Beboerklagenævnet

Luk alle
Åbn alle

Beboerklagenævn er opstået som en følge af behovet for på en hurtig, billig og nem måde at få afgjort konflikter mellem lejerne og de almene boligafdelinger. Nævnet skal desuden aflaste domstolene i sager, hvor der ikke er tvivl om fakta, og træffe afgørelse baseret på indsigt i de særlige forhold, der gælder for almene boliger.

Nævnet består af en formand, to sagkyndige i almene boligforhold og en social sagkyndig. Formanden, der beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, skal være jurist uden særlig tilknytning til de almene boligorganisationer. De to sagkyndige medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. I sager om husordensovertrædelser medvirker en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

Medlemmerne har en både praktisk og teoretisk indsigt i forholdene i almene boligafdelinger, og medlemmerne skal repræsentere de modstående interesser mellem henholdsvis lejer og udlejer.

Det er beboerklagenævnets opgave at træffe afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger i henhold til Lov om leje af almene boliger, men kun på de områder, hvor beboerklagenævnet er tillagt kompetence efter loven.

Nævnet er ikke en domstol, men et forvaltningsorgan. Dette betyder, at nævnet skal høre sagens parter, inden der træffes afgørelse, og at parterne har ret til at se de forskellige dokumenter i sagen.

Det betyder endvidere, at nævnets afgørelser ikke kan gennemtvinges, men at der efterfølgende må anlægges retssag såfremt modparten ikke vil følge afgørelsen.

Nævnet er i øvrigt underlagt forvaltnings- og offentlighedslovens regler. 

Nævnet kan afgøre tvister, der omfatter følgende typer af sager efter Almenlejelovens bestemmelser:

 • Udlejers overholdelse af de formelle regler for varsling af lejeforhøjelse, men ikke spørgsmål om huslejens størrelse
 • Mangler ved det lejede ved indflytning
 • Tvister om lejers og udlejers pligt til indvendig vedligeholdelse af boligen, herunder fraflytningsregninger
 • Påbud til udlejer om færdiggørelse af arbejder der er iværksat af udlejer
 • Lejers ret til at foretage installationer og forbedringer i boligen
 • Betaling af beboerindskud eller depositum
 • Varme- og vandregnskaber og størrelsen af lejers á conto-betalinger hertil
 • Betalinger til fællesantenneanlæg og fælles it-tjenester
 • Lejers ret til at fremleje, bytte eller at fortsætte lejemålet
 • Husordensovertrædelser
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer vedrørende beslutningsprocessen, men ikke selve beslutningen

De sager, som beboerklagenævnet ikke kan behandle, kan indbringes for boligretten i Hvidovre.

Beboerklagenævnet optræder ikke på den ene parts side, men har en helt uafhængig funktion. Det er således ikke beboerklagenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Beboerklagenævnet er ikke et rådgivningsorgan, og yder således ikke rådgivning til parterne om, hvordan de bør føre deres sag i en tvist. Men nævnet kan i fornødent omfang yde vejledning og bistand ved en parts afgivelse af skriftlige udtalelser i sager om overtrædelser af husordenen. Nævnet kan som udgangspunkt alene vejlede om, hvordan man konkret bærer sig ad med et indgive klage til nævnet.

Hvis man som lejer har brug for yderligere råd og vejledning, må man søge hjælp enten ved lejerorganisationer, advokat eller Hvidovre Retshjælp. Undersøg først om du har indbo- og familieforsikringer, der dækker advokathjælp. Det er dog normalt ikke nødvendigt at anvende advokat for at føre sin sag for nævnet.

Lokal lejerorganisation: Hvidovre Lejerforening – LLOH, Bytoften 1, 3. sal, 2650 Hvidovre.

Hvidovre Retshjælp (gratis juridisk rådgivning): ifølge retshjælpens hjemmeside 1. mandag hver måned på Avedøre Bibliotek fra kl. 10-12, og alle øvrige mandage på Hvidovre Bibliotek fra 17-19. 1. mandag hver måned telefonrådgivning fra 17-19 på telefon 60165924. Lukket i ferieperioder.

Alle sager, der ønskes behandlet af beboerklagenævnet, skal indbringes skriftligt med præcisering af, hvad det er, man ønsker nævnet skal tage stilling til og det ønskede resultat. Man skal vedlægge den fornødne dokumentation for klagen, man ønsker at få behandlet. Generelt vil det som minimum være en kopi af lejekontrakten og eventuelle breve vedrørende klagen. Omfatter forholdet flere lejere, skal samtlige lejere underskrive klagen. Der skal indbetales klagegebyr på 161 kr. (2023), der ikke tilbagebetales. Beløbet indbetales på reg.nr. 7134 kontonummer 1078351 med angivelse af, at sagen vedrører "beboerklagenævnet" og lejemålets adresse.
Såfremt klagen er svært forståelig eller usammenhængende beskrevet, kan det påvirke den korrekte afgørelse af sagen til skade for parten. Såfremt en klager ikke ser sig i stand til at fremstille sin sag skriftligt, anbefales det, at man får hjælp, råd og vejledning om brevets udformning af familie eller andre, men kun i særlige tilfælde er sagkyndig bistand påkrævet.

Er du i tvivl så kontakt nævnets sekretariat for en nærmere klagevejledning.
Send sikker Digital Post via Borger.dk.
Det er også muligt at sende e-mail til hln.bkn@hvidovre.dk men e-mails må ikke indeholde følsomme personoplysninger, da det ikke er en sikker mail.

Inden der klages til nævnet, skal lejer kontakte udlejer med sin klage. Såfremt udlejer ikke opfylder sin forpligtelse til at rette op på forholdet, kan der klages til nævnet. Både lejer og udlejer kan som udgangspunkt klage. For visse sagstyper gælder dog særlige regler om frister, og om at enten kun lejer eller udlejer kan indbringe sagen for nævnet. Såfremt du vil have andre til at føre din sag for dig, må du give vedkommende en skriftlig fuldmagt.

Som administrativ klageinstans indhenter beboerklagenævnet selv de fornødne oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der indgår i nævnets afgørelse, forelægges sagens parter til udtalelse. I de tilfælde, hvor modparten ikke medvirker til sagens oplysning, vil nævnet kunne træffe afgørelse i overensstemmelse, med den anden parts påstand. Nævnet er dog ikke forpligtet til dette.

Nævnet beslutter selv, hvor mange oplysninger, der skal indhentes, før der træffes en afgørelse, herunder om parterne skal have forlænget frist til afgivelse af høringssvar. Uanset om der klages over, om lovens formalia er overholdt, kontrollerer nævnet af egen drift, ud fra de foreliggende omstændigheder og oplysninger, lovens tidsfrister og lignende og træffer afgørelse desangående.

Nævnet kan afvise at behandle en sag, såfremt der er så store bevisvanskeligheder, at det vil være nødvendigt at føre vidner og tage stilling til en egentlig bevisførelse. Sådanne komplicerede sager afvises med en henvisning til Boligretten.

Der er stor forskel på, hvor lang tid der går, før man kan forvente at få en afgørelse i en sag, der er indbragt for beboerklagenævnet. Det er blandt andet afhængig af, hvilken type sag det drejer sig om.
Beboerklagenævnet skal dog senest træffe afgørelse fire uger efter det tidspunkt, hvor sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse, og efter at nævnet har modtaget svar på dets høringer til sagens parter og eventuelt andre offentlige myndigheder.

Hvis beboerklagenævnet ikke har truffet en afgørelse inden udløb af fristen på fire uger, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente beboerklagenævnets afgørelse.

Beboerklagenævnets afgørelser underskrives på nævnets vegne af nævnsformanden og nævnets sekretær. Sekretæren er af nævnet bemyndiget til at orientere klagere om, at sagen ikke kan forventes realitetsbehandlet af nævnet, såfremt en klage klart er udenfor nævnets kompetence.

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for beboerklagenævnet. Der skal betales et gebyr af den, som indbringer sagen.

I 2024 er gebyret på 167 kr. pr. sag. Gebyret betales samtidig med indbringelse af sagen for nævnet på reg.nr. 7134 kontonummer 1078351 med angivelse af, at sagen vedrører "beboerklagenævnet" og lejemålets adresse.

Beboerklagenævnet iværksætter ikke en realitetsbehandling af den indbragte klage, før beløbet er betalt. Uanset sagens udfald tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke.

Beboerklagenævnets afgørelser kan af begge parter indbringes for Boligretten. Indbringelse skal ske til Retten i Glostrup, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Indbringelse skal ske senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Nævnet må ikke bistå parterne med sagen for Boligretten.

Lovgivning:
Lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven)
Lov om almene boliger (Almenboligloven)
Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger
Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Beboerklagenævnet for Hvidovre Kommune
Rådhuset
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Direkte tlf.: 3639 3639
Send os sikker Digital Post via: Borger.dk, eller e-mail til hln.bkn@hvidovre.dk