Forældrebestyrelser for dagtilbud

Luk alle
Åbn alle

Alle dagtilbud i Hvidovre Kommune skal have en forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsen er din mulighed som forældre at få indflydelse på dit barns daginstitution.

Forældrebestyrelsen er det lovbestemte forum, hvor forældre, medarbejdere og ledelse mødes og debatterer de overordnede pædagogiske principper, retningslinjer og pædagogiske tiltag, som former institutionen og børnenes dagligdag.

Du kan her finde en skabelon på forretningsordenen, som den fremgår af den kommunale styrelsesvedtægt. Hvis du har brug for mere information kan du læse mere i Dagtilbudsloven.

Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af det kommunale tilbud i overensstemmelse med gældende lov. Det enkelte dagtilbud skal oprette en forældrebestyrelse, som arbejder med udgangspunkt i de givne kompetencer. Forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud har fået tildelt minimumskompetence af kommunalbestyrelsen, hvilket betyder, at bestyrelsen:

  • Fastsætter principper for tilbuddets virksomhed, herunder inddrages i arbejdet med læreplaner samt udarbejdelse af kontraktmål.
  • Fastsætter principper for anvendelse af budgetrammen.
  • Har indstillingsret overfor kommunalbestyrelsen ved ansættelse af fast personale, herunder leder og souschef.

Derudover skal forældrebestyrelserne i Hvidovre kommune:

  • Fastsætte principper for anvendelse af seler til børn, der skal sove i det enkelte tilbud.
  • Hvert andet år træffe beslutning om, hvorvidt der skal serveres et frokostmåltid til børnehavebørn.
  • Tilrettelægge åbningstiden indenfor de gældende rammer.

Den pædagogiske praksis fremgår af institutionens pædagogiske læreplan, som du kan få ved at henvende dig til den enkelte daginstitution.

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (pdf)

Kompetencefordeling i kommunale dagtilbud (pdf)

 

Forældrebestyrelser skal udnævnes i alle institutioner efter Dagtilbudslovens §14, 15 og 16. Disse paragraffer er grundlaget for, hvordan rammerne for forældrebestyrelsens arbejde fastlægges. I den selvejende institution har forældrebestyrelsen desuden arbejdsgiveransvar og det fulde ansvar for driftsøkonomien. I forhold til vedtægter og forretningsorden vil det være den enkelte institutions bestyrelse, der udarbejder vedtægter og forretningsorden. Du kan læse mere om selvejende forældrebestyrelser her. 

Har du fået lyst til at læse mere om forældrebestyrelsernes kompetencer og måske stille op til forældrebestyrelsen i dit barns institution næste gang, der er valg, kan du finde flere informationer i  styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune.

Som medlem af forældrebestyrelsen har forældrene tavshedspligt i forhold til Forvaltningslovens §§ 27-32 og straffelovens § 152.

Efter forvaltningslovens §§ 27 - 32 har den, der arbejder indenfor den offentlige forvaltning, tavshedspligt, når der er tale om oplysninger, der efter loven er betegnet som fortrolige, eller det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysninger for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Der kan f.eks. være tale om enkeltpersoners interesse i, at oplysninger om deres personlige, herunder økonomiske forhold, beskyttes.

Forældre, der er medlemmer af en forældrebestyrelse, og personale i såvel kommunale som selvejende daginstitutioner (inklusive klubber) samt i den kommunale dagpleje, er omfattet af reglerne om tavshedspligt. Hvis der uberettiget videregives oplysninger, kan der være tale om brud på tavshedspligten, og det kan være strafbart efter straffelovens § 152.

Forældrebestyrelser, bestyrelser i selvejende institutioner, og personale i såvel selvejende som kommunale institutioner – herunder også dagplejere, er omfattet af bestemmelserne om underretningspligt overfor kommunen, i henhold til Lov om social service.  Det kan f.eks. være, en formodning om, at et barn har behov for særlig støtte. I sådanne tilfælde er der en pligt til at underrette kommunen.

Forældrene skal oplyses om disse regler, når de starter i forældrebestyrelsen. For at sikre alle får den samme besked kan den enkelte institution vælge at lade forældre underskrive en tavshedserklæring.