor de har forskellige tilbud inden for pleje og omsorg, sundhed, træning, hjælpemidler og boliger, som visiteres og leveres til borgerne ud fra en rehabiliterende tilgang i samarbejde med borgerne.

Centret har to oplæringssteder for kontorelever:

Udvikling og Administration

Udvikling og Administration fungerer som en tværgående stabsfunktion med det overordnede formål at støtte hele Center for Sundhed og Ældre med fokus på kvalitetssikring, udvikling og etablering af sammenhængende forløb for borgerne.

Hos Udvikling og Administration sidder kontoreleverne typisk med:

 • Assistere ved §18- og § 79-puljeadministration
 • Assistere ved udviklingen af kommunikationsprodukter til intern og ekstern brug
 • Bogføring
 • Diverse ad hoc-opgaver
 • Hjemmesideredigering
 • Håndtering af afdelingens digitale fællespostkasse, fysisk post og opkald fra både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Indkøb af varer og forplejning
 • IT-brugeradministration, hvor eleven hjælper med at oprette nye brugere i centret og med løbende it-support i forhold til rettigheder og adgange til vores forskellige IT-systemer.
 • Journalisering i elektroniske sagsbehandlingssystemer
 • Mødekoordinering, herunder indkaldelser, forberedelse og opfølgning

Ud over disse opgaver har elever også muligheden i at deltage i diverse projekter og møder, som deres kommende kollegaer deltager i.

Visitationen

Visitationen er en myndighedsenhed, som varetager visitation og bevillinger til hjemmepleje, hjælpemidler, daghjem, plejeboliger og ældreboliger.

Hos Visitationen sidder kontoreleverne typisk med:

 • Bogføring
 • Diverse ad hoc-opgaver
 • Hjemmesideredigering
 • Håndtering af afdelingens digitale fællespostkasse, fysisk post og opkald fra både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Indkøb af varer og forplejning
 • Journalisering i elektroniske sagsbehandlingssystemer
 • Mødekoordinering, herunder indkaldelser, forberedelse og opfølgning
 • Sagsbehandling af §112 bevillinger (hjælpemidler til borgere)

Ud over disse opgaver har elever også muligheden i at deltage i diverse projekter og møder, som deres kommende kollegaer deltager i.

Center for Trafik og Ejendomme har ansvaret for at sikre en velfungerende infrastruktur, effektiv affaldshåndtering og velplejede grønne områder, samtidig med at de støtter det politiske niveau og direktionen i kommunen. Centrets opgaveportefølje omfatter bl.a. drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, vej- og cykelnet, gadebelysning, skiltning, gadesignaler, grønne områder, og kirkegårde. Derudover varetager centret planlægning, administration og drift af kommunale affaldsordninger.

Centret har et oplæringssted for kontorelever:

Drift og Udvikling

Drift og Udvikling er ansvarlig for en bred vifte af opgaver inden for administration, økonomi, udvikling og planlægning af bygge- og anlægsprojekter. De fungerer som støtte for både det politiske niveau og direktionen. Udover dette har teamet ansvaret for driften og vedligeholdelsen af kommunes ejendomme og tekniske anlæg.

Hos drift og udvikling sidder kontoreleverne typisk med:

 • Bogføring og budgetopfølgning
 • Håndtering af afdelingens digitale fællespostkasse, fysisk post og opkald fra både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Sagsbehandling
 • Kontrakthåndtering
 • Mødekoordinering, herunder indkaldelser, forberedelse og opfølgning
 • Indberetning i HR-systemer (indberetning af sygdom og fravær)

Ud over disse opgaver har elever også muligheden i at deltage i diverse projekter og møder, som deres kommende kollegaer deltager i.

Center for Økonomi og Personale er kommunens økonomi-, analyse-, indkøbs og HR-funktion. Centret sikrer bl.a. koordinering på tværs af centrene, og yder faglig support til centre og institutioner – både i spørgsmål om økonomi og løn- og personaleforhold, men også om arbejdsmiljø og indkøb.

Centret har to oplæringssteder for kontorelever:

Udviklingsteamet

Udviklingsteamet har ansvaret for kommunens overordnede HR-strategi med fokus på udviklingsprojekter, rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse. Desuden yder de rådgivning ved rekrutteringsudfordringer, bistår ved lederrekrutteringer, og støtter ledere med kompetenceudvikling samt organisatorisk og procesmæssig udvikling. Afdelingen administrerer også HovedMed, MED-uddannelsen, og håndterer kontorelever i kommunen.

