Sammenhængende kommunal ungeindsats

For nogle unge er der fare for, at de ikke gennemfører en uddannelse eller kommer i job. Det kan kræve en ekstra indsats. Hvidovre kommune vil sikre en sammenhængende ungeindsats på flere måder.

  • Ungeenheden i Enghøjhuset er Hvidovres Kommunale Ungeindsats, hvor der arbejdes på tværs af uddannelses-, vejlednings, og beskæftigelsesområdet mhp at støtte den unge i uddannelse eller job. Der er også her tæt samarbejde med Ungdomsskolen og 10. klassecenteret.
  • Alle grundskoler og ungdomsskolen har et ”Tværnet”, hvor man på tværs af skole-, socialområdet og vejledningsområdet kan drøfte udfordringer og tiltag ift. understøtte elevernes udvikling og trivsel.
  • Der er faste overleveringsmøder mellem Børne- og Familierådgivningen og Voksenrådgivningen og med løbende inddragelse af Ungeenheden og øvrige relevante parter med henblik på at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret plan for den unge, der allerede har indsatser i flere centre.

Nogle unge har komplekse udfordringer, der gør, at der skal en mere intensiv, tværsektoriel og koordineret indsats til for at komme i uddannelse eller job. Til dette formål har Hvidovre kommune oprettet et tværsektorielt samarbejdsteam kaldet ”SUI-teamet”.

  • SUI-teamet er et tilbud til unge, der har særligt svært ved at fastholde uddannelse eller beskæftigelse og som samtidig har – eller kunne have – sager i flere af kommunens afdelinger.
  • I SUI-teamet har den unge mulighed for at få fagpersoner fra flere forskellige områder til at hjælpe med at få lagt en god uddannelsesplan. Samtidig tilknyttes den unge en koordinator, der fungerer som tovholder på den unges sag og som samtidig også fungerer som den unges bindeled til andre afdelinger i kommunen.
  • Hvis det i SUI-teamet vurderes, at der er behov for en særlig indsats, kan den unge også blive tilknyttet en Ungeguide. En ungeguide er en slags mentor eller kontaktperson, der kan mødes med den unge og tilbyde en mere håndholdt indsats og samtidig kan tilbyde hjælp af en praktisk karakter, som at hjælpe den unge til uddannelsesbesøg, udredningssamtaler, lægesamtaler mm.

Den unge kan få støtte til at komme i uddannelse og job og evt. blive en del af den sammenhængende ungeindsats ad flere veje:

  • Via Ungeenheden i Enghøjhuset, hvor alle unge selv kan henvende sig.
  • Via uddannelsesvejledere i grundskolen, lærere, skoleledere eller øvrige, der kan være nogle af de første, som får øje på problematikker, der kan blive en hindring for, at den unge får en ungdomsuddannelse eller kommer i job.
  • Via kommunens centre, som har kendskab til unge, der kunne have behov for en tværgående indsats. 

Unge, der ønsker at undersøge muligheden for indsats via SUI-teamet, kan selv henvende sig til teamleder på følgende sikre mail: SUI@hvidovre.dk.

Samtykke til udveksling af oplysninger
For at Hvidovre Kommune kan skabe en sammenhængende ungeindsats, skal de unge (eller forældrene, hvis den unge er under 18 år) som kunne have gavn af SUI-teamets indsats give samtykke til, at kommunen kan udveksle oplysninger og drøfte sagen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet.