Rotter

Anmeld rotter (nyt vindue)

Almindelig anmeldelse
Almindelige anmeldelser foretages via linket "Anmeld rotter" i "Find det hurtigt" herover.

Du skal anmelde rotter digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på internettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Akut anmeldelse
Hvis du opdager en rotte indendørs i beboelse, fødevarevirksomhed eller institution uden for kommunens åbningstid, kan du kontakte Rotteafdelingens vagttelefon, se mere her:

Læs om akut anmeldelse af rotter.

Luk alle
Åbn alle

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme, og kan forårsage store materielle ødelæggelser. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte, eller ser tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om rotterne er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Du skal anmelde rotter digitalt. Hvis du ser en rotte indendørs i beboelse, på fødevarevirksomhed eller institution, og har brug for akut hjælp, kan du uden for kommunens åbningstid kontakte Vej- og Parkafdelingens vagttelefon. Læs mere under ”Akut anmeldelse” ovenfor. I kommunens åbningstid kan kan du ringe på kommunens hovednummer 36 39 36 39.

Den kommunale rottebekæmpelse er finansieret af et gebyr, som opkræves som en andel af ejendomsværdien sammen med de kommunale ejendomsskatter. Kommunen kan ikke fritage grundejere for betaling af gebyret.

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder. Når bekæmperen kommer på besøg, er selve rottebekæmpelsen gratis, men du har pligt til, og skal selv betale for, at reparere din del af kloakken, andre installationer, eller på anden måde rottesikre din ejendom.

Har du tegnet en aftale om rottebekæmpelse (en sikringsordning) med et privat bekæmpelsesfirma, skal du rette henvendelse til virksomheden, som derefter udfører rottebekæmpelsen.

Når du har anmeldt rotter via linket ovenfor, vil du blive kontaktet af en af kommunens rottebekæmpere.

Ved rotter udendørs, bestræber vi os på, at kontakte dig indenfor 2 hverdage, men du kan forvente at der går maksimalt 8 dage.

Hvis der derimod er tale om rotter indendørs i beboelse, på en institution eller en fødevarevirksomhed, vil du blive kontaktet senest næste dag. Vær opmærksom på, at du kan kontakte Vej- og Parkafdelingens vagttelefon uden for kommunens åbningstid, læs mere under ”Akut anmeldelse” ovenfor.

Bemærk, at det er nødvendigt, at du eller en anden person er til stede, ved bekæmperens første besøg.

Tilsynspligtige ejendomme er defineret som erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

På de tilsynspligtige ejendomme vil kommunens rottebekæmpere komme på tilsynsbesøg én gang årligt, i perioden oktober til og med februar.

Rottebekæmperen vil ved besøget spørge til rottesituationen på ejendommen og gennemgå den med henblik på rottesikring og bekæmpelse. Hvis der ikke træffes nogen hjemme, skal bekæmperen gennemgå de tilgængelige udendørsarealer for tegn på forekomst af rotter. Bekæmperen lægger en seddel i postkassen, hvor han beskriver hvad han har set og gjort.

Hvis der ikke er tegn på rotter, foretager bekæmperen sig ikke mere. Hvis der derimod er tegn på rotter på ejendommen, vil du blive bedt om at kontakte bekæmperen, så der kan blive startet bekæmpelse.

Hvis du bor på en tilsynspligtig ejendom, har du stadig pligt til at anmelde det, hvis du ser tegn på rotter.

  • Ekskrementerne er sorte/brune, cylinderformede, ca. 6 mm tykke og ca. 17 mm lange.
  • Skarp, ubehagelig lugt der minder om en blanding af kloak og svinestald. 
  • Udendørs huller f.eks. i nærheden af et kloakdæksel, skur eller husets fundament. 
  • Bunker af grus eller jord ved huller eller mindre åbninger. 
  • Gnavning og afgnavede træspåner – rotterne kan gnave sig igennem alt der er blødere end jern.
  • Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.
  • Rottereder findes ofte i et hul nær en busk, en brændestabel eller lignende.
  • Lyde som piben og kradsen i vægge, under gulvet eller på loftet kan komme fra rotter.
  • Fod- og halespor i fx støv, sand eller sne.  

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Du kan du læse mere, om rottebekæmpelse og forskellen på mus og rotter, på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Der er flere forskellige forhold, der kan være med til at skabe tilhold af rotter. Det kan bl.a. været nedfaldsfrugt på græsplænerne, opmagasinering af ting i haver eller skure, samt usikrede kompostbunker eller fuglefodring. 

Her får du rottebekæmpernes råd til, hvordan du selv kan være med til at begrænse rotternes mulighed for at trives. Rotterne er ikke blot et problem, når man ser dem i haven. Det kan gå ud over dit eller naboens hus, hvis rotterne leder efter et sted at lave rede. Derfor er det vigtigt, at forebygge rottetilhold, så godt som muligt. 

 

Tjek kloakkerne

Det er vigtigt, at du som grundejer holder øje med dine kloakker. Rotterne lever i bedste velgående i kloakkerne, men der skal de helst blive nede. Rotteproblemerne opstår når kloakkerne går i stykker, fx på grund af alder. Mange ejendomme i Hvidovre er desværre ved at nå en alder, hvor mange kloakker begynder at gå i stykker. 

Et kloakbrud kan give mange rotter adgang til overfladen, hvor de vil lede efter et sted at lave rede og formere sig. For at undgå dette, er det vigtigt, at du kigger i din samlebrønd, for at se efter tegn på skader. Hvis der fx ligger grus eller jord i brønden, er det tegn på et brud. Det kan også ses som huller i græsset eller belægningen rundt om brønden, eller i nærheden af de steder hvor kloakledningerne ligger under jorden. 

Du skal også holde øje med dine tagbrønde, hvor der skal være et synligt vandspejl. Det er et tegn på at vandlåsen er intakt, og forhindrer rotterne i at kravle den vej op ad nedløbsrøret, og ind på loftet. Du skal derfor også sørge for at tømme dine tagbrønde årligt, så blade og andet ikke formulder, og giver rotterne adgang. 

 

Fuglefodring

Hvis du vil fodre de vilde fugle i haven, anbefaler vi, at du ikke lægger mere foder ud, end fuglene kan spise det hele op samme dag. Det er også en god idé at fodre et sted, hvor du kan feje de rester, som fuglene kaster ud på jorden, sammen om aftenen. 

Hvis der først er konstateret rotter i området, skal fuglefodring straks ophøre. Selvom du ikke ser rotterne ved foderbrættet, er der stor sandsynlighed for, at det alligevel er dem, der tømmer fadet. Det kan være medvirkende til, at rotterne bliver ved med at husere i området. 

Opmagasinering af ting og sager 

Det kan til tider være svært at undgå, at have ting liggende i haven eller indkørslen, men det kan desværre give rotterne mulighed for at løbe ugeneret gennem haven, eller fra redeplads til foderplads. Det er derfor bedst ikke at have for mange ting liggende, samt at sørge for at hæve de ting man har. Fx kan en brændestabel hæves på paller eller brædder, så der er 15-20 cm luft nedenunder. Herved bliver det et mindre attraktivt sted at gemme sig, og en dårligere redeplads. Det er også bedst at have brændestablen stående frit, og ikke op ad huset eller andre bygninger. 

Sikring af huset

Rotter kan komme igennem åbninger på 2 cm eller større. Det er derfor vigtigt at du tjekker, at ventilationsåbninger og facader er lukket ordentligt af. Du kan fx bruge fintmasket net, hvis de gamle riste i soklen er begyndt at ruste. Du skal bare sørge for at det nye net er rustfrit eller galvaniseret, så det ikke også forgår indenfor kort tid. Indendørs er det en god idé at sikre alle gulvafløb, med fastmonterede riste. 

Mange huse har kloakudluftning, som et rør der går direkte fra kloakken og op over taget. Det er vigtigt at sørge for, at dette rør er sikret med fintmasket net i toppen, da rotterne ellers kan kravle ud på taget, og ind på loftet. Hvis du er i tvivl om dit hus har kloakudluftning, kan du måske se det på kloaktegninger over huset. Har du ikke selv tegninger over huset, kan du se om de findes i FilArkiv. Får du lagt nyt tag er det vigtigt at sørge for, at kloakudluftningen ikke bare bliver skåret over og gemt under taget. Det er nemlig et klassisk problem, som giver rotterne let adgang til huset.  

Det er også en god idé, at begrænse plantevækst op ad huset, da rotter nemt kan kravle heri, og derved få adgang til huset. Det gælder også op ad skur, carport eller andre bygninger, hvis de står tæt på huset, da rotter kan springe meget langt. 

Hvis du har en træterrasse, er det en god idé at sikre, at rotterne ikke kan grave sig ind under den. Det kan du gøre ved at banke fx eternit eller skiferplader ned langs med kanten hele vejen rundt, til en dybde af minimum 60 cm. Alternativt kan du grave fintmasket, rustfrit net ned til 60 cm dybde. 

 

Sikring af skur, carport eller udhus

Det kan være svært at forhindre rotters adgang til skuret eller carporten, hvis det er den almindelige slags, med flisebelægning og trævægge der ikke lukker tæt ved jorden. Her er det vigtigt ikke at opbevare spiselige ting, som fx fuglefrø, græsfrø eller årets æblehøst, så der er direkte adgang. Hold denne slags i lukkede beholdere. Det er desuden en god idé at holde orden i de opbevarede ting, da rod og opmagasinering af mange ting, giver gode redemuligheder for rotterne. 

Hvis skuret, carporten eller udhuset er isoleret, er det ekstra vigtigt at sikre, at alle sprækker eller revner er lukkede, samt at begrænse plantevækst op ad væggen. 

 

Hønse- og fuglehold 

Hvis du har høns eller andre fugle i haven, skal du overholde kommunens forskrift for fuglehold. Forskriften kan findes på siden for ikke-erhvervsmæssigt husdyrhold (klik på linket i den orange boks). 

Hønsehuse, fuglehuse, hønsegårde og volierer skal rottesikres, så rotters adgang forhindres. Hønse- eller fuglehus skal sikres så der ikke er nogen sprækker eller revner på 2 cm eller over, og eventuelle døre eller vinduer der leder udenfor hønsegård eller voliere skal holdes lukkede. Hønsegård og voliere skal rottesikres med fintmasket, rustfrit net (maskestørrelse under 2 cm), fx volierenet. Det fintmaskede net skal føres hele vejen rundt, og op over gården/volieren, samt graves 60 cm ned i jorden. 

Fuglene må kun fodres i rottesikret gård/voliere eller inde i rottesikret hus, og foder skal opbevares i lukkede beholdere. 

 

Nedfaldsfrugt

Når træer og buske smider den modne frugt i løbet af efterår og vinter, bør du rive det sammen, og skaffe dig af med det. Et enkelt æbletræ eller en hasselbusk kan ernære mange rotter, sæsonen igennem.

 

Kompostbunker

Hvis du ønsker at have kompost i haven, anbefaler vi at du benytter en lukket beholder sikret med net, som forhindrer rotterne adgang. En almindelig åben kompostbunke med bl.a. grene, blade og grønt affald fra køkkenet, bliver hurtigt et dejligt sted til både rotterede og foderplads.

Privat bekæmpelse er tilladt i Hvidovre Kommune. Privat bekæmpelse er i rottebekendtgørelsen defineret som: "Bekæmpelse af rotter, der følger af en kontrakt mellem en R1-autoriseret person og en ejer eller lejer af fast ejendom om bekæmpelse af rotter, eller bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom af en person med en R2-autorisation".

Retningslinjer for privat bekæmpelse i Hvidovre Kommune fremgår af kommunens handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Hvidovre Kommune har udarbejdet en handlingsplan og aktivitetsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Begge planer er godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022:

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter (pdf, nyt vindue)

Aktivitetsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter (pdf, nyt vindue)

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.