Tilsynet med de almene boliger

Luk alle
Åbn alle

Tilsynet påser, at driften er i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om almene boliger, lov om leje af almene boliger og boligorganisationens vedtægter. Tilsynet har kompetencen til at tage stilling til ethvert forhold, som falder inden for de ovennævnte love og tilhørende bekendtgørelser, men er ikke en egentlig klageinstans, som beboerklagenævnet, men har ret til at afgøre tvister mellem beboerdemokratiske organer, og mellem beboere og boligorganisationen, og kan af egen drift rejse tilsynssager. Uden for Tilsynets kompetence hører tvister, der er af foreningsretlig, selskabsretlig eller aftaleretlig karakter. 

Tilsynet føres primært ved, at der gennemføres årlige styringsdialogmøder med hver boligorganisation, og ved møder i Almenboligudvalg Hvidovre, som også er en del af styringsdialogen.

Derudover skal Tilsynet godkende en lang række af boligorganisationernes dispositioner før end de kan iværksættes, blandt andet give sit tilsagn til renoveringer.