Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 om dagtilbud i Avedøre

Kommuneplan |

Kommuneplan 2021 indeholder i tema 2.2 om bæredygtige dagtilbud en retningslinje 2.2.1, der fastlægger, at der i det nye byudviklingsområde øst for Byvej skal udlægges et areal til et nyt kombineret dagtilbud, med tilhørende friarealer med plads til omkring 150-200 børn inden for planperioden.

Lokalplanlægningen for det kommende by- og naturområde øst for Byvej sker på baggrund af en helhedsplan, som Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2020. Helhedsplanen indeholder imidlertid ikke arealer til placering af et dagtilbud.

Udviklerne af de kommende boligbebyggelser er utilfredse med, at placering af et dagtilbud i området kommer som et ønske så sent i forløbet, og at det i givet fald vil reducere antallet af mulige boliger med ca. 35. Desuden er det administrationens vurdering, at der potentielt kan forventes en bekostelig udgift for kommunen til fjernelse eller oprensning af jorden, der er under mistanke om forurening med pesticider i dele af området.

Efter en samlet vurdering af ovenstående har Kommunalbestyrelsen besluttet at ændre kommuneplanens retningslinje 2.2.1, og at der skal findes en alternativ lokalitet, hvor en daginstitution på sigt skal placeres. Det vurderes, at der først bliver behov for et dagtilbud i slutningen af dette årti, og der er derfor god tid til at vælge den endelige placering og tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for dagtilbuddet.

På baggrund af konkrete erfaringer i bl.a. Hvidovre Kommune med at etablere nye dagtilbud til ca. 180 børn, må det tages som udgangspunkt, at der skal bruges et grundareal på ca. 4.000 m2 samt op til 1.000 m2 til bil- og cykelparkering, der dog i et vist omfang vil kunne dobbeltudnyttes af beboere i nabobebyggelser.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 13, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Efter planlovens § 13, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning, Planloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 19. maj 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk,  www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
19. maj 2023
hear Relaterede Materialer