Lokalplaner på vej

Luk alle
Åbn alle

Lokalplanens område omfatter ejendommene på Hvidovrevej 59A - 63C og 71 - 83A samt på Landlystvej 44 - 46A. Lokalplanen skal udvide de tilladte anvendelser af ejendommene inden for centerområdet, så der også kan indrettes flere slags serviceerhverv. Desuden skal lokalplanen give mulighed for at opføre en mindre etageboligbebyggelse på Landlystvej 44.

 • Lokalplanen igangsat af By- og Planudvalget den 9. januar 2023
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2024
 • Offentlig høring i maj og juni 2024
 • Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i september 2024
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i begyndelsen af oktober 2024.

Lokalplanen omfatter et eksisterende boligområde med parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Lokalplanen skal opdatere og modernisere plangrundlaget og aflyse servitutter, der er til hinder for en bygningsmæssig udvikling af de tæt-lave bebyggelser. Samtidig skal der opstilles retningslinjer til sikring af helhedsindtrykket af de tæt-lave bebyggelser.

 • Lokalplanen igangsat af By- og Planudvalget den 9. januar 2023
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2024
 • Offentlig høring i december 2024 og januar 2025
 • Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i marts 2025
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i begyndelsen af april 2025.

Præstemoseskolen på M Bechs Allé 122 skal udbygges med et tredje spor og nye idrætsfaciliteter i form af en multisal og kunstgræsbaner. Udvidelsen med et spor på Præstemoseskolen sker dels ved at udbygge skolen, og dels ved at foretage diverse rokader i de eksisterende bygninger.

For at skabe den fornødne kapacitet, både til de 10 ekstra klasser, og til at udvide de eksisterende funktioner, opføres der nye bygninger til Overbygningen. Overbygningen er elever fra 6. klasse og op, som er 12 almene klasser, samt fem specialklasser. Nybyggeriet er på ca. 3.800 m2 inkl. multisalen og de tilhørende omklædningszoner.

 • Lokalplanen igangsat af Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2024
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2024
 • Offentlig høring i juni og juli 2024
 • Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i oktober 2024
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i starten af november 2024.

Lokalplanen skal give mulighed for at omdanne erhvervsejendommen til et blandet byområde med etageboliger og privat serviceerhverv. Der bliver mulighed for at opføre bebyggelse i op til fire etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 125 for den enkelte ejendom. Det forventes, at der vil være rummelighed til ca. 160 nye boliger.

 • Lokalplanen igangsat af By- og Planudvalget den 8. januar 2024
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober 2024
 • Offentlig høring i november og december 2024
 • Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i februar 2025
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i starten af marts 2025.

Lokalplanen skal give mulighed for at omdanne erhvervsejendommen til et boligområde med etageboliger i form af studieboliger. Der bliver mulighed for at opføre bebyggelse i op til fire etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 125 for den enkelte ejendom. Det forventes, at der vil være rummelighed til ca. 300 nye studieboliger.

 • Lokalplanen igangsat af Bygge- og Planudvalget den 8. januar 2024
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2024
 • Offentlig høring i december 2024 og januar 2025
 • Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i marts 2025
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i starten af april 2025.

Ny lokalplan for den bevaringsværdige bebyggelse Beringparken, der ligger langs Gammel Køge Landevej på strækningen mellem Åmarken og Friheden Station. Lokalplanen skal give mulighed for opsætning af altaner mod øst og syd, hvor det ikke kan ses fra Gammel Køge Landevej, og altanerne skal udføres i respekt for arkitekturen.

 • Lokalplanen igangsat af Bygge- og Planudvalget den 7. juni 2022
 • Der er i øjeblikket ingen tidsplan for planlægningsarbejdet.

Lokalplanen skal give mulighed for at opføre en mindre randbebyggelse med etageboliger i 2½ etage på Gammel Køge Landevej 290 og de tilstødende arealer, så vidt muligt frem til den eksisterende randbebyggelse på Bjergagervej 2. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen indpasses i en større bymæssig sammenhæng, hvorfor lokalplanen omfatter ejendommene på Gammel Køge Landevej 282-296C, Dansborg Allé 2-2B og Catherine Boothsvej 3-5.

Lokalplanen skal desuden modernisere plangrundlaget for de to parcelhusgrunde på Catherine Boothsvej 3-5 ved at opstille nye lokalplansbestemmelser svarende til de, der gælder for de tilstødende parcelhusejendomme. 

Endelig skal der opstilles bevaringsbestemmelser for de bevaringsværdige huse på Gammel Køge Landevej 284 og 292-294.

 • Lokalplanen igangsat af By- og Planudvalget den 17. april 2023
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2024
 • Offentlig høring i oktober og november 2024
 • Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i januar 2025
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i starten af februar 2025.

Lokalplanen skal modernisere plangrundlaget for rækkehusene, herunder opstille specifikke muligheder for til- og ombygninger af boligerne. I denne forbindelse vil bebyggelsesregulerende servitutter blive aflyst.

 • Lokalplanen igangsat af By- og Planudvalget den 2. oktober 2023
 • Der er i øjeblikket ingen tidsplan for planlægningsarbejdet.

Lokalplanen skal muliggøre omdannelsen af to erhvervsejendomme til en samlet, ny etageboligbebyggelse i 6 - 12 etager på hjørnet af Hvidovrevej og Gammel Køge Landevej. Bebyggelsen bliver højest mod vejkrydset og trapper ned mod det tilstødende boligområde. Ud over ca. 193 boliger indeholder projektet desuden en større dagligvarebutik, en udvalgsvarebutik og en café. Projektet indeholder desuden en lukning af Ajax Allé, så denne ikke længere har forbindelse til Hvidovrevej.

 • Lokalplanen igangsat af By- og Planudvalget den 8. januar 2024
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2024
 • Offentlig høring i oktober og november 2024
 • Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i januar 2025
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i starten af februar 2025.

Mulighed for at opføre et fælleshus til boligbebyggelsen Langhusene på Mellemvangsvej.

 • Lokalplanen igangsat af Bygge- og Planudvalget den 14. marts 2022
 • Planlægningsarbejdet er sat på pause efter ønske fra boligafdelingen.

Ny lokalplan for det nuværende erhvervsområde ved Tårnfalkevej afgrænset af Søvangsvej og Mågevej, der skal give mulighed for at omdanne ejendommene til et blandet byområde. Der forventes ca. 400 etage- og rækkehusboliger, herunder ca. 20 almene boliger til ældre eller handicappede. Der skal desuden indarbejdes areal til et nyt dagtilbud.

En væsentlig forudsætning er, at Miljøstyrelsen giver tilladelse til at reducere fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Avedøre Batteri.

 • Lokalplanen igangsat af By- og Planudvalget den 13. marts 2023
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2024
 • Offentlig høring i juli og august 2024
 • Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i november 2024
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i starten af december 2024.