§ 18 puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde

Luk alle
Åbn alle

Hvis jeres forening ønsker at søge om § 18 midler fra Hvidovre Kommune, skal I benytte det elektroniske ansøgningsskema. Skemaet findes på denne side i ansøgningsperioden.

Ansøgningsperioden annonceres i Hvidovre Avis og på forsiden af Hvidovre.dk.

Husk at orientere jer i kriterierne inden, I ansøger.

Generelt

 • For at komme i betragtning til et tilskud, skal du udfylde det officielle ansøgningsskema elektronisk. Du finder ansøgningsskemaet på denne side, som er tilgængeligt ca. en måned inden ansøgningsfristen
 • Ansøgeren er en frivillig social organisation eller forening, som har et socialt formål med sin frivillige indsats
 • Målgruppen er børn, unge og voksne som bor i Hvidovre Kommune
 • En landsdækkende forening kan søge om tilskud, når der er en lokalafdeling i Hvidovre Kommune, og når målgruppen og/eller de frivillige bor i Hvidovre Kommune
 • Der tilgodeses både nye og tidligere ansøgere, beløb af forskellig størrelse samt en bred variation inden for målgruppen
 • Hvis børn er en del af målgruppen, skal der være indhentet børneattester på alle de voksne, der har fast tilknytning til organisationen, foreningen, projektet eller aktiviteten. Ansøgeren bekræfter på tro og love i ansøgningsskemaet, at der er indhentet børneattester. Attesterne skal fremvises ved eventuel revision
 • Foreningen skal have et cvr. nr.

§ 18-midler gives fx til

 • Arrangementer med socialt samvær
 • Arrangementer med et oplysende formål
 • Rådgivning, vejledning og samtalegrupper
 • Instruktører, foredragsholdere og musikere
 • Forplejning i de tilfælde, hvor forplejning er et centralt element i aktiviteten
 • Transport i de tilfælde, hvor transport er et centralt element i aktiviteten
 • Udgifter til annoncering, pjecer, telefon, kontorartikler, porto, inventar og IT som bruges i forbindelse med arrangementet

Særligt for tidligere ansøgere

 • Regnskab skal være afleveret rettidigt for de ansøgere, der tidligere har modtaget støtte
 • Ubrugte midler skal være returneret rettidigt for de foreninger, der tidligere har modtaget støtte

 

Ansøgningsperiode for 2. runde for 2024 er fra og med den 15. april til og med den 10. maj 2024.

Bemærk, ansøgte midler skal anvendes i det kalenderår, de er ansøgt til. Det betyder, at hvis foreningen søger støtte til aktiviteter i 2024, skal midlerne også anvendes inden udgangen af 2024. Der kan ikke overføres restmidler til næste års aktiviteter. Har foreningen restmidler, skal disse returneres til kommunen.

Alle ansøgninger skal behandles af Hvidovre Frivillighedsråd, der laver en indstilling på hver enkel ansøgning. Indstillingerne behandles af Ældre- og Sundhedsudvalget, der laver den endelige afgørelse.

Har din forening ansøgt i 1. runde, behandles ansøgningen på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i februar.

Har din forening ansøgt i 2. runde, behandles ansøgningen på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i september.

Foreningerne får svar ca. 14 dage efter, at Ældre- og Sundhedsudvalget har behandlet ansøgningerne.

Hvordan aflægges regnskabet?

Foreningen skal udfylde dette elektroniske regnskabsskema (nyt vindue)

Vær opmærksom på følgende:

 • Oplysningerne skal være revideret af en uvildig person
 • Der skal ikke indsendes kvitteringer, bilag, boner og regninger. Foreningen skal fremvise disse ved eventuel revision
 • Der skal aflægges regnskab for hver bevilling, hvilket betyder, at hvis din forening har fået bevilget midler i både 1. og 2. runde, så skal der aflægges to regnskaber
 • Der skal kun laves regnskab for det beløb, som Hvidovre Kommune har bevilget, og ikke samtlige indtægter og udgifter for foreningen

Afleveringsfrist

Fristen for aflæggelse af regnskabet er udgangen af februar måned det efterfølgende kalenderår. Det betyder, at hvis din forening har modtaget § 18-midler i 2023, skal foreningen aflægge regnskab senest sidste hverdag i februar 2024.

Hvad med de midler, der ikke er blevet brugt?

De § 18-midler der tildeles, skal bruges i det indeværende kalenderår. Har din forening modtaget § 18-midler i 2023, skal de være brugt senest d. 31. december 2023. Hvis der er restmidler tilbage, skal disse returneres til kommunen sammen med regnskabet. Returmidler indsættes på Hvidovre Kommunes bankkonto på reg.nr. 7134  konto 1078351. Husk at anføre følgende i meddelelsesfeltet: § 18 returmidler. Herefter skrives ansøgningsnummeret og foreningens navn.

Hvidovre Frivillighedsråd er høringspart på § 18-midler og har indstillingsret på alle ansøgninger til Ældre- og Sundhedsudvalget i forbindelse med uddeling af § 18-midler. Hvidovre Frivillighed består af syv medlemmer fra lokale foreninger indenfor det frivillige sociale arbejde. Frivillighedsrådets medlemmer vælges hvert 4. år.

Her kan du se hvilke foreninger, der er repræsenteret i Hvidovre Frivillighedsråd i 2023-2026:

 • Cafeforeningen Cafe Hjertetræet
 • Lions Hvidovre
 • Det frivillige ældrearbejde
 • Ældresagen Hvidovre
 • Dansk Folkehjælp Hvidovre
 • Headspace Hvidovre
 • Tværkulturelt Fællesskab