Dekoration Dekoration

Lokalplaner og byplanvedtægter

(Søg efter hvilke lokalplaner, der er gældende for din adresse. Det er også muligt at få info ved at klikke på en lokalplan i kortet.)

Find lokalplaner

Luk alle
Åbn alle

En lokalplan eller en byplanvedtægt bestemmer, hvad og hvor meget, du må bygge på din grund. Der kan også være andre bestemmelser, for eksempel hvor højt byggeriet må være, afstande til skel, afstand til vej, hvilke materialer, der skal/må anvendes eller hvad du må benytte de enkelte bygninger til.

En lokalplan gælder for et enkelt område og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal se ud i fremtiden. Lokalplanerne er juridisk bindende for grundejerne og deres eventuelle lejere.

Planloven indeholder bestemmelser om Kommunalbestyrelsens ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Bestemmelserne skal sikre, at der skabes sammenhæng med kommunens øvrige planlægning.

Hvis du vil se, hvad der gælder for din ejendom, kan du søge på din adresse, eller klikke direkte i kortet øverst på siden. Du kan også gå ind på Plandata.dk (nyt vindue), der er det digitale register for fysisk planlægning i Danmark, og se, hvilke planer der gælder.

En byplanvedtægt er, i lighed med lokalplanen, juridisk bindende for grundejerne. Byplanvedtægterne er fra før planlovens vedtagelse, dvs. fra før 1975, og dækker ofte over meget store områder i kommunen. Det er hensigten, at de med tiden skal erstattes af mere tidssvarende lokalplaner. Dette sker løbende, hver gang en ny lokalplan bliver vedtaget.

 

Kommunalbestyrelsen skal lægge alle lokalplanforslag frem til offentlig debat i mindst fire uger. Denne frist kan forkortes til to uger, hvis der er tale om et lokalplanforslag af mindre betydning. Herved får du som grundejer og borger i Hvidovre Kommune mulighed for at komme med kommentarer og ændringsforslag, inden lokalplanen vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft. De midlertidige retsvirkninger betyder, at de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke må bebygges eller anvendes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

En vedtaget lokalplan skal indberettes til Plandata.dk på de ejendomme, den omfatter.

En lokalplan medfører ikke handlepligt for grundejerne. Det vil sige, at der ved vedtagelse af en lokalplan ikke kan stilles krav om ændring af eksisterende lovlige forhold. Men hvis grundejeren ønsker at ændre på de eksisterende forhold, f.eks. ved nybyggeri, tilbygninger til den eksisterende bebyggelse eller ved ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer, skal lokalplanens bestemmelser overholdes.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper. Der vil som hovedregel ikke kunne dispenseres fra en lokalplans formåls- eller anvendelsesbestemmelser. Ansøgning om dispensation fra en lokalplan skal sendes til kommunen.