Tilsyn med sundheds- og ældreområdet

Der bliver ført tilsyn med kommunens plejeenheder af både kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvidovre Kommune udfører hvert år tilsyn med alle plejeenheder. Formålet er at sikre, at den personlige hjælp, omsorg og pleje til ældre borgere opfylder de lovmæssige krav og kommunens kvalitetsstandarder.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle behandlingssteder inden for sundhedsvæsenet, herunder de kommunale plejeenheder. De tre typer af tilsyn, de udfører, omfatter:

 1. Tilsyn med pleje og omsorg (Ældretilsynet)
 2. Tilsyn med generelle sundhedsmæssige forhold (det sundhedsfaglige tilsyn)
 3. Tilsyn med håndtering af risikosituationslægemidler

Ældretilsynet har samme formål som det kommunale tilsyn, mens det sundhedsfaglige tilsyn og tilsyn med risikosituationslægemidler har til formål at sikre, at patientsikkerheden på plejeenhederne overholder gældende regler og standarder.

Alle tilsyn er organisationstilsyn og fokuserer på plejeenhederne som helhed, og ikke på individuelle medarbejdere.

Mere om de forskellige tilsynstyper

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med de kommunale pleje- og omsorgsopgaver på sundheds- og ældreområdet efter Servicelovens §§ 83 – 87.

Formålet med tilsynene er at sikre kvaliteten af plejen og omsorgen, som borgerne modtager, er i overensstemmelse med gældende regler og de politiske vedtagne kvalitetsstandardarter.

Tilsynene omhandler kvaliteten af leveringen af følgende opgaver:

 • Personlig pleje og praktisk hjælp i et hjem eller på plejeenhederne
 • Madservice
 • Rehabiliteringsforløb
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Ældretilsynet er et risikobaseret tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje på plejecentre, midlertidige pladser og i Hjemmeplejen.

Formålet er at skabe læring og udvikling, selvom tilsynet også tjener som en kontrol for at sikre kvaliteten af de kommunale pleje- og omsorgsopgaver efter Servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

 • Personlig pleje og praktisk hjælp i et hjem eller på plejeenhederne
 • Rehabiliteringsforløb
 • Aflastning, afløsning og midlertidige ophold
 • Socialpædagogisk bistand
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Ældretilsynet er et supplement til det kommunale tilsyn. Målet er at øge uafhængigheden i tilsynet med kommunernes plejefaglige indsatser.

Læs mere om ældretilsynet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (stps.dk)

Det sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed har til formål at kontrollere, om kommunen arbejder på en måde, der sikrer patienternes sikkerhed.

Her vurderes enheders overholdelse af de forventede standarder for patientsikkerhed ved hjælp af fastlagte målepunkter.

Tilsynet er uafhængigt og designet til at fremme læring og udvikling inden for sundhedsfaglige områder, såsom:

 • Korrekt håndtering af medicin
 • Korrekt journalføring
 • Ansvarlig delegering af opgaver
 • Patienters rettigheder
 • God hygiejnepraksis

Læs mere om sundhedsfaglige tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (stps.dk)

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører fokuserede tilsyn med håndteringen af risikosituationslægemidler.

Risikosituationslægemidler er lægemidler og lægemiddelgrupper, som er forbundet med større risiko i bestemte situationer. De står for en stor del af de utilsigtede hændelser, der opstår på grund af medicinfejl, og som medfører alvorlige konsekvenser for patienterne.

Tilsynet har fokus på instrukser og arbejdsgange ved håndtering og administration af risikosituationslægemidlerne. Her er formålet at afdække det patientsikkerhedsmæssige niveau og understøtte læring i plejesektoren.

På nuværende tidspunkt fører styrelsen tilsyn med behandling med insulin og blodfortyndende medicin på plejeområdet.

Læs mere om tilsyn med behandling med insulin på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (stps.dk)

Læs mere om tilsyn med blodfortyndende medicin på plejeområdet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (stps.dk)

Herunder kan du finde tilsynsrapporterne 

Nedenunder vil du finde de seneste 3 års tilsynsrapporter for hver plejeenhed. 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører ikke tilsyn med alle plejeenheder hvert år. I stedet udvælger de ca. 10%, som de vil besøge på baggrund af stikprøver og risikovurderinger. Hvis der ikke er en tilsynsrapport for en bestemt enhed inden for de seneste tre år, skyldes det, at enheden ikke har været genstand for tilsyn i den periode.

Luk alle
Åbn alle