Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Luk alle
Åbn alle

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er defineret af Miljøaktivitetsbekendtgørelsen som:

  • 2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg, eller
  • 4 heste med tilhørende føl, eller
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion, eller
  • 10 får med lam eller 10 geder med kid, eller
  • 30 stk. høns (kun 10 stk. i byzone i Hvidovre), eller
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, eller
  • tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

Kommunen kan ud fra en konkret vurdering afgøre, at dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, når dyreholdet består af flere af de nævnte former for dyr, uden at grænsen for antallet af dyr under det enkelte punkt i definitionen overskrides.

Husdyrhold med køer, heste, får, geder, grise mv. er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv. Der kan i tilfælde, hvor det vurderes at være forsvarligt og uden gene for naboerne, dispenseres for forbuddet. Ansøgning om dispensation skal sendes til kommunen.

Du må gerne have fuglehold - herunder hønsehold - i byzone, så længe det ikke drives erhvervsmæssigt og indrettes og drives i henhold til Hvidovre Kommunes Forskrift for fuglehold.

Forskriften beskriver reglerne for omfanget af fugleholdet, indretningen af fuglehus eller voliere, hygiejnen samt regler for, hvordan eventuelle haner skal håndteres. For hold af høns og andefugle gælder, at hver grundejer højst må holde 10 voksenindivider, dog for hønsefugle gælder, at der højst må holdes en hane.

Såfremt din grundejer-, andels-, ejer- eller lejerforening, har vedtaget skærpede regler for fuglehold, skal disse overholdes.