Farligt affald

Luk alle
Åbn alle

Miljøbilen er i 2022 blive erstattet med en rød miljøboks. Dette gælder for haveboliger og de kommunale institutioner. Den røde miljøboks vil blive hentet sammen med storskrald.

Haveboliger fik i 2022 udleveret en rød miljøboks til farligt affald. Boksen afhentes 4 gange om året sammen med storskrald. Skraldemanden tager den fyldte boks med og sætter en ny, tom miljøboks til dig. 

I boksen kan du lægge batterier, rengøringsmidler med faresymboler på, spray-dåser, elpærer og småt elektronik som fx legetøj eller mobiltelefoner og andre små genstande med lys eller lyd. Batterier og elpærer må ikke lægges løst ned i miljøkassen, men skal lægges i hver sin klare pose. 

Dette betyder også at batterier ikke længere kan afleveres i en klar pose oven på beholderen for plast og papir.

Afhentning af miljøboks

 • Udfyld navn og adresse. Boksen hentes ikke hvis der ikke som minimum står adresse på.
 • Fold posen omkring affaldet og luk kassen omhyggeligt, så børn ikke kan komme til affaldet.
 • Aflevér miljøboksen i skel inden kl. 06.00 på afhentningsdagen for storskrald. Se, hvornår vi henter storskrald på hvidovre.dk/affald eller på app’en Affaldsportal.

Pak miljøboksen rigtigt

Vær omhyggelig, når du pakker miljøboksen. Hvis ikke du pakker den rigtigt, kan det være farligt at transportere og håndtere dit farlige affald.

 • Pak affaldet i originalemballage eller alternativt fryseposer. Kom væsker i syltetøjsglas, så de ikke løber ud, og efterfølgende kan håndteres forsvarligt. Sæt mærkater på, som beskriver indholdet.
 • Skru låget på beholdere godt fast, og stil dem oprejst, så indholdet ikke løber ud.
 • Batterier og lyskilder skal pakkes ind i separate gennemsigtige poser nede i boksen.
 • Boksen må maks. veje 4 kg.

OBS: Der må ikke placeres farligt affald ved siden af boksen. Det der ikke kan være i boksen, skal man selv transportere til genbrugspladsen.

Sådan åbner du miljøboksen

Af sikkerhedsmæssige grunde kan miljøboksen være vanskelig at åbne. Pres på låget med begge håndflader og tag fat i den side, hvor du kan få fat i flapperne. Låget kan nu let vippes op.

 

 

Vi anmoder om, at du fylder boksen rimeligt op. Det er en dyr og logistikmæssigt lang rejse boksen skal på, og det er mere miljømæssigt fornuftigt, hvis der ikke kun ligger lidt i bunden af den.

Ja tak - Det må du lægge i miljøboksen!

 • Batterier
 • Småt elektronik, fx mobiltelefon
 • Småt legetøj, kort og sko med musik, batterier og lys i
 • El- og energisparepærer
 • Gifte mod skadedyr eller planter, gødning
 • Kemikalie- og olierester (også tom emballage)
 • Malingrester
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Termometre
 • Trykflasker

 

Nej tak - Det må IKKE komme i miljøboksen!

 • Kanyler (skal afleveres på apoteket)
 • Selvantændelige klude og væsker (gennemvæd dem med vand, og læg dem
 • i et glas med tætsluttende låg, før du afleverer dem på genbrugspladsen)
 • Fyrværkeri og sprængstof (almindeligt fyrværkeri skal afleveres på genbrugspladsen.
 • Ved ulovligt fyrværkeri - kontakt politiet)

 

Farligt affald er ofte mærket med faresymboler. Her kan du se, hvor affald med forskellige faresymboler skal afleveres.

På låget af kassen sidder en hvid adresselabel, du som borger selv skal udfylde. Skraldemanden tager kun kassen med, hvis adressefeltet er udfyldt.

Beholderne til det farlige affald skal være sporbare, så ansvaret for indholdet i beholderne er entydigt. Det anbefales, at både navn og adresse skrives tydeligt på beholderen, men det er tilstrækkeligt, at der bare er en læsbar adresse på beholderen.

Hvis det farlige affald ikke er pakket forsvarligt ind, kan det blive decideret farlige for vores personale der håndterer det.

Ønsker du ikke at udfylde en adresselabel, er du velkommen til selv at aflevere dit miljøfarlige affald på genbrugspladsen.

Vi vil gerne understrege, at vores personale er uddannet til at håndtere miljøfarligt affald.

Vi opfylder alle krav til persondataforordningen og vi behandler naturligvis alle oplysninger fortroligt.

Du kan derfor være ganske tryg ved fortsat at aflevere den røde miljøkasse til storskraldsindsamlingen – også selv om din adresse står derpå. Vi fjerner adresselabelen igen, når vi har tjekket at indholdet er pakket iht. vores vejledninger.

Er der uoverensstemmelser, kontakter vi dig og vejleder pr. brev eller telefon.

Etageejendomme kan efter nærmere aftale med Hvidovre Kommune få afhentet større mængder af farligt affald.

Skoler kan mod et årligt gebyr tilmelde sig afhentning af farligt affald. Vi kører to indsamlingsrunder om året; forår og efterår. Vi afhenter lysstofrør, elsparepærer, batterier og alle typer farligt affald, bortset fra medicinrester og kanyler.

Tomme spritflasker skal sorteres som farligt affald, enten i den røde miljøboks eller de kan afleveres på genbrugspladsen. De må hverken smides i restbeholderen eller i beholderen til plastik.

Håndsprit er lavet af alkohol med en høj alkoholprocent og derfor er den brandfarligt. Hvis man skyller emballagen, kan emballagen stadig være brandfarlig pga. små rester der bliver siddende, og derudover, forurener man miljøet ved at hælde brandfarlig væske i afløbet.

Medicinrester og kanyler skal afleveres på apotekerne, som også tager imod kviksølvtermometre.

På genbrugspladserne kan du aflevere batterier, elsparepærer, lysstofrør og farligt affald, dog ikke medicinrester og kanyler. På Genbrugspladsen må du højst aflevere 25 kg eller 25 liter farligt affald pr. dag.

Ubrugt fyrværkeri skal afleveres som ’Farligt affald’ på genbrugspladsen, hvis du ikke vil have det liggende til næste år. Det må du godt - men husk at opbevare det sikkert. 

Brugt fyrværkeri skal i restaffald.

Hvad sker der med dit farlige affald?

Dit ’farlige affald’ kan være mange forskellige ting. Ens for denne type affald er, at det indeholder stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt. Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse. Noget farligt affald brændes, fx i affaldsforbrændings anlæg, som er godkendt til at forbrænde farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk og endelig deponeres nogle typer af farligt affald.

Få information og gode råd om genanvendelse af batterier: