Lokalplaner på vej

Luk alle
Åbn alle

Lokalplanens område omfatter ejendommene på Hvidovrevej 59A - 63C og 71 - 83A samt på Landlystvej 44 - 46A. Lokalplanen skal udvide de tilladte anvendelser af ejendommene inden for centerområdet, så der også kan indrettes flere slags serviceerhverv. Desuden skal lokalplanen give mulighed for at opføre en mindre etageboligbebyggelse på Landlystvej 44.

 • Lokalplanen igangsat af By- og Planudvalget den 9. januar 2023
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar 2024
 • Offentlig høring i marts og april 2024
 • Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i juni 2024
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i begyndelsen af juli 2024.

Lokalplanen omfatter et eksisterende boligområde med parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Lokalplanen skal opdatere og modernisere plangrundlaget og aflyse servitutter, der er til hinder for en bygningsmæssig udvikling af de tæt-lave bebyggelser. Samtidig skal der opstilles retningslinjer til sikring af helhedsindtrykket af de tæt-lave bebyggelser.

 • Lokalplanen igangsat af By- og Planudvalget den 9. januar 2023
 • Der er i øjeblikket ingen tidsplan for planlægningsarbejdet.

Modernisering af plangrundlaget for parcelhusområdet, hvor man aflyser Byplanvedtægt H15. Nye lokalplaner for parcelhusområderne skal øge byggemulighederne inden for de rammer, der fremgår af kommuneplanen. 

 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar 2024
 • Offentlig høring i februar og marts 2024
 • Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i maj 2024
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i starten af juni 2024.

Ny lokalplan for den bevaringsværdige bebyggelse Beringparken, der ligger langs Gammel Køge Landevej på strækningen mellem Åmarken og Friheden Station. Lokalplanen skal give mulighed for opsætning af altaner mod øst og syd, hvor det ikke kan ses fra Gammel Køge Landevej, og altanerne skal udføres i respekt for arkitekturen.

 • Lokalplanen igangsat af Bygge- og Planudvalget den 7. juni 2022
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2024
 • Offentlig høring i april og maj 2024 
 • Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i august 2024
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i september 2024.

Lokalplanen skal give mulighed for at opføre en mindre randbebyggelse med etageboliger i 2½ etage på Gammel Køge Landevej 290 og de tilstødende arealer, så vidt muligt frem til den eksisterende randbebyggelse på Bjergagervej 2. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen indpasses i en større bymæssig sammenhæng, hvorfor lokalplanen omfatter ejendommene på Gammel Køge Landevej 282-296C, Dansborg Allé 2-2B og Catherine Boothsvej 3-5.

Lokalplanen skal desuden modernisere plangrundlaget for de to parcelhusgrunde på Catherine Boothsvej 3-5 ved at opstille nye lokalplansbestemmelser svarende til de, der gælder for de tilstødende parcelhusejendomme. 

Endelig skal der opstilles bevaringsbestemmelser for de bevaringsværdige huse på Gammel Køge Landevej 284 og 292-294.

 • Lokalplanen igangsat af By- og Planudvalget den 17. april 2023
 • Der er i øjeblikket ingen tidsplan for planlægningsarbejdet.

Lokalplanen skal modernisere plangrundlaget for rækkehusene, herunder opstille specifikke muligheder for til- og ombygninger af boligerne. I denne forbindelse vil bebyggelsesregulerende servitutter blive aflyst.

 • Lokalplanen igangsat af By- og Planudvalget den 2. oktober 2023
 • Der er i øjeblikket ingen tidsplan for planlægningsarbejdet.

Mulighed for at opføre et fælleshus til boligbebyggelsen Langhusene på Mellemvangsvej.

 • Lokalplanen igangsat af Bygge- og Planudvalget den 14. marts 2022
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar 2024
 • Offentlig høring i februar og marts 2024
 • Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i maj 2024
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i begyndelsen af juni 2024.

Ny lokalplan for det nuværende erhvervsområde ved Tårnfalkevej afgrænset af Søvangsvej og Mågevej, der skal give mulighed for at omdanne ejendommene til et blandet byområde. Der forventes ca. 400 etage- og rækkehusboliger, herunder ca. 20 almene boliger til ældre eller handicappede. Der skal desuden indarbejdes areal til et nyt dagtilbud.

En væsentlig forudsætning er, at Miljøstyrelsen giver tilladelse til at reducere fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Avedøre Batteri.

 • Lokalplanen igangsat af By- og Planudvalget den 13. marts 2023
 • Der er i øjeblikket ingen tidsplan for planlægningsarbejdet.