Medlemstilskud

Luk alle
Åbn alle

Alle folkeoplysende foreninger kan søge om medlemstilskud til på baggrund af foreningens medlemmer under 25 år og handicappede medlemmer.

Medlemstilskud er en model som er faktorinddelt og medlemstilskuddet er opbygget på følgende måde:

 • Faktor 1 gives til medlemmer mellem 0-6 år
 • Faktor 2 gives til medlemmer mellem 7-12 år
 • Faktor 3 gives til medlemmer mellem 13-18 år
 • Faktor 1 gives til medlemmer mellem 19-24 år
 • Handicappede medlemmer gives faktor 2 uanset alder

Foreningernes medlemstilskud må ikke overstige den totale egenbetaling for medlemmer under 25 år, dvs. kontingentindtægter og øvrig deltagerbetaling.

I så fald reguleres tilskuddet ned til det totale egenbetalingsbeløb.

Definitionen på egenbetaling er:
”indtægter, som medlemmerne selv indbetaler: kontingent og deltagerbetaling, f. eks betaling for
deltagelse i tur, lejre, turneringer m.v. som betales til foreningen”.

Antallet af handicappede medlemmer skal ved forespørgsel kunne dokumenteres ved en erklæring fra deltageren, hvoraf det fremgår at vedkommende er handicappet i forhold til foreningens aktivitet.

Medlemstilskud SKAL søges elektronisk via Hvidovre Kommunes foreningsportal (se link nederst til højre på siden).

Medlemstilskuddet baseres på faktuelle medlemstal for det forgangne år, som foreningerne har indgivet til CFR (Centrale Forenings Register). Det er derfor meget vigtigt, at foreningerne har indgivet medlemstallene til CFR, da de ellers ikke kan søge om medlemstilskud.

Definition på et aktivt og tællende medlem er:
"Et medlem, som har betalt kontingent i minimum 3 måneder i kalenderåret. Det samme medlem kan kun medregnes én gang pr. kalenderår pr. forening".

Foreningens medlemmer opgøres hvert år til www.medlemstal.dk . Det aktive medlem skal have udøvet aktiviteten i foreningen i henhold til foreningens formålsparagraf.

Foreningen skal oplyse om følgende forhold ved en ansøgning om medlemstilskud:

 • Den faktiske egenbetaling for medlemmer under 25 år og handicappede medlemmer (kontingent og øvrig deltagerbetaling, f.eks. betaling for deltagelse i ture, lejre, turneringer m.v., som betales til foreningen af medlemmerne).

Foreningen skal uploade følgende ved en ansøgning om medlemstilskud:

 • Foreningens reviderede og godkendte årsregnskab 2020. Regnskabet skal være underskrevet af foreningens samlede bestyrelse og af revisoren.
 • Tjekliste for revisor ved samlet tilskud under 300.000 kr. / Ved et samlet tilskud over 300.000 kr. skal foreningen bruge en registreret eller statsautoriseret revisor, som ikke må have en funktion i foreningen/bestyrelsen.
 • Underskriftsside, hvor den samlede bestyrelse og revisor underskriver til brug for ansøgningen om medlemstilskud.

Når Folkeoplysningsudvalget har behandlet ansøgningerne om medlemstilskud, sendes der i april/maj måned svar på foreningernes ansøgninger i foreningsportalen om det bevilgede tilskud.
Foreningernes tilskud forventes at blive udbetalt i april/maj.

Medlemstilskuddet udbetales på én gang.

Stikprøvekontrol:
Center for Kultur- og Fritid afholder hvert år stikprøvekontrol med 2-4 tilfældigt udvalgte foreninger ift. medlemstilskud.

Medlemstilskud SKAL søges elektronisk via Hvidovre Kommunes
foreningsportal. Se linket på denne side i nederste rigtige hjørne.

Ansøgningsfrist for medlemstilskud er den 18. marts.
(Overholdes fristen ikke, kan der ikke forventes tilskud).

I ansøgningen skal der uploades:

 • Foreningens reviderede, godkendte og underskrevne årsregnskab for det forgangne ​​år (det sidste nye).
 • Underskrevet "underskriftsside til brug for ansøgning om medlemstilskud".
 • Udfyldt "tjekliste for revisor" (ved samlet tilskud under 300.000 kr.)

Obs. Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at såfremt der på et senere tidspunkt foretager en fuld momsregistrering, og der giver momsfradrag for de omkostninger, som der er givet tilskud til, skal tilskudsmodtager give kommunen besked herom.