Nyt natur- og byområde Øst for Byvej

Luk alle
Åbn alle

Siden lokalplanens vedtagelse i sommeren 2023 er der blevet arbejdet på højtryk for at få alle nødvendige tilladelser på plads, for at projektet kan gå i jorden. Det forventes at ske i begyndelsen af 2024, hvor nedrivning og jordarbejder vil kunne påbegyndes.

Hvis man ønsker at følge med i udviklingen af området kan man besøge udviklernes hjemmeside for projektet. Her kan man finde de nyeste informationer, og skrive sig op til at få nyheder løbende.

Besøg udviklergruppens hjemmeside (nyt vindue)

 

 

For første gang i mange år fik Hvidovre med Fingerplan 2019 mulighed for at skabe et grønt byområde ved at inddrage nye arealer, der indtil nu har ligget i den Grønne Kile ved Byvej. Området vil over tid blive til et stort naturområde til glæde for Hvidovres borgere samt til to nye byområder med boliger.

Størstedelen af området (ca. 260.000 m²), skal omdannes til natur med levesteder for planter og dyr. Det skal være et sted, hvor Hvidovre-borgere kan være aktive i det grønne og få nogle gode naturoplevelser. På omkring en tredjedel af arealet vil der blive opført ny bebyggelse i form af rækkehuse og etageboliger. Størstedelen af den nye by placeres langs med Brostykkevej, mellem Avedørelejren og Haveforeningen Dahlia, mens et mindre boligområde vil ligge på østsiden af Byvej, lidt syd for Avedøre Landsby.

I forbindelse med ansøgningen om en ny lokalplan til realisering af fingerplanen muligheder, udarbejdede grundejerne en helhedsplan for det nye området, der siden kom til at danne grundlag for lokalplanen.

Læs grundejernes helhedsplan (pdf)

Som inspiration til en forudgående høring om projektet, inden arbejdet med lokalplanen kunne påbegyndes, havde vi i sommeren 2020 bedt nogle af dem, der kender området ved Byvej og arbejder med natur og friluftsaktiviteter, om at sige et par ord. Du kan nedenfor høre to perspektiver på udviklingen af det nye natur- og byområde.

FILM - Daniel fra Quark Naturcenter (nyt vindue)

FILM – Otto fra Danmarks Naturfredningsforening (nyt vindue)

 

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej den 29. august 2023, blev det muligt at realisere visionerne i helhedsplanen om et nyt stort naturområde og to nye boligområder. Der har været fokus på at udvikle et attraktivt natur og boligområde med fokus på fællesskaber og rekreative værdier, hvor samspillet mellem naturen og den åbne boligstruktur giver området nogle helt særlige kvaliteter.

Lokalplanen skal muliggøre, at der i boligområderne kan etableres etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg i form af fælles- og aktivitetshuse for områdets beboere. Der fastlægges en åben struktur for boligbebyggelsen og indretningen af de ubebyggede arealer med fokus på, at det grønne slynger sig ind imellem boligerne og naturen prioriteres som fælles arealer.

Den tidligere landbrugsjord vil overgå fra jordbrug til rekreativt naturområde, der udformes med forskellige naturtyper, som varierer over årstiderne og i takt med den varierende vandstand omkring søer og vådområder. Lokalplanen skal desuden sikre, at der skabes sammenhæng mellem naturområdet og Fingerplanens grønne kiler vest lokalplanens område, blandt andet ved at udlægge offentlige stier og grønne
forbindelser over Byvej.

Endelig er det et formål med lokalplanen, at området klimatilpasses i forhold til skybrudsregn, så nybyggeri beskyttes mod oversvømmelse fra regnvand, og det sikres, at overfladevand fra skybrud kan håndteres i området.

Læs mere i den endelige udgave af lokalplanen.