Huslejenævn - privat udlejning

Luk alle
Åbn alle

Hvad er huslejenævnet?

Alle kommuner har et huslejenævn, som kan træffe afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private lejemål.

Det koster et gebyr på 357 kr. (2024) at indbringe en sag for Huslejenævnet.

Forhåndsgodkendelser af lejen efter lejelovens § 132, stk. 2 koster 596 kr. (2024).

Udlejere, der taber sager ved Huslejenævnet, skal betale et gebyr på 6.827 kr. pr. sag (2024). Hvis udlejer taber sagen delvist, eller hvis sagen forliges ved nævnet, pålægges der ikke gebyr.

Det koster 4.552 kr. (2024) for udlejer at indbringe en sag for huslejenævnet efter lejelovens § 19, stk. 3 vedrørende besigtigelse af et lejemål før påtænkt gennemgribende forbedring heraf. 

Huslejenævnet for Hvidovre Kommune behandler sager, hvor lejemålet er beliggende i kommunen.
Bor du til leje i en almen bolig (boligforening), behandles sagen i beboerklagenævnet.

Sager behandles på opfordring af lejer eller udlejer

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig en sag op på egen hånd. Som udgangspunkt behandler nævnet kun sager, hvor der er en tvist mellem lejer og udlejer.
Huslejenævnet er ikke til for at partsrådgive lejer eller udlejer. Hvis lejer eller udlejer har et spørgsmål, der ikke drejer sig om en konkret sag, må de søge hjælp hos en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejer organisation.

Huslejenævnets kompetence

Huslejenævnet træffer alene afgørelse om de spørgsmål, der ifølge boligreguleringsloven og lejeloven hører under nævnets kompetence.
Såfremt nævnet modtager en sag, som ikke hører under nævnets kompetence, vil nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe sagen for Boligretten, som byretten kaldes, når den behandler sager om lejeforhold. 

Normtal/administrationshonorar

For 2021 har nævnet vedtaget, at fastsætte administrationshonorar/normtal til 3.125 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.  

Huslejenævnet består af en juridisk formand og to sagkyndige medlemmer.
Formanden er jurist og beskikkes direkte af statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejerforeninger og de større grundejerforeninger i de kommuner, som indgår i det fælles nævn. De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold.

I sager om overtrædelse af husorden eksempelvis sager om støj, husdyrhold og chikane, tiltrædes nævnet af en social sagkyndig fra kommunen. Den socialt sagkyndige deltager for at sikre, at der tages de fornødne sociale hensyn. Den social sagkyndige har ikke stemmeret i nævnet.

Nævnets medlemmer udpeges for en periode på op til fire år. Nævnets medlemmer er:

Formand: Kit Claudi, suppleant: Benthe Pedersen Lund
Medlem (lejerrepræsentant): Erik Nielsen, suppleant Peter René Larsen
Medlem (udlejerrepræsentant): Klaus Terkelsen, suppleant Mie Friis Trebbien
Sagkyndig i sociale forhold: Niels Ulsing, suppleant Maria Brandt Avnskjold

Huslejenævnet kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse.

Lejemålet kan være en almindelig lejlighed i en udlejningsejendom, en udlejet ejerlejlighed, en andelslejlighed, eller et udlejet parcel- eller rækkehus. Det udlejede kan også være et værelse som enten er en del at udlejers egen bolig eller et såkaldt klubværelse, hvilket vil sige et separat enkeltværelse.

Fremleje af de nævnte boligtyper er også omfattet af nævnets kompetence.

De forskellige typer af sager er eksempelvis:

 • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Parternes pligt til vedligeholdelse under lejeforholdet
 • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet
 • Antennebidrag
 • Urimelige vilkår for leje af værelser, herunder udlejers opsigelse
 • Forhåndsgodkendelse af husleje 

Huslejenævnet kan blandt andet ikke behandle

Huslejenævnet behandler ikke sager om leje af bolig hos almene boligselskaber. Disse sager behandles af Beboerklagenævnet. Eksempler på sager, som huslejenævnet ikke behandler er:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Uenigheder om lejemålets overdragelse til andre, fx ved bytte og fremleje
 • Nedslag i lejen med tilbagevirkende kraft på grund af mangler
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Partsrådgivning

Hvis huslejenævnet vurderer, at der er behov for egentlig bevisførelse i forbindelse med en sag, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn mv. kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til Boligretten.

