Miljøgodkendelse

Luk alle
Åbn alle

En miljøgodkendelse er kommunens accept af, at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet. Godkendelsen indeholder typisk vilkår for virksomhedens indretning og drift, som sikrer, at virksomheden drives uden væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne. Desuden indeholder miljøgodkendelsen en miljøteknisk beskrivelse og en miljøteknisk vurdering.

Starter du en større virksomhed, som kan forurene omgivelserne, skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse. I daglig tale betegnes sådanne virksomheder som listevirksomheder eller kapitel 5-virksomheder. Virksomhederne er nævnt på en liste i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed og er samtidig reguleret efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

En godkendelsespligtig virksomhed kan ikke starte produktion, før der er meddelt en miljøgodkendelse. I godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2 kan du se lister over de virksomhedstyper, som er godkendelsespligtige.

Hvis du allerede har en miljøgodkendt virksomhed, men du ønsker at ændre produktionen væsentligt eller udvider produktionsarealet, skal du søge om en revideret godkendelse.
For visse virksomhedstyper er der udarbejdet branchebilag, der skal sikre ensartet og forenklet miljøgodkendelse. Listen med de virksomhedstyper, hvor der er udarbejdet branchebilag, fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

På Retsinfo.dk kan du finde Godkendelsesbekendtgørelsen og dens bilag (nyt vindue)

Ansøgningen til Center for plan og miljø skal blandt andet indeholde oplysninger om:

• Virksomhedens placering, indretning og produktion
• Affaldsproduktion, -typer og -mængde
• Brugen af renere teknologi
• Spildevand, indhold af stoffer og mængde
• Forurening til luften fra for eksempel ventilationsanlæg og afkast
• Forventet støj fra virksomheden

For at fremme sagsbehandlingen anbefaler vi, at du kontakter Center for plan og miljø så tidligt i planlægningsforløbet som muligt. Vi kan orientere om relevante love og regler. Måske kan vi også bidrage med viden om renere teknologi, miljøstyring og forureningsbegrænsning med videre.

Ansøgning om miljøgodkendelse skal ske digitalt på bygogmiljoe.dk (nyt vindue)

Vi svarer dig inden 21 dage fra modtagelsen af din ansøgning, såfremt ansøgningsmaterialet er fyldestgørende. Sagsbehandlingstiden for udarbejdelse af en miljøgodkendelse fra sagen er fuldt belyst, er for Bilag 1 virksomheder 200 dage og for Bilag 2 virksomheder 130 dage.

Hvis der undervejs i sagsbehandlingstiden opstår behov for at indhente yderligere oplysninger kan sagsbehandlingstiden forlænges.

Hvis der samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse også søges om tilladelse til tilslutning af spildevand, vil miljøgodkendelsen og tilslutningstilladelsen blive givet samtidigt.