Hos udviklingsteamet sidder kontoreleverne typisk med:

 • Diverse ad hoc-opgaver
 • Håndtering af afdelingens digitale fællespostkasse, fysisk post og opkald fra kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Indkøb af varer og forplejning
 • Journalisering i elektroniske sagsbehandlingssystemer
 • Kontrakthåndtering, herunder udarbejdelse, godkendelse, og returnering af ansættelses- og uddannelseskontrakter
 • Koordinering af kurser, herunder planlægning, oprettelse i kursusportalen og fælleskalender, kontakt med undervisere og kursister, samt evaluering af kurser
 • Lokaleadministration
 • Opkrævning af afmeldelsesgebyrer samt den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
 • Planlægning af kontorelevers praktik- og placeringsplaner, arrangementer samt rekruttering af nye elever
 • Sagsbehandling

Ud over disse opgaver har elever også muligheden i at deltage i diverse projekter og møder, som deres kommende kollegaer deltager i.

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen har det overordnede ansvar for kommunens regnskab og økonomistyring, hvor afdelingens teams arbejder med udvikling og implementering af effektive økonomistyringsværktøjer og processer, udarbejdelse af regnskaber, håndtering af lønadministration, pension og vederlag, håndtering af udbud og indgåelse af indkøbsaftaler. Desuden rådgiver de kommunens enheder, hvor de bistår ved regnskabs- og økonomistyringsanliggender samt aftaler og overenskomster inden for løn- og ansættelsesvilkår samt indkøbsaftalerne.

Som kontorelev i økonomiafdelingen sidder kontoreleverne typisk med:

 • Acontodriftstilskud
 • Artskontoplan og konteringsregler
 • Budgetopfølgning: Månedlig budgetopfølgning på daginstitutioner/klubber
 • Diverse ad hoc-opgaver for teamene
 • Hjemmearbejdsplads: bestilling og modtagelse af hjemmekontormøbler
 • Håndtering af afdelingens digitale fællespostkasse, fysisk post og opkald fra kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Indkøb af varer og forplejning
 • Kasseeftersyn
 • Kontering: lægeregninger, indbakke regnskab, institutioner
 • Kreditor: rykkere og kontoudtog, herunder kontakt til virksomheden for afklaring af betaling
 • Nemkonto - afstemning
 • Omposteringer
 • Opkrævninger
 • Udlæg: afregning af medarbejderes udlæg, primært fra institutioner.

Ofte stillede spørgsmål

Luk alle
Åbn alle

For at blive kontorelev hos os, skal du have bestået én af nedenstående uddannelser inden opstart:

 1. Kombineret erhvervs- og gymnasial uddannelse (EUX Business) - rettet mod kontor
 2. Højere Handelsuddannelse (HHX)
 3. Handelsskolens grunduddannelse (HG)
 4. Gymnasial uddannelse (HTX, STX og HF) - suppleret op med 5 ugers EUS-forløb

Hvis du er over 25 år

Når du er over 25, er du det man kalder en voksenelev, og tager en EUV (erhvervsuddannelse for voksne). Uddannelsen bliver tilpasset specifikt til dig ved hjælp af en realkompetencevurdering, hvor dine tidligere uddannelser og erfaringer bliver vurderet.

Ud over kravet om at have gennemført en af de tidligere nævnte uddannelser, skal du også huske at inkludere en realkompetencevurdering som en vedhæftning til din ansøgning.

Hvis du er usikker på, om du opfylder adgangskravene, anbefaler vi, at du kontakter din lokale handelsskole.

Hvordan er lønnen?

Som kontorelev får du løn under din uddannelse, både når du er på arbejde og i skole.

Hvis du er under 25 år, vil din startløn være dobbelt så høj som SU for udeboende over 20 år, og din elevløn vil stige gradvist, mens du er under uddannelse. På nuværende tidspunkt vil din løn være som følger:

 • Som 1. års elev: 15.831,50 kr.
 • Som 2. års elev: 16.662,59 kr.

Hvis du er fyldt 25 år, vil din startløn som elev være højere. Den vil typisk ligge på niveau med den minimumsløn, der er aftalt for voksne på området, og som i øjeblikket er:

 • Begge år: 23.965,08 kr.

Hvordan ser mine arbejdstider ud?

Som kontorelev i Hvidovre Kommune har du en 37 timers arbejdsuge. Du får elevløn under hele uddannelsen, også under skoleopholdene. Du får desuden betalt bøger, transporten til skolen samt studieturen til Bruxelles.

