Kommunalstyrelsen har den 26. oktober 2021 vedtaget ny styrelsesvedtægt, som træder i kraft den 1. januar 2022. Du kan se Kommunalbestyrelsens beslutning og den nye styrelsesvedtægt her.

 

HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. januar 2018

Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen

Kapitel 2 Borgmesteren

Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

Kapitel 4 Økonomiudvalget

Kapitel 5 De stående udvalg Kapitel 6 Borgerrådgiver Kapitel 7 Vederlag m.v.

Kapitel 8 Ændringer  i vedtægten

Kapitel 1

Kommunalbestyrelsen

§ 1

Hvidovre Kommunalbestyrelse består af 21 medlemmer.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2

Stedfortræderen for et medlem af Kommunalbestyrelsen indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Stk. 2 Andre regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens  møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens  forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel 2

Borgmesteren

§ 3

Reglerne om borgmesterens opgaver i forbindelse  med Kommunalbestyrelsens  møder fastsættes  i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4

Borgmesteren er øverste daglige leder af kommunens samlede administration, og varetager de funktioner, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2 Borgmesteren sørger for, at der for sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

Stk. 3 Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5

Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af ressortministeriet og Kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig  hjemmel, forelægges  spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen.

Kapitel 3

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 6

Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomiudvalget

2. Teknik- og Miljøudvalget

3. Bygge- og Planudvalget

4. Kultur- og Fritidsudvalget
 
5. Børne- og Uddannelsesudvalget

6. Ældre- og Sundhedsudvalget

7. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

§ 7

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen  underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til et andet udvalg, Kommunalbestyrelsen eller en anden myndighed, kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.
Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, jf. styrelseslovens § 20, stk. 3.

Stk. 2 Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem i et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.

Stk. 3 Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af et udvalg, kan bestemme , at et andet medlem af gruppen indtræder i udvalget ved sagens behandling.

§ 8

Hvis et stående udvalg vil foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18, 21 og 31a.

§ 9

De stående udvalg sørger for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.  Udvalgene foretager  indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget , hvis yderligere  bevillinger er ønskelige eller nødvendige .

Stk. 2 Generelt gælder for samtlige stående udvalg, at de skal anlægge et helhedssyn på opgavevaretagelsen, og at de over for Økonomiudvalget også har ansvaret for økonomisk koordinering i forhold til deres fagområder.

Kapitel 4

Økonomiudvalget
 
§ 10

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af Kommunalbestyrelsens  øvrige medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens  § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 3 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens  behandling af personalesager.

Stk. 4 Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver . Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Stk. 5 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- Køb, salg, leje, udleje og pantsætning af fast ejendom, herunder også afståelse eller overdragelse af arealer samt spørgsmål om erstatning.

- Kommunens borgerservice, herunder boliganvisning, boligindskudslån,  ejendomsskat og lån til betaling af ejendomsskat, folkeregister, sygesikring, vielser samt andre borgerserviceydelser som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens  beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område .

- Opkrævning af kommunale krav.

- Socialt bedrageri.

- Tilsyn med drift og opførelser af almene boligorganisationer

- Området under lov om midlertidig regulering af boligforholdene,  herunder hel eller delvis nedlæggelse af boliger

- IT og digital kompetenceudvikling

- Kommunens erhvervspolitik og andre erhvervsmæssige spørgsmål.

- Beredskabsopgaver for så vidt angår opgaver, der ikke er henlagt til umiddelbar forvaltning i Hovedstadens  Beredskab

- Samarbejde med fælleskommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 
- Drift af bygninger under udvalgets område.

Stk. 6 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

- Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf . styrelseslovens § 42, samt revisionsregulativ

- Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område.

Stk. 7 Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger  af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 11

Økonomiudvalget fastsætter regler om

- Indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf . § 12

- I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres

- Samordning af kommunens  indkøbsfunktioner.

§ 12

Økonomiudvalget fører tilsyn med:

- At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse  med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde

- At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig

- At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens  samtykke

- At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. arkivloven

- Løn og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Kapitel 5

De stående udvalg

Teknik- og Miljøudvalget

§ 13
 
Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område, herunder opgaver vedrørende:

- Byfornyelse og boligregulering , dog undtaget området under lov om midlertidig regulering af boligforholdene

- Myndighedsopgaver  på vand-, spildevands- og varmeforsyningsområdet

- Miljøbeskyttelse , naturbeskyttelse, jordforurening  og råstoffer

- Hyrekørsel

- Renovationsvæsen

- Vejvæsen

- Vandløbsvæsen

- Energistyring i det omfang denne opgave ikke ved denne vedtægt eller ved Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område

- Projektering og udførelse af kommunale bygge og anlægssager idet omfang opgaven ikke er ved denne vedtægt er henlagt under noget andet udvalgs område

- Samarbejde med fælleskommunale,  private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

- Programmer og regulativer for bygge- og driftsopgaver inden for udvalgets område.

Stk. 3 Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af:

- Kommunale veje og vandløb

- Rekreative områder,  herunder parker

- Offentlige  legepladser

- Kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

- Godkendelse og fastsættelse af takster for forsyningsområdet

- Varetagelse  af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber,  herunder i fælleskommunale  forsyningsselskaber

- Politikker inden for udvalgets område.
 
Stk. 5 Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget  med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Bygge- og Planudvalget

§ 14

Bygge- og Planudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det bygge- og planmæssige område og på arealanvendelsesområdet,  herunder opgaver vedrørende :

- Administration  af planlovgivningen

- Servitutter og deklarationer.

- Administration  af byggelovgivningen

- Byfornyelse og boligregulering, dog undtaget området under lov om midlertidig regulering af boligforholdene

- Kollektiv trafik

- Kommunale havne, i det omfang denne opgave ikke ved denne vedtægt eller ved Kommunalbestyrelsens  beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område

- Planlægning af kommunale bygge- og anlægsopgaver , i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller ved Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område

- Samarbejde med fælleskommunale,  private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

- Administration  af miljøvurderingsloven

- Fredningsforhold

- Navngivning af veje og pladser m.m.

Stk. 3 Udvalget varetager ikke drift og vedligeholdelse.

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

- Lokalplaner

- Sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf . § 10

- Politikker inden for udvalgets område.

Stk. 5 Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget  med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf . styrelseslovens § 21, stk. 3.
 
Kultur- og Fritidsudvalget

§ 15

Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsopgaver, herunder opgaver vedrørende:

- Folkeoplysningsloven,  herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning  og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde,  anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg samt tilskud til private lokaler. Dog ikke folkeoplysningslovens  kap 12 a (Daghøjskoler), jf. § 18, stk. 2.

- Udleje af bygninger, herunder kolonierne, og anlæg under udvalgets område

- Sponsorater og reklameaftaler inden for udvalgets område

- Biblioteksvæsen

- Museumsforhold,  herunder lokalhistoriske samlinger

- Kulturarrangementer,  herunder koncerter

- Teater- og biografforhold

- Kunstudstillinger  og gallerier

- Drift af kommunale havne

- Samarbejde med fælleskommunale,  private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

- Drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

- Vedligeholdelse  af idrætsanlæg mv. og andre fritidsfaciliteter under udvalgets område, dog undtaget vedligeholdelse  af bygninger

-- Planlægning, projektering og udførelse af anlægsopgaver  under udvalgets område. Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:
Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

- Regler for udlån og udleje af lokaler under udvalgets område og for tilskud til foreninger m.v. samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- Program for bygge- og anlægsopgaver  inden for udvalgets område

- Politikker inden for udvalgets område.

Stk. 4 Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf . styrelseslovens § 21, stk. 3.
 
Børne- og Uddannelsesudvalget

§ 16

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer .

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver i forhold til børn og unge fra 0-18 år, jf. dog § 16, stk . 3, samt undervisning, dagtilbud og særlig støtte til denne persongruppe, herunder opgaver vedrørende :

- Folkeskolen og ungdomsskolen

- Kommunale musikskoler

- Specialundervisning for børn og voksne og PPR

- Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, samt andre tilbud til børn og unge efter dagtilbudsloven

- SSP

- Særlig støtte til børn og unge

- Sundhedspleje for børn og unge

- Genoptræning og vedligeholdelsestræning  af børn

- Kommunal tandpleje for både børn og voksne

- Drift af og opgaver vedrørende  kommunale institutioner inden for udvalgets område

- Samarbejde med fælleskommunale og private institutioner samt selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen  har indgået driftsoverenskomst med, inden for udvalgets område, herunder for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen  inden for udvalgets område

- Drift af bygninger under udvalgets område .

