§ 18 puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde

Luk alle
Åbn alle

Hvis jeres forening vil søge § 18 midler fra Hvidovre kommune, så skal I benytte det elektroniske ansøgningsskema. Skemaet finder I øverst på denne side i den periode det er aktivt. Det betyder også at ansøgningsskemaet kun er aktivt 2 gange årligt, ca. en måned inden ansøgningsfristerne for 1. og 2. ansøgningsrunde. Der bliver annonceret både i Hvidovre Avis og på forsiden af Hvidovre.dk når ansøgningsskemaet igen er aktivt.

Husk desuden at have orienteret jer i § 18 kriterierne inden I ansøger.

Generelt

 • For at komme i betragtning til et tilskud, skal du udfylde det officielle ansøgningsskema elektronisk. Du finder ansøgningsskemaet i venstremenuen, som er tilgængeligt ca. en måned inden ansøgningsfristen
 • Ansøgeren er en frivillig social organisation eller forening, som har et socialt formål med sin frivillige indsats
 • Målgruppen er børn, unge og voksne som bor i Hvidovre Kommune
 • En landsdækkende forening kan søge om tilskud, når der er en lokalafdeling i Hvidovre Kommune, og når målgruppen og/eller de frivillige bor i Hvidovre Kommune
 • Der tilgodeses både nye og tidligere ansøgere, beløb af forskellig størrelse samt en bred variation inden for målgruppen
 • Hvis børn er en del af målgruppen, skal der være indhentet børneattester på alle de voksne, der har fast tilknytning til organisationen, foreningen, projektet eller aktiviteten. Ansøgeren bekræfter på tro og love i ansøgningsskemaet, at der er indhentet børneattester. Attesterne skal fremvises ved eventuel revision
 • Foreningen skal have et cvr. nr.

§ 18-midler gives fx til

 • Arrangementer med socialt samvær
 • Arrangementer med et oplysende formål
 • Rådgivning, vejledning og samtalegrupper
 • Instruktører, foredragsholdere og musikere
 • Forplejning i de tilfælde, hvor forplejning er et centralt element i aktiviteten
 • Transport i de tilfælde, hvor transport er et centralt element i aktiviteten
 • Udgifter til annoncering, pjecer, telefon, kontorartikler, porto, inventar og IT som bruges i forbindelse med arrangementet

Særligt for tidligere ansøgere

 • Regnskab skal være afleveret rettidigt for de ansøgere, der tidligere har modtaget støtte
 • Ubrugte midler skal være returneret rettidigt for de foreninger, der tidligere har modtaget støtte

 

Ansøgningsfristen til § 18 runden 2023 er 26. oktober 2022.

Bemærk, ansøgte midler skal anvendes i det kalenderår, de er ansøgt til. Det betyder, at hvis foreningen søger støtte til aktiviteter i 2023, skal midlerne også anvendes inden udgangen af 2023. Der kan ikke overføres restmidler til næste års aktiviteter. Har foreningen restmidler, skal disse returneres til kommunen.

Alle ansøgninger skal behandles af Hvidovre Frivillighedsråd, der laver en indstilling på hver enkel ansøgning. Indstillingerne behandles af Ældre- og Sundhedsudvalget, der laver den endelige afgørelse.

Har din forening ansøgt i 1. runde, behandles ansøgningen på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i februar.

Har din forening ansøgt i 2. runde, behandles ansøgningen på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i september.

Foreningerne får svar ca. 14 dage efter, at Ældre- og Sundhedsudvalget har behandlet ansøgningerne.

Hvordan aflægges regnskabet?

Foreningen skal udfylde dette elektroniske regnskabsskema (nyt vindue)

Vær opmærksom på følgende:

 • Oplysningerne skal være revideret af en uvildig person
 • Der skal ikke indsendes kvitteringer, bilag, boner og regninger. Foreningen skal fremvise disse ved eventuel revision
 • Der skal aflægges regnskab for hver bevilling, hvilket betyder, at hvis din forening har fået bevilget midler i både 1. og 2. runde, så skal der aflægges to regnskaber
 • Der skal kun laves regnskab for det beløb, som Hvidovre Kommune har bevilget, og ikke samtlige indtægter og udgifter for foreningen

Afleveringsfrist

Fristen for aflæggelse af regnskabet er udgangen af februar måned det efterfølgende kalenderår. Det betyder, at hvis din forening har modtaget § 18-midler i 2021, skal foreningen aflægge regnskab senest sidste hverdag i februar 2022.

Hvad med de midler, der ikke er blevet brugt?

De § 18-midler der tildeles, skal bruges i det indeværende kalenderår. Har din forening modtaget § 18-midler i 2021, skal de være brugt senest 31.12.2021. Hvis der er restmidler tilbage, skal disse returneres til kommunen sammen med regnskabet. Returmidler indsættes på Hvidovre Kommunes bankkonto på reg.nr. 7134  konto 1078351. Husk at anføre følgende i meddelelsesfeltet: § 18 returmidler. Herefter skrives ansøgningsnummeret og foreningens navn.

Hvidovre Frivillighedsråd er høringspart på § 18-midler og har indstillingsret på alle ansøgninger til Ældre- og Sundhedsudvalget i forbindelse med uddeling af § 18-midler. Hvidovre Frivillighed består af syv medlemmer fra lokale foreninger indenfor det frivillige sociale arbejde. Frivillighedsrådets medlemmer vælges hvert 4. år.

Her kan du se hvilke foreninger, der er repræsenteret i Hvidovre Frivillighedsråd i 2019-2022:

 • Ældre Sagen i Hvidovre: Henning Humle (Formand)
 • Lions Club Hvidovre: Per Katznelson (Næstformand)
 • Hvidovre Lænken: Tonny Erichsen
 • Café Hjertetræet: Dorte Stollesen
 • Det Frivillige Ældrearbejde: Poul Petersen
 • Røde Kors Hvidovre: Ole Willumsen
 • Førtidspensionisterne Hvidovre: Per Falkenberg