Forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2021 for erhvervsområdet ved Immerkær 42 og Svend Aagesen Allé 10A-D

Kommuneplan |

Hvidovre Kommune har igangsat en forudgående borgerdialog om udviklingen af erhvervsområdet ved Immerkær og Svend Aagesens Allé. Formålet er at undersøge mulighederne for at omdanne området til et blandet byområde med boliger og ikke-generende erhverv. På baggrund af den forudgående borgerdialog skal Kommunalbestyrelsen beslutte, hvor høj og hvor tæt bebyggelse der skal planlægges for. Med denne invitation vil vi give mulighed for at grundejere, virksomhedsejere, naboer og andre interesserede kan komme med forslag eller idéer, der kan inddrages i den kommende planlægning for området.

Offentlig høring

I perioden 1. marts – 31. marts 2023 kan du sende dine bemærkninger til en eventuel ændret planlægning af erhvervsområdet ved Immerkær og Svend Aagesens Allé til Hvidovre Kommune. Bemærkningerne skal indsendes nederst her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:

     Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
     Høvedstensvej 45
     2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 31. marts 2023.

Arrangementer om udvikling af området

  • Den 7. marts 2023, kl. 15.00-15.45 er der en fælles gåtur igennem erhvervsområdet ved Immerkær. Her vil ejendomsudviklerne præsentere hvilke muligheder og udfordringer der er ved omdannelse af erhvervsområdet, set fra deres perspektiv. Deltagere har mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag til udvikling af området. Mødested er Immerkær 42, 2650 Hvidovre. Gåturen starter herfra kl. 15.00.

 

  • Den 7. marts 2023, kl. 16.00-17.00 er der en fælles gåtur igennem erhvervsområdet ved Svend Aagesens Allé. Her vil ejendomsudviklerne præsentere hvilke muligheder og udfordringer der er ved omdannelse af erhvervsområdet, set fra deres perspektiv. Deltagere har mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag til udvikling af området. Mødested er Svend Aagesens Allé 10A, 2650 Hvidovre. Gåturen starter herfra kl. 16.

 

  • Den 29. marts 2022, kl. 18.00-21.00 afholdes en workshop i Kulturhus Risbjerggård, Strungesalen 1, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre. Ejendomsudviklerne vil i overordnet form præsentere deres ideer til hvilken slags bebyggelse, boligformer og andre byfunktioner de forestiller sig på Immerkær 42 og Svend Aagesens Allé 10A-D. Det sker med afsæt i mindst to scenarier per projekt. Deltagere har igen mulighed for stille spørgsmål og komme med idéer, bemærkninger og forslag til udvikling af området.

Info
Type
Høring
Høringsperiode
1. marts 2023 til 31. marts 2023
calender Frist for høringssvar
31. marts 2023

Høringssvar

Sine Dybdahl | 31-03-2023 21:55:19
Hædersdalvej 72
2650 Hvidovre
Byggeri på Immerkær 42 og Svend Aagesens alle
Vedr. byggeriet på Immerkær 42, 2650 Hvidovre. Vi har med stor bekymring fulgt udrulningen af de planer, der er for Immerkær 42 og for Svend Aagesens Alle. Byggeriet planlagt på Svend Aagesens alle ligger virkelig tæt på skel til husene på Hædersdalvej og ovenikøbet er der planer om 4 etagers boligbyggeri med en bebyggelsesprocent på 125% i 15 meters højde. Indbliksgener kan ikke undgås, og nok tales der om, at byggeriet vil skærme for støj fra S-togsbanen, men der vil uundgåeligt komme mere trafik til og fra området, og det er vel også en form for støj. Ydermere vil det, hvordan man end vender og drejer det, ikke være noget kønt syn, beboerne fra villaer får fra deres have, når de skal kigge direkte ind i 15 meter høje bygninger. Det bekymrer os vedr. Immerkær 42, at de fremlagte skitser viser 4-5 etagers boligbyggeri med en bebyggelsesprocent på 122-150% i 12,5 meters højde kun er 11,3 meter fra naboskel til villahaverne. Uanset hvordan bygninger vender ift. at skærme for evt. indbliksgener, og hvordan de bliver pakket ind i grøn beplantning, så er faktum, at det er svært at se, hvad bygningerne tilfører af forskønnelse til området. Igen vil der uanset boligtypen, vil der komme mere trafik og anden type støj, for ikke at nævne affald. I forvejen er der så beskidt og fyldt med affald ned ad Immerkærstikvejen, så endnu mere trafik vil kræve ekstra opmærksomhed. Vi har tidligere henvendt os til Hvidovre Kommune for at høre, om der kunne blive sat ind ift. det affald der altid ligger fra stationen og videre ned af Immerkær (også stikvejen). Det flyver ind i haver og børnehaven er også generet af det. Hertil kommer rotterne, - men det er nok en anden sag. Bygherre nævnte ved orienteringsmødet og rundvisningen for et par uger siden, at bygningerne ville skærme for støjen fra togbanen, men støjen absorberes jo ikke af bygningerne, der flytter sig bare ned mod den del af Hædersdalvej, hvor vi har adresse. Det er over grænsen i forvejen! Vi er ikke interesseret i mere støj, og vi er ikke interesseret i at værdien af vores bolig forringes pga. uskønne høje boliger lige i baghaven. Noget helt andet er, at det vil have betydning for lys og skygge. Hvorfor skal vores forhold og boligværdi forringes? Der vil komme mere larm, og det vil få betydning for freden og roen i området. Vi kan forstå på information fra vores grundejerforeningen, at ”det med de nuværende skitser vil øge bebyggelsesprocenten og etageantallet i Kommuneplan 2021, det til trods for at tidligere høringssvar angiver max 2 etager og 8,5 meter i maksimal højde samt en bebyggelsesprocent på 60%, hvilket svarer til den gældende Byplanvedtægt 16. De gældende rammebestemmelser i byplanvedtægten passer ind i det omkringliggende naboområde, Holmegaard, uden at medføre gener.” Det er stærkt kritisabelt, at planer er sådan! Hvordan vil Hvidovre kommune håndtere, at alle de nye beboere og så får brug for institutionspladser, parkeringspladser, udfoldelse på grønne arealer, idrætsfaciliteter, kulturtilbud? De kommer til at bo op af en af de mest travle jernbanestrækninger i hovedstadsområdet, - hvordan med vibrationer, luftforurening, støj og andet skidt. Vi kan mærke vibrationerne fra toget i vores hus, - der er ingen tvivl, og vi bor ikke så tæt på banen, som byggeriet er planlagt til. Det kan da kun være usundt at bo så tæt op ad banen. Folk vil ikke bo der længe og af lyst, - de vil flytte ud, så snart de kan. Men det er måske også derfor, der bl.a. er tænkt i ungdomsboliger? Dvs. boliger for folk, der er på vej videre, som ikke investerer og passer på området i samme grad, som os der har købt en ejendom og gerne vil leve her mange år endnu? Hvis der skal være opholdsområder mellem bygningerne, vil der være støj fra banen, - det vil ikke være attraktivt at slå sig ned der længere tid ad gangen, mødes med venner, lege på legeplads etc. Vi er imod byggeplanerne, og vi håber, at I i kommunen vil tænke på generne for os beboere og ikke kun ren økonomi. Området ved banen er bare ikke egnet til sådan en type for beboelse! Med venlig hilsen Sine Dybdahl Madsen
John | 31-03-2023 21:14:05
Strandhavevej 41
2650 Hvidovre
Vurdering af ejendomsmægler
Jeg har undervejs i processen for udviklingen af Immerkær 42 og under workshoppen hørt fra naboerne på Hædersdalvej at de var bekymret for om værdien af deres ejendomme skulle falde som følge af det nye byggeri. Dette udtrykkes også i flere høringssvar slået op på denne side. Umiddelbart efter workshoppen tog jeg kontakt til Valuar Dennis Milton Pedersen hos Valuaren, erhvervsmægler for at få hans professionelle vurdering af forholdet. Hans svar er som følger og hans brev vedlægges som pdf. Kære John I forbindelse med salg af Immerkær 42, matr. 99b Hvidovre By, Hvidovre har jeg nu haft mulighed for at vurdere selve grunden, det omtalte projekt og området som helhed. Dette giver følgende kortfattede vurdering af de 3 punkter. Først og fremmest er der i dag tale om en erhvervsbygning med tilhørende grundareal. Der er således stadig mulighed for at etablere erhverv jf. gældende lokalplan, hvis en køber skulle ønske dette. I dette tilfælde kan det teoretisk have negative konsekvenser for områdets beboere, såfremt denne form for erhverv ikke passer ind i området. Det omtalte projekt er omdannelse fra erhverv til bolig, og der tiltænkes her ungdomsboliger / studieboliger. Tager man udgangspunkt i de overvejende fleste projekter, som er gennemført i de senere år i Storkøbenhavn, er det tilfældet, at beboerne i disse ejendomme typisk bidrager til noget positivt i området. Det er svært for undertegnet som vurderingsmand at kommentere på de følelser, det kan medbringe hos områdets beboere, når man hører ordet ungdomsboliger / studieboliger. Det er et faktum, at der er mangel på studieboliger. Det er ligeledes et faktum, at der er mangel på studieboliger i Hvidovre Kommune. Det forholder sig således, at undertegnet kender til flere tilfælde af unge mennesker, der studerer og som bor i Hvidovre (bl.a. på kollegiet ved Hvidovre Hospital), gerne så en mere tidssvarende mulighed for en bolig, som der tiltænkes at blive bygget på Immerkær 42. Selve spørgsmålet hvorvidt en ejendom, hvor der er opført ungdomsboliger / studieboliger bidrager negativt eller positivt til området kan for mit vedkommende udelukkende besvares ud fra mit kendskab til sammenlignelige områder, der har haft en værditilvækst. Dette kan tilskrives, at de fleste områder med erhverv ikke bidrager særligt positivt til private boligers værdi, når de ligger på samme vej eller grænsende op til et område. Konklusion: Ud fra mit kendskab til lignende projekter og udvikling af områder fra erhverv til bolig, er det min klare opfattelse, at det skaber en værditilvækst til det samlede område, herunder også prisen pr. kvm for områdets boliger. Dette skyldes hovedsageligt, at de fleste boligejere ønsker at bo i et trygt og rart område uden for meget erhverv. Vi vurderer på årsbasis mellem 400-500 ejendomme, og derfor har vi igennem årenes løb lavet en mængde vurderingsrapporter, som netop kommer frem til denne konklusion. Jeg håber for såvel Teleforeningen og områdets beboere, at det omtalte projekt bliver gennemført, da det efter min opfattelse vil skabe en merværdi til området. Med venlig hilsen Dennis Milton Pedersen Erhvervsmægler, MDE & DiplomValuar, AU i finansiel rådgivning
Michael | 31-03-2023 21:03:02
Kostenborgvej 6
2650 Hvidovre
Nej tak til højt byggeri
Nej tak til højt byggeri der beskæmmer området. Det foreslås kun at bygge i 2 etager og op til 8,5 meter i en afstand af 12 meter fra naboskel mod syd. Nyt byggeri på området skal være i harmoni med og passe ind i det omkringliggende villaområde. Området forslås anvendt til rekreative formål med biodiversitet, idrætsfaciliteter, legeplads, kulturelle formål og ikke generende erhverv
Michael | 31-03-2023 21:03:00
Kostenborgvej 6
2650 Hvidovre
Nej tak til højt byggeri
Nej tak til højt byggeri der beskæmmer området. Det foreslås kun at bygge i 2 etager og op til 8,5 meter i en afstand af 12 meter fra naboskel mod syd. Nyt byggeri på området skal være i harmoni med og passe ind i det omkringliggende villaområde. Området forslås anvendt til rekreative formål med biodiversitet, idrætsfaciliteter, legeplads, kulturelle formål og ikke generende erhverv
Erik | 31-03-2023 19:27:18
Vojensvej 30, Hvidovre kommune
2610 Rødovre
NEJ til Immerkær og Svend Aagesens Alle
NEJ til Immerkær og Svend Aagesens Alle Forslagene om en ny høj og massiv bebyggelse i Hvidovre Nord syd for jernbanen er mere end problematiske, og bør aldrig realiseres. De foreslåede 4 etager er en hån mod lokalområdet og beboerne i området. Den foreslåede bebyggelse vil fremstå som en kompakt masse – som en kinesisk mur – der stjæler lys både fra Hæderdalsvej siden og fra villaerne og boligerne på Vojensvej. Bebyggelsen vil fra begge sider fremstå som en uvelkommen og bastant synsforstyrrelse – altså en meget markant visuel forringelse for beboerne og for hele området. Lad os blive fri for at se på sådan noget! Den foreslåede bebyggelse vil endvidere give utilgivelige indsynsgener mod både nord og syd. Planen om at integrere boliger og erhverv virker konfliktfyldt – Vojensvej er et eksempel på, at det ikke fungerer. Området langs banen er egentlig ikke egnet til boliger, og kan måske bedst fortsætte som ikke generende og ikke støjende erhverv – og i den nuværende bygningshøjde. Skulle man give efter for det, som jeg opfatter som spekulanter, og tillade boliger, så skal det selvfølgelig være i max. 2 etagers højde. Og der kunne endda blive plads til et bibliotek og andet, der savnes her langt mod nord. Budskabet er klart: ingen mastodont bebyggelse her og max. 2 etager.
Flemming | 31-03-2023 17:12:23
Menelaos Boulevard 52
2650 Hvidovre
Ingen boliger: Grønt, rekreativt område, tak
Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, er imod de fremlagte skitseforslag for både Svend Aagesens Alle og Immerkær 42. Årsagen er, at grundejerne syd for byggeriet på Hædersdalvej vil blive generet af indblik fra et eventuelt nyt boligbyggeri, som vises i de to skitseforslag. I SGH er vi bekendt med, at grundejerforeninger og individuelle grundejere i området er stærke modstandere af de fremlagte skitseforslag af frygt for store indbliksgener, og denne kritik støtter SGH 100 pct. Det er helt afgørende at lytte til de menesker, der bor i området i forvejen, og derfor skal Hvidovre Kommune tage projekterne af bordet i sin nuværende form. I SGH kan vi ikke se, hvilken værdi de pågældende projekter tilfører Hvidovre. Og skal der endelig bygges, bør boligkomplekserne ikke overstige 2 – 3 etager. Helst ser SGH, at der slet ikke bygges boliger i området. Byggeriet skaber som sagt ikke værdi for kommunen, og det er nærmest uanstændigt for eventuelt kommende beboere i området at placere boliger så tæt på landets mest trafikere jernbane på grund af gener fra støj og rystelser. Gør i stedet hele området til et grønt, rekreativt område med masser af diversitet i form af planter og dyr, udendørs fitness, klatring og legepladser. Det kunne give markant værdi til kommune og komme alle indbyggere til gode. Med venlig hilsen Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH P. B. V. Flemming J. Mikkelsen Fmd. SGH
Finn og Lene | 31-03-2023 16:13:07
ellingelyng@gmail.com
2650 Hvidover
Høringsvar byggeri i baghaven
Til vores folkevalgte kommunalpolitikere ! I forbindelse med sidste udkald til afgivelse af høringssvar - har vi (Lene og Jeg ) efter at have læst andres indsigelser fundet det relevant med følgende supplerende indsigelse: Vi har som sagt tidligere afgivet et høringssvar. Vi har alle købt en ejendom på Hædersdalsvej, hvor vi har været bevidste om en eksisternede to-etagers kontorhotel-bebyggelse tæt på vores baghaver. Vi har vidst hvordan det fungererede. Vi gætter på at de fleste af grundejerne ville acceptere en ny og smukkere bebyggelse på de omtalte arealer - bare det blev i samme højde som vi har havde mulighed for at forholde os til, da vi købte vores ejendomme. Alle ved at byggeudgiften pr. kvadratmeter falder jo højere du kan bygge (højere bebyggelsesprocent) og der er formodentlig ikke rentabilitet i at bygge boliger i to etager. Så er det den manglende rentabilitet ved byggeri i to etage der er årsag til at Hvidovre Kommune nu fravige alle tidligere angivelser om højde, byggeprocenter mm - og udvide højde til 4 etager ? Kun for at opnå rentabilitet for projektet ?? men kommunalbestyrelsen skal også være klar over, at grundejerne på Hædersdalvej kommer til at betale prisen for denne "rentabilitet" - via manglende anvendelse af haverne - privatlivets fred - og et betydeligt fald i ejendomspriserne - hvis ejendommene i det hele taget kan sælges. Kommunalbestyrelsen må derfor besvare et principilet spørgsmål - skal de nuværende grundejere betale prisen for at skabe rentabilitet i et særdeles usikkert "drømmeprojekt" - vi er trods alt en stor stemmeberettiget "skare" som naurligvis ikke vil acceptere at vores ejendomme bliver usælgelige - eller i bedre fald solgt med betydelige prisfald. Det er fuldstændigt uhørt, at Kommunalbestyrelsen beslutter et projekt - godt for Kommunen, men hvor en række af grundejere kommer til at betale prisen. Ser frem til svar fra de enkelte partier repræsenteret i Kommunalbestyrelsen - gerne addresseret til Grundejerforeningen eller undertegnede med henblik på offentliggørelse.