Hvordan ser min ferie ud?

Som elev gælder der særlige ferieregler for dig sammenlignet med dine kolleger.

Ifølge ferieloven får du som elev tildelt 25 feriedage med fuld løn på forskud den 1. september i både det første og andet hele ferieår, mens du er i praktik. Derefter optjener du samtidighedsferie (med løn) fra den 1. september samme år og igen den 1. september året efter. Et ferieår løber altså fra 1. september til 31. december året efter.

Starter du derimod din ansættelse den 1. maj, får du tildelt 15 feriedage med fuld løn på forskud, som du kan holde fra den 1. maj til den 31. august samme år, og herefter optjener du samtidighedsferie pr. 1. september.

Derudover optjener du en 6. ferieuge fra januar til december. Den 6. ferieuge kan du afholde fra den 1. maj året efter, hvor den er optjent, og inden for de efterfølgende 12 måneder. Du vil have ret til den 6. ferieuge fra den 1. maj året efter din start.

I Hvidovre Kommune er fællesskab og sjove oplevelser en vigtig del af elevlivet. Vores elever spiser frokost sammen hver dag og deltager i elevdage med sjove aktiviteter, der styrker deres fællesskab. Og selvfølgelig må vi ikke glemme elevernes årlige hyggelige julefrokost i december.

Som elev bliver du en integreret del af den afdeling, hvor du er i praktik. Du har derfor mulighed for at deltage i alle de spændende arrangementer, som de afholder i afdelingen. Så glæd dig til ikke kun at udvikle dine faglige kompetencer, men også til at skabe varige venskaber og have det sjovt undervejs.

Ved hvert elevsted bliver der afholdt 3 elevsamtaler. Ved samtalerne deltager du og din elevansvarlige/lederen.

Første samtale afholdes inden for de første 14 dage, du er i afdelingen. Denne samtale kaldes forventningssamtalen. Ved samtalen gennemgår I din praktikplan, og de læringsmål du skal opnå, og I afstemmer jeres forventninger til din tid i afdelingen.

Efter ca. 3½ måned afholdes den første evalueringssamtale. Ved samtalen tager I udgangspunkt i din praktikplan, og I udfylder praktikplanen ift. hvor langt du er nået, og om der er noget der skal justeres på.

Den anden og sidste evalueringssamtale bliver afholdt, når du har ca. 1½ måned tilbage i afdelingen. Ved samtalen gennemgår og udfylder I praktikplanen, og der følges op på, om du har nået de mål, der er blevet sat for dig. Hvis I bliver opmærksomme på, at du mangler at nå et mål, skal dine arbejdsopgaver justeres, så du når at komme i mål i løbet af de næste 1½ måned.

I løbet af din elevtid er der 6-8 obligatoriske skoleophold, der strækker sig over perioder på 5-14 dage. Disse skoleperioder udgør en væsentlig del af din uddannelse, som typisk varer mellem 12 og 19 uger over de to år, afhængigt af din alder og forudsætninger. Kommunen dækker omkostningerne til dine skolebøger, transport til skolen samt studieturen til Bruxelles.

Om skoleopholdene

Skoleopholdene finder sted på Niels Brock, beliggende på Nørre Voldgade 34, 1358 København K. Her vil du modtage undervisning i emner som sagsbehandling, mundtlig og skriftlig kommunikation, projektkoordinering, lovgivning og andre relevante områder. Undervisningens formål er at styrke dine kompetencer og forståelse af rammerne og reglerne inden for offentlig administration. Hvert skoleophold afrundes med individuelle tests og gruppeopgaver.

Om fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt. Den kan påbegyndes, når der er 6 måneder tilbage af din ansættelse i kommunen. I praktikperioden indsamles data og fagprøven færdiggøres i den sidste skoleperiode, også kaldet skriveperioden. Niels Brock vejleder dig gennem hele processen, og en fælles fagprøvekontrakt udarbejdes i begyndelsen for at sikre enighed om tema og planlægning.

Om studieturen til Bruxelles

I forbindelse med EU-undervisningen på et af skoleopholdene har du mulighed for at deltage i en studietur til Bruxelles. Her vil du besøge EU's institutioner, herunder Ministerrådet, Europa-Parlamentet, Kommissionen og Den danske Repræsentation. Derudover vil du deltage i møder med lobbyister og journalister samt besøge museet Huset for Europæisk Historie.

