Frivillig erhvervsordning for erhvervsaffald

Affalds/tømmekalender og affaldsordninger på min adresse (nyt vindue)

Anmeld afvigelser i forhold til affaldsordning for erhverv (nyt vindue)

Bestil ekstra tømning af beholder med restaffald (nyt vindue)

Køb en beholder til restaffald (nyt vindue)


Ny national lovgivning medfører, at alle virksomheder senest ved udgangen af 2022 skal sortere deres husholdningslignende affald i ti fraktioner på lige fod med private husholdninger. I alt er der tale om ti typer af affald: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og restaffald.

Hvidovre Kommune tilbyder indsamling af de ti affaldsfraktioner fra mindre virksomheder, der producerer affald, som i sammensætning og mængde svarer til affald fra private husholdninger. De øvrige virksomheder skal indgå aftaler med private indsamlingsvirksomheder.


Virksomheder med husholdningslignende affald i art og mængde som én husholdning

Virksomheder i Hvidovre Kommune med husholdningslignende affald i art og mængde som én husholdning kan vælge selv at etablere en ordning med privat renovatør eller indgå en aftale med Hvidovre Kommune for at gøre brug af den kommunale ordning. 

Virksomheder der ønsker at benytte den kommunale ordning, skal skrive til Center for Plan og Miljø på miljo@hvidovre.dk. Her vil det blive vurderet om jeres virksomhed kan benytte sig af den kommunale ordning. 

Virksomheder vil blive opkrævet gebyrtakster på baggrund af en takst fastsat af kommunalbestyrelsen.


Hvem skal jeg henvende mig til?

Henvendelser vedrørende afmelding eller tilmelding til afhentning af affald: Center for Plan og Miljø miljo@hvidovre.dk

Henvendelser vedrørende tømning af affald, beholderstørrelser, adgangsforhold o.lign.: Affald og Genbrug affald@hvidovre.dk

Luk alle
Åbn alle

husholdningslignende erhvervsaffald er affald, som er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger.

I praksis består det husholdningslignende erhvervsaffald primært af affald fra servicesektoren, men omfatter også fx affald fra kantiner og kontorer fra små industrivirksomheder.

Formålet med sorteringskravet er at sikre, at ressourcerne i affaldet i videst muligt omfang bliver genanvendt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

De virksomheder der vil bruge kommunens tilbud, vil få de samme 240 liter beholdere som kommunens villaboliger. For glasaffald henvises dog til genbrugspladsen eller de glaskuber, der står rundt omkring i byen.

I nedenstående graf vises affaldsmængder fra en alm. husstand i Hvidovre Kommune. For at komme på den kommunale affaldsordning, skal man som virksomhed have mængder der svarer til en husstand - grafen kan give et pejlemærke til mængder i ens virksom. Dvs. at har en virksomhed mængder der går ud over hvad en almindelig husstand har, kan virksomheden ikke tilmeldes den kommunale ordning.

Man kan som virksomhed godt tilmelde sig færre fraktioner på genbrugsordningen (alle fraktioner på nær restaffald), dog vil affaldsgebyret være ens om man er tilmeldt én fraktion eller flere. 

Nej, der er som udgangspunkt ikke fastsat en bagatelgrænse i affaldsbekendtgørelsen.

I Hvidovre Kommune tilbydes forskellige størrelser af beholdere. I nedenstående tabel gives en oversigt over de beholdere der kan bestilles til erhvervsaffald. Der tilbydes 1 beholder pr. fraktion og der betales en leje pr. beholder. Pris varierer afhængig af størrelsen.

Fraktion/
størrelse på beholder

140 L

240 L

660 L

2 x 660 L

Rød miljøkasse

Restaffald (ugentlig tømning)

x

x

x

x

 

Madaffald (ugentlig tømning)

x

x

 

 

 

Papir (tømning hver 2. uge)

 

x

 

 

 

Metal (tømning hver 2. uge)

 

x

 

 

 

Plast og mad- og drikkekartoner (tømning hver 2. uge)

 

x

x

 

 

Pap (tømning hver 2. uge)

 

x

x

 

 

Farligt affald (tømning 4 gange årligt)

 

 

 

 

x


Både farligt affald og tekstilaffald hentes på bestilling 4 gange om året. Der skal bruges klare sække til tekstilaffald som virksomheden selv anskaffer.

For glasaffald kan man benytte genbrugspladsen eller de offentlige glaskuber der står rundt omkring i byen. For at være med i glasordningen, skal mængderne svare til hvad der kan være i en bærepose.

Affaldsgebyrer

En virksomhed kan vælge at tilmelde sig restaffald og/eller genbrugsordningen. Det fulde gebyr afhænger af, hvor meget virksomheden tilmelder sig.

Restaffald Gebyr ekskl. moms
110 L sæk 2.100,00
140 L 1.950,00
190 L 2.150,00
240 L 2.350,00
600 L 4.100,00
660 L 4.400,00
800 L 4.800,00

 

Genbrugsordning Gebyr ekskl. moms
Genbrug* 4.025,00

*Genbrug omfatter madaffald, metal, papir, pap, plast og mad- og drikkekartoner, farligt affald samt tekstilaffald.

Lejepris af affaldsbeholdere

Virksomheder samt selvejende institutioner betaler en lejepris pr. beholder.

Priser inkl. moms for beholdere i 2024

140 L 22 kr./stk./måned (264 kr./stk./år)
240 L 25 kr./stk./måned (300 kr./stk./år)
660 L 44 kr./stk./måned (528 kr./stk./år)
Miljøboks 5 kr./stk./måned (60 kr./stk./år)


Hvis en beholder bortkommer eller bliver beskadiget, betaler virksomheden/den selvejende institution for beholderen.

Eksisterende kunder med egne restaffaldsbeholdere, som er godkendt af Hvidovre Kommune, kan forsat benytte dem og undgår derved at leje restaffaldsbeholderen.

Hvis du undtagelsesvis har mere restaffald, end der kan være i din beholder, så kan du bestille ekstra afhentning på Affaldstelefonen 3639 3639.

Hvis du generelt har brug for mere kapacitet til dit restaffald, skal du kontakte kommunen for at ændre din tilmelding.

Ekstra afhentning af restaffald mod betaling

Hvis du har brug for ekstra afhentning af restaffald, kan du bestille en ekstra tømning. 

Læs mere om sortering af de forskellige fraktioner under vores sorteringsguide:

Sådan sortere du dit affald

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Hvidovre Kommune har den 14. marts 2022 godkendt et nyt regulativ for husholdningsaffald.

Læs regulativ for husholdningsaffald 2022 (pdf) (Nyt vindue)

 

Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2023 godkendt et nyt regulativ for erhvervsaffald.

Læs regulativ for erhvervsaffald 2023 (pdf) (Nyt vindue)

Du kan efter forudbestilling få afhentet tekstilaffald og farligt affald. Bestilling foregår på mail eller telefon hos Affald og Genbrug.

I 2024 afhentes tekstilaffald og farligt affald på flg. datoer:

  • Den 15/4, bestilt inden d. 11/4.
  • den 17/6, bestilt inden d. 13/6.
  • Den 19/9, bestilt inden d. 17/9
  • Den 5/11, bestilt inden d. 1/11