Michael og Nunne | 31-03-2023 13:47:29
Hædersdalvej 55
2650 Hvidovre
Skitseforslag for Svend Aagesens Alle og Immerkær 42.
Som husejere på Hædersdalvej vil vi på det kraftigste opfordre kommunalbestyrelsen til at forkaste de to forslag til ny bebyggelse i området. Vi har følgende indsigelser: - En overskridelse af bebyggelsesprocenten på over 100% i forhold til tilladte i kommuneplan 2021, som man må forvente at politikerne har besluttet under hensyntagen til området. Hvad har ændret sig ved området ?? - 4 etagers bebyggelse med kraftige indbliksgener til følge. - En voldsom forøgelse af befolkningstætheden vil medføre mange gener. Bl.a. øget trafik både privatkørsel, renovation og lignende i et område, der er udlagt som villakvarter og ikke 4 etager høje byggerier. For os at se vil begge byggerier komme til at fremstå som grimme kolosser med stor forringelse af livskvaliteten i området og især for de beboere der har haver op til. Hvis kommunen ønsker bebyggelse i det støj- og vibrationsplagede område op til banen, burde man vælge bebyggelse i to etager op til 8,5 m som tilladt i resten af området. Ikke-generende erhverv og bygninger til fritidstilbud vil være mest egnet der. De fremkomne projekter fremstår som et ønske om at profitmaksimere uden at tage hensyn til især nuværende men også eventuelt kommende beboere. Vi håber at politikerne ikke kun lytter til, men også handler ud fra de mange bekymrede høringssvar.
Jan R. | 31-03-2023 12:25:57
Helsinkigade 20, 8
2150 Nordhavn
Immerkær 42
Jeg har som udvikler for Immerkær 42 deltaget i flere gode møder med naboer og borgere. Jeg har været glad for den kritik der er fremkommet, og må samtidig glædeligt konstatere at vores projekt udkast på Immerkær 42, faktisk imødekommer meget af den kritik der er fremkommet. • Angående indkigsgener så har vi vendt vores bygninger med gavle mod henholdsvis syd og nord. Disse gavle er foreslået opsat uden vinduer, således er der fra gavlene ingen mulighed for at se ind til naboerne. Visuelt har vi i vores forslag monteret dem med grønne slyngplanter, således at man vil få et meget grønt blik når man fra naboerne ser over mod vores bebyggelse. • Angående støj har vi foreslået at der opsættes en støjmur der vil reducere støjen væsentligt i området, ikke blot på ejendommen men også for de bagvedliggende naboer. • Støjmuren vi har projekteret med vil absorbere en del af støjen fra togbanen, men også forhindre støjudbredelse i området. • På møderne har der været kritik punkter omkring skrå indkigsgener, disse har vi taget til efterretning på møderne og vil baseret på disse kritikpunkter iværksat en plan for hvorledes vi kan skabe en højere beplantning, der reducerer indkigsgener fra vinduerne fra vores bygninger. Det vil dog være relativt svært at se over til naboerne da det kun vil være et skråt indkig, der er muligt og vil derfor kræve en aktiv handling fra de nye beboere for at kunne se skråt over til naboerne. Men da det jo netop er et skråt indkig er det ret nemt at dække af. • Der har også på møderne været en smule irritation omkring at man kunne se billygter om aftenen komme hjem igennem det nuværende hegn, vi vil derfor blænde det nye hegn helt af nedadtil, således at gennemlysning ikke længere vil være muligt. • Det nye byggeri skal opfylde gældende krav til støj og rystelser, derfor vil derfor ikke kunne udstedes en byggetilladelse uden at disse forhold er opfyldt. Så den bekymring behøver man ikke at have for de unge nye beboere. PÅ WORKSHPPEN KOM DER OGSÅ FLERE GODE IDEER, SOM VI SKAL AREJDE VIDERE MED - EKSEMPELVIS PLACERING AF NYE TRÆER I HJØRNERNE. DET SER JEG FREM TIL AT LAVE NOGLE NÆRMERE STUDIER MED SAMMEN MED DE DIREKTE NABOER. Med venlig hilsen Jan
John | 31-03-2023 12:20:55
Strandhavevej 41, Hvidovre
2650 Hvidovre
Høringssvar fra ejer af Immerkær 42
Jeg vil gerne afgive høringssvar efter deltagelse på borgermødet og workshoppen d. 29. marts 2023. Jeg håber, at kommunen beslutter at gå videre med planarbejdet på Immerkær 42, der gør det muligt at opføre ungdomsboliger til en rimelig husleje. Immerkær er et selvstændigt projekt, der er uafhængigt af Svend Aagesens Allé. Jeg håber, at manglende afklaringer i det ene projekt ikke blokerer for at man kan komme videre med det andet. Da vi i Teleforeningen besluttede at flytte og dermed sælge ejendommen på Immerkær 42, var vi glade for at finde et projekt, der ligger tæt på vores værdier som fagforening. Et projekt der vil give noget tilbage til Hvidovre. Ungdomsboligerne skal være tidssvarende og til at betale for de unge mennesker. For at kunne tilbyde billige ungdomsboliger er det nødvendigt at opføre et vist antal boliger med tekøkken. Det sikrer, at de unge kan søge boligstøtte. I forhøringen - afholdt januar 2019 – kom der mange relevante indsigelser og ønsker fra borgerne. I projektet er det forsøgt at imødekomme alle hensyn. Workshoppen den 29. marts var rigtig godt tilrettelagt. Her kunne naboerne få svar på besværlige og tekniske spørgsmål, som man ikke kan på samme måde i plenum eller skriftligt. Det var godt at opleve positive tilkendegivelser for byggeriet på Immerkær 42, som det var fremlagt. Godt naboskab handler også om, at man må lufte sine bekymringer. Derved opbygger man tillid mellem dem, der skal være hinandens nye naboer. Min oplevelse var, at der var en positiv modtagelse af de forskellige valg, som er taget som grundlag for det videre planarbejde. Det er også rart for beboerne at få afklaret, hvad der skal bygges på Immerkær 42. Efter min vurdering er det bedre med ungdomsboliger, hvor der er taget højde for indkigsgener og forgrønning af gavlene end at få et erhvervsbyggeri med parkering og de nuværende indkigsforhold. Mvh John Schwartzbach – formand for Teleforeningen
Laura | 31-03-2023 07:11:34
Hædersdalvej 15
2650 Hvidovre
Urimelige lokalplaner og byggeplaner for Svend Aagesens Allé
Det fremlagte projektplaner indebærer en række urimelige indsigtsgener for naboer på Hædersdalvej og bør forkastes i sin nuværende form. Planerne tilkendegiver, at det bygges tæt på skel, og at der bygges højt. Samtidig viser skitserne, at der planlægges altaner med frit udsyn mod syd og dermed villahaverne på Hædersdalvej. Grundlæggende bør kommunalbestyrelsen forkaste lokalplanen, fordi den: - Tillader en urimelig høj byggeprocent - Tillader en urimelig højde i selve byggerier - Tillader en urimelig placering af altaner med direkte indsigt. Lokalplanforslaget og projektet går udover det, naboer med rimelighed kan forvente og bør tåle. En række elementer i det foreslåede projekt går udover den naboretlige tålegrænse, som er fastlagt ved både landsretten og højesteret, jf. bl.a. sagen om tvillingetårnene i Ikast fra Vestre Landsret i 2010 samt sagen om Blok 5 i Fredensborg fra Højesteret ligeledes 2010. Kommunalbestyrelsen bør begrænse projektet, så det holder sig inden for den naboretlige tålegrænse, og således ikke bare overholder planloven, men også den ulovbestemte naboret fra domstolene. I vurderingen af, om den naboretlige tålegrænse er overtrådt lægges i overensstemmelse med retspraksis vægt på, om genen er væsentlig og om genen er påregneligt som følge af den normale samfundsudvikling. Indsigtsgenerne fra det skitserede projekt er væsentlige og stærkt indgribende. Ydermere er det ikke en påregnelig udvikling for et villakvarter, at der kommer højhuse i baghaven tæt på skel. Kommunalbestyrelsen bør stille sig på borgernes side og sikre, at villaejere i Hvidovre kan være trygge ved, at kommunalbestyrelsen værner om deres rettigheder. Investorer og byggematadorer skal ikke have frit spil i Hvidovre. Kommunalbestyrelsen bør lytte det de årelange kritiske tilkendegivelser, som er kommet fra grundejerforeningen og beboere i området. Kommunalbestyrelsen bør sikre, at byggeprocenten og højden i byggeriet nedjusteres. Selvfølgelig skal der være rum til udviklingen i Hvidovre Nord. Men inden for rimelighedens grænser, og uden det bliver på bekostninger af nuværende Hvidovre-borgere. Mvh Mads og Laura
Martin | 30-03-2023 20:59:48
Hædersdalvej 12
2650 Hvidovre
Nej Tak til etagebyggeri
Så står vi her igen, for godt og vel 2 år siden kastede Hvidovre kommune et forslag på bordet, med punkthuse i 7 etages boliger i vores baghaver. Vi fik dengang af vide af bygherre, at etagebyggeriet på 7 etager, var et enten eller- projekt. Enten fik man have 7 etager, eller også ville man ikke bygge boliger, da det økonomisk ikke kunne svarer sig. Det viser sig nu ikke at være den fulde sandhed. I vores optik ligger Svend Aagesens allé, på en strækning hvor man må tage et særligt hensyn til de herboende grundejere. Man kan ikke bygge et etagebyggeri uden at berører det allerhelligste vi har, privatlivets fred. Det vil man hurtigt opdage, ved at besøge området. På de nuværende tegninger har byggeriet sydvendte altaner på, dem gik man ellers bort fra ved sidste projekt, netop pga. indbliksgener? Hvor er fornuften henne i det her? Ikke nok med at man vil bygge 125%. Nu vil man også have at fremtidens beboere kan kigge direkte ned i vores have. Hvorfor skal hensynet tages til bygherre og mennesker som ikke bor her. Hvorfor skal kommunen tage hensyn til nogle pengemænd/bygherre som kun har et for øje? Hvorfor ikke tage hensyn til os som bor her? Vi vil med et etagebyggeri som det der er blevet fremvist, ikke kunne gå i vores haver uden indbliksgener fra naboer i 2 og 3 sals højde. Det føler vi er stærkt intimiderende. Vi har ret til privatliv, vi har ret til ikke konstant at blive kigget ned på. Der må være noget der hedder god byggeskik, og et hensyn. Hvidovre Kommune lavede tilbage i 2021 en beslutning om at der ikke skulle bygges massivt på grunden og med en tilladt byggeprocent på max 60%, forventede vi ikke at havne i sådan en situation igen. De manglende parkeringspladser, lyden fra toget, den smalle grund byggeriet skal opføres på, og bagmændene som skal bygge det. Alt dette vil jeg lade mine naboer kommenterer på. Men jeg synes kommunen spiller fallit overfor os grundejere, med det nuværende forslag. Forslag og idéer, der kan inddrages i den kommende planlægning for området - Vi ønsker i samarbejde med Hvidovre Kommune, at planlægge fremtiden på Svend Aagesens allé i en højde som det nuværende kontorhotel, og som den nuværende lokalplan ligger indenfor. - Grønt område for fx Holmegårdsskolen - Rekreativt område – fitness, legeredskaber, bænke – bl.a. for de nye beboere i det planlagt Grønnebro på hjørnet af Hvidovrevej og Kløverprisvej. - Idrætsmuligheder for beboerne i Hvidovre Nord. P.t. findes der meget få muligheder for at dyrke idræt Til sidst må jeg rette en kritik af workshoppen i onsdags. Man kan som formand i et By og Planudvalg ikke stå og kalde et projekt som berører så mange grundejer negativt, for ”Et fantastisk byggeri”. Det skal man simpelthen holde sig for god til. Med sådan en udmelding føler man sig som grundejer snakket ned til, og det klæder ikke Hvidovre Kommune. Det håber vi I vil tage til efterretning. Bh. Camilla og Martin * Jeg vedhæfter en illustration af, hvordan udsigten fra min baghave kunne ende med at se ud.
Rikke | 30-03-2023 20:43:21
Hædersdalvej 33
2650 Hvidovre
Hold fast i kommuneplan 2021
Med byggeri i de skitseforslag, der ligger vil mange beboere, særligt dem ud for byggeriet på Svend Aagesens allé få indbliksgener, der ligger ud over, hvad man som nabo bør tåle. Det er måske også på den baggrund, at Hvidovre Kommune ellers har haft en politik om at skille villakvarterer og etagebyggerier ad. Fordi der er må være en højere grænse for hvad man må tåle af indbliksgener, når man bosætter sig i lejlighed end i villa. Det vil være et stort indgreb i de nærmeste naboers privatliv, at de ikke som hidtil kan opholde sig uset og ugenert i egne haver. Særligt fordi etageejendommene er planlagt til at ligge så tæt på skel, bliver indbliksgenerne og højden meget voldsom. Projektet Immerkær har gjort en indsats for at reducere indbliksgenerne. Det må være muligt at gøre noget lignende ift. Svend Aagesens allé. Området trænger til en sanering, men er grundet den massive støj fra jernbanen ikke egnet til beboelse. Der findes flere løsninger til at reducere støj indendørs, men hvad med opholdsarealerne udendørs? Derudover bliver det meget voldsomt at fortætte området med 1000 nye beboere. Områderne egner sig derfor langt bedre til erhverv, som de er udlagt til. Kære politikere, jeg håber, at I vil leve op til jeres ansvar, vise I er til at stole på og holde fast i den vision, I havde for området for blot halvandet år siden. En vision, som jeg tror, at de fleste naboer vil kunne leve fint med (såfremt støjgrænserne for de nye beboere kan overholdes). I vedtog i kommuneplan 2021, at ”Ejendommene på Immerkær 42 og Svend Aagesens Alle betragtes som ét samlet udviklingsområde, hvor der er mulighed for at planlægge for boliger i form af rækkehuse og etageboliger i to og tre etager, eller alternativt ikke-generende erhverv som kontorer, lager og lignende. Ny bebyggelse kan både etableres som én samlet eller flere adskilte bebyggelser.” Det var en rigtig god plan, I lagde dér. Hold fast i den!
M. | 30-03-2023 19:40:09
ndsigelse imod byggeri på Svend Aagesens Alle & Immerkær
Det fremlagte skitseforslag for erhvervsgrundene Svend Aagesens Alle og Immerkær 42 passer ikke ind i det omgivende villaområde Holmegaard i Hvidovre Nord. Det medfører en alt for voldsom by fortætning at forny området med både Lokalplan 147 og nu også de to erhvervsområder med så massive bebyggelser. Den ny boligbebyggelse i de tre områder med ca. 1000 nye beboere, kilet ned på et meget smalt og lille areal alt for tæt på nabogrundene mod syd er en alt for stor koncentration af boliger i dette område, som i øvrigt slet ikke er egnet til boliger på grund af støj, vibrationer, luftforurening og magnetisme, der alle overskrider gældende grænseværdier. Naboområdet er i dag et villaområde og her findes kun parcelhuse i fortrinsvis 1,5 etage, med en maximal højde på 8,5 meter. Det vil derfor være en væsentlig ændring at omringe villaområdet med en mur af høj etagebebyggelse på 4 etager i op til 15 meter. Ny boligbebyggelse i en højde over 2 etager og med en placering blot 9 meter fra naboskel mod syd vil medføre alvorlige indbliksgener og forstyrre privatlivets fred i nabohaverne og husene. Beplantningen, i nabohavernes nordlige skel mod erhvervsgrundene, skærmer desværre ikke for indblik fra en eventuel ny boligbebyggelse i 4 etager. Et byggeri i en højde på 8,5 meter med en bebyggelsesprocent på 60% og maksimalt 2 etager samt en afstand på 12 meter fra naboskel, vil ikke genere naboerne mod syd og må derfor anbefales. For så vidt angår Immerkær 42, vil en placering, af 300 studieboliger med opholdsarealer imellem husene på 14 meter og med 3,5 meter til Banevolden og kun 11 meter til nærmeste spormidte med tung og støjende godstrafik og lyntog, medføre alvorlige støjreflektioner og støjgener i nabohaverne mod syd. En sådan boligtype passer slet ikke ind i et villaområde. Studieboliger bør placeres i det nye boligområde ved Hvidovrevej/Kløverprisvej, LP 147, eller i det eksisterende højhusområde Rebæk Søpark. Med ovennævnte forslag fraviger politikerne deres egen politik: De forskellige bygningsformer skal holdes adskilt fra hinanden og samles i særskilte etageboligområder og særskilte villaområder. Kvaliteten i nabohaverne mod syd vil blive forringet, når der efter klokken 17 i sommerhalvåret vil være skygger fra det skitserede byggeri i op til 15 meters højde. Det er netop her naboerne mod syd kommer hjem fra arbejde og ønsker at nyde deres haverum og privatliv. Den naboretlige tålegrænse overskrides derfor væsentligt, med hvad der må forventes af indbliksgener og skyggegener, fra det skitserede boligbyggeri i over 2 etager. Det foreslås kun at bygge i 2 etager og op til 8,5 meter i en afstand af 12 meter fra naboskel mod syd. Nyt byggeri på området skal være i harmoni med og passe ind i det omkringliggende villaområde. Området forslås anvendt til rekreative formål med biodiversitet, skolehaver, idrætsfaciliteter, legeplads, kulturelle formål og ikke generende erhverv. Området bør tilgodese villaområdet, Holmegaards skolen, børneinstitutionerne og de nye borgere fra ”grønt” at bo.
Bjarne og Sofie | 30-03-2023 19:35:51
Hædersdalvej 10
2650 Hvidovre
Sammen om at skabe et grønt, bæredygtigt og inkluderende nabolag
Kære politikere Vi har været glade for at se, at man har rakt ud til os som evt. kommende naboer til to meget store byggerier, ved gåture og workshops. Vi går ud fra, at det er med afsæt i et oprigtigt ønske om at videreudvikle den bydel, som vi er meget glade for at kalde vores hjem. Det område op mod jernbanen trænger åbenlyst til forbedring, men vores bekymring er, at man er ved at vælge en løsning, som ikke vil være fornuftig på længere sigt. At man vil mere end fordoble byggeprocenten i forhold til vedtagne regler er bekymrende. Enten er det fordi, det bare ikke er rentabelt at udvikle området til beboelse, eller også er det udtryk for profitmaksimering fra udviklers side. Det er svært ikke at tænke, at det sidste gør sig gældende, da det tidligere projekt var fremlagt, som om det kun kunne løbe rundt, hvis der var 7 etager. Vi kan ikke fortænke en udvikler i at tænke i profit, men det er her, vi håber på en fornuftig og eftertænksom kommunalbestyrelse kan være med til at finde nuancerne og tænke på både eksisterende og kommende borgeres bedste. For det ligger os meget på sinde, at vi gerne selv vil have et godt liv i vores kvarter, men evt. nye tilflyttere håber vi også finder et liv med kvalitet og ønske om at bo i længere tid og skabe et godt område og bymiljø- Hvis projektet skaber dårlige forhold, vil vi frygte, at beboere kun vil bo der ganske kort tid og et stort turn-over skaber en stor population, som ikke får en følelse af fælles ansvar for området. Medvirkende til, at kommende beboere vil flytte hurtigt, tænker vi, vil være støjgener. Beregninger aktuelt har vist at støjgrænser overskrides. Hvis der, som anført, er udemiljøer og altaner, kan vi slet ikke forestille os, at man kan overholde grænserne for støj. Vi vil også håbe, at hvis der bygges som planlagt, at man inden ibrugtagning laver målinger af støj, også når der passerer f.eks. godstog. I den højde, der er projekteret, er det meget svært at forestille sig, at grænserne ikke vil overskrides, markant. Som mange andre har givet udtryk for tidligere, er højden og nærheden et udtalt bekymringspunkt, fra vores side. Det er både følelsen af, potentielt at være set af flere hundrede mennesker, når man ellers vil færdes uforstyrret i sit privatliv i