Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Luk alle
Åbn alle

Afløbssystemet i Hvidovre er geografisk opdelt i to dele (groft sagt). Den østlige del af kommunen er primært fælleskloakeret, hvor spildevand og regnvand ledes samlet til Renseanlæg Damhusåen. Den fælleskloakerede del er anlagt i årene 1930-1950. I den vestlige del af Hvidovre er afløbssystemet primært separatkloakeret. Her ledes spildevandet til Renseanlæg Avedøre, mens regnvandet ledes til nærliggende vandområder og ender i Køge Bugt.

Spildevandshåndteringen følger den gældende Spildevandsplan. Der er i den gældende spildevandsplan ikke planer om at ændre kloakeringsformen i kommunen. Hvis dit område ikke nævnes konkret i planen, så er der ikke planlagt ændringer i området.

Hvis der er ført stikledning til grundgrænsen, er der tilslutningspligt for grundejer, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 12. Der vil således være tale om en indskærpelse og ikke et påbud, hvis man ikke følger bekendtgørelsen.

Hvis området er spildevandskloakeret, er det kun husspildevand, som må afledes til kloaknettet. Det betyder, at ejer skal håndtere overfladevand på egen grund, f.eks. med en faskine eller naturlig nedsivning. Der skal søges tilladelse til nedsivning af regnvand hos kommunen. 

Der skelnes mellem offentlig og privat kloak:

  • Forsyningen har ansvaret for hovedledningen/hovedkloakkerne, som ligger i offentligt vejareal. Det fælles kloaksystem ejes og drives af HOFOR. Og det er HOFORs ansvar at holde de fælles kloakledninger, pumper og pumpestationer i orden, så vandet kan løbe uhindret frem til rensningsanlæggene eller recipient. I tilfælde med skybrud eller meget kraftig regn kan det nogle steder tage lidt tid, inden systemet får fjernet alt vand, selvom vejriste og -brønde fungerer fint. Stikledningerne indtil grundejerens afløbssystem ejes af forsyningen, mens grundejer har ansvar for vedligeholdelsen af ledninger på egen grund.
  • Hvidovre Kommune er myndighed og meddeler tilslutnings-, aflednings- og udledningstilladelser. Vand på vejen skal håndteres af vejens ejer. Det betyder, at vedligeholdelse af vejriste, vejbrønde samt stikledninger hertil er et kommunalt anliggende. 
  • Den enkelte grundejer har ansvaret for at vedligeholde stikledningen (rør) på egen matrikel, herunder forstoppelse m.m. På private veje er det grundejerforeningen eller de enkelte grundejeres ansvar at vedligeholde vejriste, vejbrønde samt stikledninger.

Er du i tvivl, om et problem med kloakken ligger hos dig eller i det fælles kloaksystem, kan du ringe til HOFOR Drift Spildevand på telefon 33 95 33 95.

Du skal kontakte HOFORs afdeling ”Plan – Regn- & Spildevand”, for praktiske oplysninger (herunder mængder, hastighed, pris knyttet til selve tilkoblingen, mm). Telefon: 33 95 33 95

Husk at alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester, som sikrer, at de gældende regler og standarder overholdes.

Kommunen har ikke krav til størrelsen af skelbrønde eller krav om brev fra kloakmester om færdiggørelse

Kommunen er ikke i besiddelse af konkrete kloakkort på private ejendomme ud over dem som der ligger i byggesagen.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Byggesagsteamet på e-mail: byggesag@hvidovre.dk