Butikker

Luk alle
Åbn alle

Detailhandlen i Hvidovre Kommune er en integreret del af detailhandelsstrukturen i Hovedstadsområdet. Vores butikker påvirkes af de nye, store butikskoncentrationer som Rødovre Centrum, Fisketorvet, Spinderiet og Fields.

Vi lægger vægt på, at indkøb kan gøres til fods, på cykel eller med kollektiv trafik, og en forudsætning for dette er, at borgere kan foretage deres dagligvareindkøb i nærområdet.

Vi vil arbejde for at fastholde et varieret detailhandelsudbud primært i og omkring Frihedens Butikscenter og Hvidovre C. Butikkerne skal holdes samlet for at fremme en synergieffekt mellem butikkerne indbyrdes og med det øvrige byliv.

Via planlægning vil vi skabe mulighed for fornyelse af detailhandelsarealet, ved at omdanne eksisterende butikslokaler til f.eks. restaurations- eller servicevirksomheder, for at skabe plads til nye tidssvarende butikslokaler. Samtidig bliver der mulighed for større dagligvarebutikker.

Butikker skal placeres i bestemte områder, som er udlagt til detailhandel i lokalplaner og byplanvedtægter. Planerne angiver den maksimale størrelse af den enkelte butik og det tilladte samlede butiksareal inden for det enkelte område.

Der er i forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2021 udarbejdet en detailhandelsanalyse. Denne analyse beskriver bl.a. omsætningen i detailhandlen i 2020 og den forventede omsætning i 2031.

Detailhandelsanalysen viser, at der ikke er udvidelsesmuligheder for detailhandlen i Hvidovre Nord, Risbjerg og Strandmarken. For Hvidovre Nord viser analysen, at det er usikkert om området forsat vil kunne tiltrække tilstrækkeligt forbrug udefra til at fastholde sin andel af omsætningen på regionalt niveau. 

For Risbjerg og Strandmarken viser analysen, at der ikke er nogen nævneværdig vækst i forbruget i forhold til omsætningens fremskrivning.

Analysen viser derimod, at der, på grund af stigende befolkning og et lille eksisterende bruttoareal, er muligheder for udvidelse af detailhandlen i Avedøre. Der er i dag knapt 5.000 m2 dagligvarebutikker og blot 500 m2 udvalgsvarebutikker i Avedøre. Derfor vurderes det, at en vækst i dagligvarearealet i Avedøre på 50% svarende til ca. 2.500 m2 og en vækst på ca. 2.000-3.000 m2 udvalgsvare er realistisk.

Ændringerne forventes ikke at ændre på oplandene til de enkelte centre.