Afgørelse om at lokalt fjernvarmeprojekt ved Rebæk Søpark ikke er miljøvurderingspligtigt

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a. har med revideret ansøgning af 23. september 2021 ansøgt Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, om at træffe afgørelse efter miljøvurderingsloven om hvorvidt projekt vedr. etablering varmepumpe, gaskedler og distributionsnetværk er omfattet af miljøvurderingspligt.

Center for Plan og Miljø har i henhold til miljøvurderingslovens § 21 truffet afgørelse om at projektet ikke er miljøvurderingspligtigt.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 16. juni 2022. En eventuel klage skal indsendes via klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se Hvidovre Kommunes afgørelse inklusive klagevejledning ved at følge nedenstående link.

Afgørelse om at fjernvarmeprojekt vedr. etablering af varmepumpe, gaskedler og distributionsnetværk ikke er miljøvurderingspligtigt (pdf)

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse på tlf.: 36 39 35 82 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk.