Sammenhængende kommunal ungeindsats

Alle unge mellem 15-25 år har krav på en sammenhængende ungeindsats. For nogle unge er der fare for, at de ikke gennemfører en uddannelse eller kommer i job. Det kan kræve en ekstra indsats.
Hvidovre kommune vil sikre en sammenhængende ungeindsats med en tværsektoriel samarbejdsmodel, hvor grundelementerne er:

  • Opsporing af unge med potentielt behov i grundskolen.
  • Et tværfaglig netværk, der er sammensat af fagpersoner, som rådgiver i sager med behov for en helhedsorienteret og koordineret indsats (Ungekoordinatornetværket).
  • Én fast kontaktperson i form af en "ungeguide", der fungerer som den enkeltes indgang ind i kommunen, og som koordinerer den unges sag på tværs af kommunens forskellige enheder. Ungeguiden kan derudover tildeles andre opgaver afhængig af den unges specifikke behov.
  • Den unge (og eventuelt forældre) er med til at udarbejde uddannelsesplanen.
  • Hyppig opfølgning.

Den unge kan blive en del af den sammenhængende ungeindsats ad flere veje:

  • Via Ungeenheden i Enghøjhuset, hvor alle unge selv kan henvende sig.
  • Via uddannelsesvejledere i grundskolen, lærere, skoleledere eller øvrige, der kan være nogle af de første, der får øje på problematikker, der kan blive en hindring for, at den unge får en ungdomsuddannelse eller kommer i job.
  • Via kommunens centre, som har kendskab til unge, der kunne have behov for en tværgående indsats. 

Inden sagen bringes for Ungekoordinatornetværket skal den unge eller den unge (hvis under 18 år) give samtykke. 

Ungekoordinatornetværket består af 8 ungekoordinatorer - 2 fra hvert af følgende centre: Center for Beskæftigelse og Borgerservice, Center for Børn og Familier, Center for Skole og Uddannelse og Center for Handicap og Psykiatri. 

Den unge vil få tildelt en kontaktperson (Ungeguide), der vil fungere som bindeled mellem den unge og kommunen. 

 

Samtykke til udveksling af oplysninger

For at Hvidovre Kommune kan skabe en sammenhængende ungeindsats, skal de unge (eller forældrene, hvis den unge er under 18 år) som kunne have gavn af indsatsen give samtykke til, at kommunen kan udveksle oplysninger og drøfte sagen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet.  

Ved at klikke på det rette link nedenfor, kan den unge (over 18) eller dennes forældre (under 18) via NEM-id give samtykke til deling af viden internt i Hvidovre Kommune: