Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Luk alle
Åbn alle

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov også kaldet STU er for unge, der har opfyldt undervisningspligten, og som er mellem 16 og 25 år. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse, men afsluttes med et kompetencebevis for gennemført uddannelse. På STU opnår den unge personlige, sociale og faglige kompetencer og færdigheder til et så selvstændigt liv som muligt, og nogle vil måske kunne fortsætte i anden uddannelse eller job.

Målgruppen er unge, der har gennemført folkeskolen, men som har et særligt behov, der forhindrer den unge i at påbegynde og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse – også med specialpædagogisk støtte kaldet SPS. Hvidovre Kommunes uddannelsesvejledere følger de unge tæt, inden de unge afslutter folkeskolen

Hvis uddannelsesvejlederen vurderer, at den unge ikke vil have gavn af eller være i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, kan en uddannelsesvejleder i Ungeenheden sammen med den unge og forældrene indstille til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

I Hvidovre kommune er det et bredt sammensat visitationsudvalg, der afgør, om den unge kan bevilges det 3-årige forløb. Visitationsudvalget består af leder og vejleder fra Ungeenheden i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, en repræsentant fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Center for Skole og Uddannelse, en familierådgiver fra Børn og Handicap i Center for Beskæftigelse og en voksenrådgiver fra Voksenrådgivningen i Center fra Handicap og Psykiatri. Der holdes visitationsmøder ca. hver anden måned. Unge, der findes i målgruppen, modtager et bevillingsbrev, som dokumentation for beslutningen.

Hvis den unge findes i målgruppen og bevilges et 3-årigt STU-forløb, skal den unge lave en forløbsplan sammen med sin STU-vejleder. Forløbsplanen beskriver, hvilke mål den unge skal arbejde med i løbet af de tre år. Som led heri præsenteres den unge for relevante tilbud blandt de STU-uddannelsessteder, der kan imødekomme den unges behov, og som kommunen har en rammeaftale med. Der er i den proces en tæt dialog med den unge og den unges forældre/værge, og der kan fx aflægges besøg på forskellige skoler. Visitationsudvalget beslutter på baggrund af målene til forløbsplanen, hvilken STU-uddannelsessted den unge kan tage sin uddannelse på. Der tages så vidt muligt hensyn til den unges ønsker i afgørelsen om, hvilken STU-uddannelsessted, den unge får bevilget. Den unge modtager et bevillingsbrev om, hvilket uddannelsessted kommunen har besluttet den unge kan tage sin uddannelse på.

Hvidovre kommune har rammeaftaler med en række STU-uddannelsessteder, der som led i aftalen har lavet kvalitetsbeskrivelser af, hvordan de løfter opgave som STU-udbydere, inden for de kvalitetskriterier, der er sat op.

Det er STU-vejlederen, der følger op på, hvordan uddannelsesstedet løfter den enkelte unges forløbsplan. Dette sker som minimum én gang om året ved møder på STU-uddannelsesstedet sammen med den unge og eventuelt forældre/værge. 

I slutningen af uddannelsens 2.år arrangerer STU-vejleder i samarbejde med STU-uddannelsesstedet et netværksmøde med relevante parter fra kommunen. Det kan fx være en sagsbehandler fra jobcentret eller en voksenrådgiver fra Voksenrådgivningen. På mødet drøftes de ressourcer den unge har opnået indtil videre, og der påbegyndes en drøftelse af, hvad der skal ske efter endt STU. Den unge og evt. forældre/værge er altid med til disse møder. Der holdes møde igen ca. 6 måneder inden uddannelsen afsluttes, eller efter en individuel vurdering. Dog ikke senere end 3 måneder før uddannelsen afsluttes.  

Overgår den unge efter endt STU til et tilbud efter serviceloven fx et dag- og aktivitetstilbud, vil det være en sagsbehandler i voksenrådgivningen, der følger op på den unge. Starter den unge på en ungdomsuddannelse eller fx i et opkvalificerende tilbud, vil det være en uddannelsesvejleder eller en sagsbehandler i Ungeenheden, der følger op på den unge afhængig af, om den unge modtager en ydelse fra kommunen.   

STU-vejlederen slipper ikke den unge, før der er lagt en plan for den unges videre forløb.

Det er muligt at klage over afgørelser:

Du kan klage over f.eks. et afslag på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse eller en afgørelse, der går imod dét, som er søgt hos visitationsudvalget, f.eks. ansøgning om kørsel til og fra skolen.

I forbindelse med klager til Klagenævnet for specialundervisning er der ingen klagefrist, når klagen drejer sig om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.