Håndtering af spildevand

Luk alle
Åbn alle

Spildevand kan opdeles i processpildevand, sanitært spildevand og regnvand. Processpildevand dannes ved virksomhedens produktion herunder ved vask af produktionsudstyr, rengøring eller vask af køretøjer, mens sanitært spildevand kommer fra toilet, bad og køkken. Regnvand samles fra tage, pladser og veje.

Virksomheder, der udleder processpildevand, skal have tilladelse af kommunen i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Det er virksomhedens pligt og ansvar at ansøge om en tilslutningstilladelse (også kaldet spildevandstilladelse i daglig tale). Tilslutningstilladelsen gives til virksomheden, der efterfølgende er ansvarlig for, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Vilkårene i tilladelsen fastsætter, på hvilke betingelser spildevandet kan ledes til kloakken.

Virksomheden skal søge om spildevandstilladelse, så der er styr på, hvad virksomheden udleder til kloakken, herunder hvilke stoffer og i hvilke koncentrationer.

Bruger du kemikalier, der ender i spildevandet og dermed kloaksystemet, skal du være særlig opmærksom på, om kemikalierne indeholder problematiske stoffer. Disse stoffer kan f.eks. forekomme i vaske– og rengøringsmidler eller i visse affedtningsmidler. Nogle stoffer kræver, at afledningen kontrolleres med dyre laboratorieanalyser, og andre stoffer udelukker, at spildevandet må ledes til kloak.

I følgende situationer skal du kontakte kommunen:

• Inden ny-etablering af produktionsvirksomhed, vaskeplads eller andre aktiviteter med processpildevand 
• Inden udvidelse af eller ændringer i produktionen, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætning af virksomhedens spildevand. Det kan f.eks. være installering af nye anlæg, nye proceslinjer, udvidelse af holdskift eller ændrede råstoffer
• Hvis virksomheden har processpildevand, men ingen tilslutningstilladelse med vilkår i henhold til Miljøbeskyttelsesloven kapitel 4

Ved nye udledninger skal tilslutningstilladelsen være givet og klagefristen på fire uger overstået, inden din virksomhed må lede spildevandet til kloaksystemet.

Det er derfor en god idé at kontakte kommunen allerede i forbindelse med projektering eller ved overvejelser om ændringer.

Du kan se, hvad en ansøgning om tilslutningstilladelse skal indeholde i kommunens vejledning for tilslutningstilladelser. 

Derudover har kommunen udarbejdet en vejledning om vaskepladser og vaskehaller. 

HUSK:
En byggetilladelse til etablering/ændring af kloakforhold giver ikke automatisk en tilslutningstilladelse, og det omvendte er heller ikke tilfældet.

Eventuelle øvrige tilladelser søges separat hos de respektive myndigheder: Bygge- og /eller beredskabsmyndigheder, Arbejdstilsyn m.v.

Afløbssystemet i Hvidovre er geografisk delt i to halvdele. Størstedelen af afløbssystemet øst for Avedøre Havnevej er fælleskloakeret. Her ledes regnvand og spildevand samlet til Renseanlæg Damhusåen.

Vest for Avedøre Havnevej og på Avedøre Holme er hovedparten af afløbssystemet opdelt i to ledningsnet (separat kloakeret). Her ledes spildevand til Renseanlæg Avedøre, og regnvand ledes direkte til vandløb og Køge Bugt.

Ved tilsyn oplever vi nogle gange, at vaskevand fra gulvvaskemaskiner hældes i udendørs regnvandsriste, eller at der vaskes biler på virksomhedens parkeringsplads. Det er forbudt at hælde nogle som helst former for spildevand i vores regnvandssystem. Det betyder også, at der ikke må vaskes biler på virksomhedens område, medmindre der er indrettet en vaskeplads med sandfang og olieudskiller. Inden du etablerer en vaskeplads, skal du ansøge om byggetilladelse og spildevandstilladelse.

Hvis der sker et uheld på din virksomhed, og kemikalier ved en fejl ledes direkte til kloaksystemet, skal du straks ringe 112.