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

- Skoleudbygningsplaner  og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10 samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- Program for bygge- og anlægsopgaver  inden for udvalgets område

- Politikker inden for udvalgets område.

Stk. 4 Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag , jf . styrelseslovens § 21, stk. 3.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget

§ 17

Ældre- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældre og sundhedsmæssige opgaver i forhold til personer fra 18 år og opefter, jf. dog § 16, stk. 2, herunder:

- Ældrepleje

- Revalidering og genoptræning af både børn og voksne

- Sundhedsfremmende forebyggelse for både børn og voksne

- Folkepension

- Opgaver vedrørende kommunens ældre- og plejeboliger, samt botilbud inden for udvalgets område

- Samarbejde med regionale, fælleskommunale  og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen  inden for udvalgets område

- Drift af bygninger under udvalgets område.

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

- Sociale rammeaftaler, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område

- Politikker inden for udvalgets område.

Stk. 4 Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget  med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

§ 18

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  består af 5 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og beskæftigelsesrettede indsats for voksne og unge, herunder opgaver vedrørende:

- Tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse

- Tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug
 
- Opgaver i forhold til førtidspensionister

- Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, samt botilbud inden for udvalgets område.

- Den aktive socialpolitik, herunder udbetaling af ydelser

- Organisering og styring af den aktive beskæftigelsesindsats

- Kommunens overordnede  integrationsindsats

- Samarbejde med regionale, fælleskommunale  og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen  har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen  inden for udvalgets område

- Sociale rammeaftaler, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf . § 10, samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- Drift af bygninger under udvalgets område.

Stk. 3 Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af

- Opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

- Opgaver efter lov om aktiv socialpolitik

- Opgaver efter lov om sygedagpenge

- Opgaver efter integrationsloven

- Opgaver efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

- Opgaver efter lov om erhvervsgrunduddannelser mv.

- Opgaver efter folkeoplysningslovens kap. 12 a (Daghøjskoler) .

- Opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, medmindre disse opgaver varetages i et kommunalt fællesskab el.lign.

- Opgaver i forhold til kommunale tilskud efter til statslig finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner.

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

- Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

- Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område

- Politikker inden for udvalgets område.

Stk. 5 Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget  med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf . styrelseslovens § 21, stk . 3.
 
Kapitel 6

Borgerrådgiver

§ 19

Direkte under Kommunalbestyrelsens  myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion,  jf. styrelseslovens § 65e.

Stk. 2 Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen  med dettes tilsyn med kommunens administration .

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed .

Kapitel 7

Vederlag m.v.

§ 20

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2 Formanden for Bygge- og Planudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens  vederlag.

Stk. 3 Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens  vederlag.

Stk. 4 Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget  modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens  vederlag.

Stk. 5 Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens  vederlag.

Stk. 6 Formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  modtager et vederlag, som udgør 20 %
af borgmesterens vederlag.

Stk. 7 Formanden for Børne- og Ungeudvalget, der er nedsat i henhold til retssikkerhedsloven, modtager et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8 Formanden for det udvalg, som Kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven,  modtager et vederlag, som udgør 8 % af borgmesterens vederlag.
 
Stk. 9 Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget formandshvervet.

Stk. 10 Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter styrelseslovens § 15, stk. 2, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.
§ 20

Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf. § 19, stk. 1-7.
Stk. 2 Funktionsvederlaget kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder, jf. § 19, stk. 8 og 9.

Kapitel 8

Ændringer i vedtægten

§ 22

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Ved ikrafttrædelsen ophæves styrelsesvedtægten , som er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde  den 12. december 2016 og 20. december 2016.

Stk. 3 Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Statsforvaltningen skal underrettes om vedtagne ændringer .

Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 28. november 2017 og 19. december 2017.

Helle Adelborg                 Nich Bendtsen

Borgmester                   Kommunaldirektør