Inddrivelse af betalingskrav

Nævnet kan ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part, selvom nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part. I disse tilfælde må den pågældende gå til en advokat, retshjælp eller en lejer-/udlejerorganisation for at få hjælp. Hvis man som lejer får medhold i huslejenævnet og udlejer ikke efterkommer afgørelsen, er der desuden muligheder i forbindelse med ansøgning om fri proces. Læs mere om fri proces på domstolenes hjemmeside (nyt vindue)

Boligretten og fogedretten

Hvis nævnet ikke har kompetence til eller har afvist en sag, kan parterne indbringe sagen for Boligretten, medmindre hvis sagen vedrører inddrivelse af et anerkendt betalingskrav, så skal sagen sendes til fogedretten i den retskreds hvor skyldneren bor.  

Hvidovre Kommune er en del af den retskreds, der er omfattet af Retten i Glostrup. Rettens adresse er: Stationsparken 27, 2600 Glostrup, tlf. 4323 1410.

Mere om retskredse, Boligretten og fogedretten mv. se www.domstol.dk (nyt vindue)

Sagerne i huslejenævnet behandles skriftligt. Det betyder, at indbringelse af en sag skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til.

Derudover skal der vedlægges eller vedhæftes kopi af lejekontrakt, opgørelser og andre bilag i sagen af betydning for sagens afgørelse.

Eksempler på relevante bilag:

 • Lejekontrakt og tillæg til kontrakten
 • Indflytnings- og fraflytningsrapport
 • Foreløbig- og endelig flytteopgørelse med dokumentation for udgifter
 • Fotodokumentation fra lejemålet med beskrivelse af fx hvilket rum, og hvad fotoet skal oplyse nævnet om
 • Forbrugsregnskaber, hvis der er en tvist om forbrug
 • Korrespondance mellem parterne, som relaterer sig til sagen

Klagen/indbringelsesskrivelse samt bilag sendes til huslejenævnet via sikker Digital Post via Borger.dk. Du kan også sende e-mail til hln.bkn@hvidovre.dk eller via brevpost:

Hvidovre Kommune
Huslejenævnet
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Hvis du oplyser din e-mailadresse, vil vi i størst muligt omfang kontakte dig via e-mail. 

Har du spørgsmål til hvordan du indbringer en sag, er du naturligvis velkommen til at kontakte sekretariatet.

Gebyr 357 kr.

Det koster 357 kr. at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. Gebyret indbetales på følgende konto: Reg.nr: 7134 - Konto nr.: 1078351. Husk tydelig angive navn og adresse på det lejemål, som sagen vedrører. Dokumentation for indbetalingen skal vedlægges klagen. Gebyret refunderes ikke, selv om du får medhold i klagen. 

Sagsforløbet for en typisk huslejenævnssag

Sekretariatet for huslejenævnet bekræfter modtagelsen af den indbragte sag. Når nævnet har registreret indbetaling af sags gebyr, starter den endelige behandling af sagen.

Den skriftlige klage med bilag sendes til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt to uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristforlængelse.

Når huslejenævnet har modtaget svar fra klageren, vil sagsbehandleren vurdere, om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen. Alle oplysninger, der er af betydning for nævnets afgørelse, bliver forelagt for sagens parter til udtalelse.

Hvis det bliver nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, vil udlejer og lejer – og deres eventuelle repræsentanter få besked herom med mindst en uges varsel.

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Huslejenævnet træffer normalt afgørelse på førstkommende møde efter, at sagen er fuldt belyst. Sagsbehandlingstiden overstiger sjældent 5 måneder. 

Nævnet holder normalt møde en gang i måneden med undtagelse af juli måned.

Hvis en af parterne er utilfredse med nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden fire uger indbringes for Boligretten. Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til Boligretten. Boligrettens adresse er:

Retten i Glostrup
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Læs mere om retten i Glostrup (nyt vindue)

Indbringelse kan ikke ske ved henvendelse til huslejenævnet. Parterne kan eventuelt søge hjælp hos en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejer organisation.

Huslejenævnet skal ikke medindstævnes, da kun udlejeren og lejeren er parter i en eventuel retssag.  

Nævnet anmoder dog om at blive underrettet om sagens indbringelse for Boligretten.