Absolut. Med en kontoruddannelse inden for offentlig administration åbner der sig spændende muligheder for videreuddannelse på forskellige niveauer og uddannelsestyper. Her er nogle af de veje, du kan udforske:

 • Erhvervsakademiuddannelser: Disse korte, praksisorienterede uddannelser varer typisk 1½ til 2½ år, men de fleste varer på 2 år. De kombinerer teoretisk viden med praktiske læring i undervisningen, og de fleste af uddannelserne har praktik undervejs i forløbet.

 • Professionsbacheloruddannelser: Disse mellemlange uddannelser varer normalt 3½ år. De består af både teoretisk og praktisk undervisning, hvor den praktiske undervisning bl.a. foregår som praktikophold på en arbejdsplads.

 • Universitetsuddannelser: Med en kontoruddannelse har du også adgang til at læse videre på universitetet.

I kontoruddannelsen er der indbygget en EUX, hvilket betyder, at du automatisk opnår en gymnasial uddannelse sammen med dine kompetencer som kontorassistent, hvis du ikke allerede i forvejen har en gymnasial uddannelse. Derfor vil du kunne læse videre med en kontoruddannelse.

Bare husk, nogle uddannelser kræver bestemte gymnasiefag på et vist niveau. I så fald har du mulighed for at tage suppleringskurser (GSK) forud for din optagelse.

En kontoruddannelse i offentlig administration åbner døre til forskellige karrieremuligheder inden for den offentlige sektor såvel som i private organisationer.

Som ny udlært kontorassistent

Start din karriere som administrativ medarbejder og vær med til at jonglere med opgaver som korrespondance, dokumentstyring og projektplanlægning. Du får mulighed for at dykke ned i kommunikationsopgaver, herunder pressemeddelelser og sociale medier, og du kan analysere og optimere administrative processer for at skabe mere effektivitet og organisatoriske resultater. Måske ender du også med at fungere som sagsbehandler i en kommune og tage del i økonomiopgaver som regnskabsudarbejdelse, budgettering og lønudbetaling.

Dine muligheder for at blive konsulent

Ønsker du at avancere i din karriere og påtage dig spændende konsulentroller, kan efteruddannelse være nøglen til at realisere dine mål. Her er nogle mulige veje:

Beskæftigelseskonsulent
Som beskæftigelseskonsulent guider du jobsøgende og håndterer jobtræningsforløb. Du bliver eksperten i at vejlede om uddannelses- og jobmuligheder samt dokumentation og administration af beskæftigelsesindsatsen.

Socialformidler (samme rolle som en socialrådgiver)
Træd ind i rollen som socialformidler og gør en forskel ved at hjælpe mennesker med sociale udfordringer. Du træffer afgørelser i borgernes sag og skifter mellem rådgivning og kontorarbejde, hvor du håndterer love, dokumentation og ansøgninger.

Administrativ sagsbehandler
Som administrativ sagsbehandler rådgiver du borgere i sagsbehandling og visitation inden for forskellige områder. Det inkluderer også tilsyn, kontrol og kommunikation med borgerne.

Økonomikonsulent
Specialiser dig i økonomistyring, budgetanalyse og rådgivning af fagcentre som økonomikonsulent. Tag også del i indkøb, udbud og analyser af kommunens økonomi.

HR-konsulent (Lønkonsulent, Personalekonsulent, Personalejuridisk Konsulent)
Som HR-konsulent kan du håndtere rekruttering, ansættelse, oplæring, udvikling af personalepolitik og lønadministration. Dette inkluderer også at håndtere stress, trivsel og deltage i større forandringsprojekter.

Digitaliseringskonsulent
Gå på opdagelse i IT-verdenen som digitaliseringskonsulent. Her arbejder du med IT-opgaver som administration af systemløsninger, IT-support og udvikling af nye IT-systemer. Du får også lov til at deltage i indkøb, udbud og kommunikation via digitale kanaler.

 

Efteruddannelse på akademi- eller diplomniveau er nøglen til at åbne dørene til disse spændende roller. En akademi- eller diplomuddannelse i beskæftigelse, socialformidling, offentlig forvaltning og administration eller en HD2 åbner dørene for at realisere dine ambitioner. Og det bedste er: Du kan tage kurserne i arbejdstiden og beholde din løn, selv når du er på skolebænken – en attraktiv mulighed for at udvikle din karriere.

Efteruddannelserne er på deltid med undervisning højst en eller to gange om ugen, så du kan gennemføre uddannelsen i dit eget tempo. En akademiuddannelse svarer til en erhvervsakademiuddannelse, mens en diplomuddannelse svarer til bachelor-/professionsbacheloruddannelserne.