haven, men også i vores boliger. Vi har f.eks. et soveværelse med stort panoramavindue, der vender direkte mod nord - det vil betyde, at alle vil kunne kigge lige ind i vores soveværelse, hvilket vil være en voldsom indgriben i vores privatliv. Vi synes, at politikerne, ved møder, giver udtryk for et oprigtigt ønske om at skabe gode omgivelser. På det projekterede og ved workshops, var det svært (især for Svend Aagesens vej) at se, hvordan det var tænkt ind i ikke målfaste tegninger. Et byggeri, på det område, burde inddrage en høj grad af bæredygtighed og klimasikring. Vi ligger i et område med højt grundvandsspejl og med hyppige episoder med stormflod, vil det være hensigtsmæssigt, at der var indtænkt stormflodssikring med absorption af store vandmængder. Hvis ønsket er at bygge bro mellem etagebyggeri og villakvarterer, burde der også indgå flere fællesområder, grønne samlingspunkter, legepladser og idrætsfaciliteter, så både lejere, men også husejere ville søge mod sådanne områder og skabe et fællesskab. For at undgå indbliksgenerne, burde det være et krav, at man laver beplantning af træer langs skellet mellem baghaver og byggeri - indbliksgenerne går jo begge veje, da vi fra vores hus også vil kunne kigge ind i alles lejligheder. En stor bekymring er den øgede trafik, der vil komme i området. Trafikken fra et byggeri på Svend Aagesens vej og det kommende byggeri på den gamle Aldi-grund vil gå lige ud i krydset, som udgør vejen til Holmegårdsskolen. Det udgør i vores øjne en alvorlig risiko for uheld, der involverer skolebørn. Der kommer mange nye boliger på den gamle Aldi-grund, lad os ikke presse for mange borgere ind i en uholdbar situation, på snæver grund, men fastholde de gældende regler for bebyggelse og i stedet have fokus på, at det vi skaber er grønt, bæredygtigt og inkluderende. At det er medvirkende til at skabe idylliske nabolag med sammenhæng og kulturskabende initiativer. Vil vil rigtig gerne denne proces, i vores del af byen, men det fremsatte, synes vi desværre ikke lever op til de visioner, som vi synes at høre er en vision og et værdisæt, som vores politikere i høj grad deler med os. Vi takker for jeres interesse for at høre vores tanker!
Grundejerforeningen | 30-03-2023 19:07:27
GF Holmegaards høringssvar
Grundejerforeningen Holmegaard er imod de fremlagte skitseforslag for både Svend Aagesens Alle og Immerkær 42. Årsagen er, at grundejerne syd for byggeriet på Hædersdalvej vil blive generet af indblik fra et eventuelt nyt boligbyggeri, som vises i de to skitseforslag. Ifølge kommuneplan 2021 er det muligt at bygge max 60%, i 3 etager med en højde på 15 meter. Det fremlagte skitseforslag for Svend Aagesens Alle viser 4 etagers boligbyggeri med en bebyggelsesprocent på 125% i 15 meters højde kun 9 meter fra naboskel til villahaverne på Hædersdalvej. Det fremlagte skitseforslag for Immerkær 42 viser 4-5 etagers boligbyggeri med en bebyggelsesprocent på 122-150% i 12,5 meters højde kun 11,3 meter fra naboskel til villahaverne på Hædersdalvej. For at realisere investorernes fremlagte skitseforslag, vil det være nødvendigt at øge bebyggelsesprocenten og etageantallet i Kommuneplan 2021, det til trods for at tidligere høringssvar angiver max 2 etager og 8,5 meter i maksimal højde samt en bebyggelsesprocent på 60%, hvilket svarer til den gældende Byplanvedtægt 16. De gældende rammebestemmelser i byplanvedtægten passer ind i det omkringliggende naboområde, Holmegaard, uden at medføre gener. Den beplantning, der findes på grundejernes nordlige skel mod rammeområdet, forhindrer desværre ikke muligheden for indblik fra en eventuel ny boligbebyggelse. Grundejerne i Holmegaard har ligesom investorerne købt deres ejendom, ikke for at den skal forringes i værdi, men for at bevare boligens kvalitet, brug og værdi. Ingen borgere i Hvidovre kommune ønsker deres hjem forringet, og det må være de borgere der bor og lever i byen, der skal tages hensyn til før investorerne. Et sådant boligbyggeri vil give indblik til haverum og boliger mod syd fra de fremtidige boliger fra 2. etage og herover. Det er en væsentlig gene og udover den naboretlige tålegrænse for grundejerne. Der foreligger væsentlige ulemper, fra indblik, støj og skygge, ved en ny boligbebyggelse, i det fremlagte skitseforslag, på 4 etager og 15 meter højt, meget tæt på naboskel. En sådan boligbebyggelse vil genere privatlivets fred. Den naboretlige tålegrænse overskrides væsentligt og vil medføre tab af værdi for os naboer på Hædersdalvej. Her er tale om to erhvervsgrunde, der ønskes bygget fuldt ud med nye etagebebyggelser, med flest mulige boliger uanset om området er egnet til boliger og opholdsarealer, eller om det passer ind i naboområdet. Her fraviger politikerne deres egen politik om at holde forskellige bygningsformer adskilt fra hinanden og samlet i særlige områder. Etagebebyggelser for sig og villaområder for sig. Det er også politikernes målsætning, at hver gang der bygges, skal der gives noget tilbage til byen og borgerne. Hvad gives der tilbage til borgerne her? Planstrategien fortæller at byen er fuldt udbygget men ikke fuldt udviklet. Hvorfor fortsætter man så med at udbygge byen? Hvorfor har kommunen så mange fine visioner, når den alligevel ikke følger dem? Kan borgerne overhovedet stole på kommunens planlægning, når den konstant ændres? Hvilke faciliteter har Hvidovre Kommune tænkt til de 1000 nye borgere, der planlægges boliger for i Hvidovre Nord langs med Danmarks mest trafikerede jernbane? Det kan godt være at de vil bo stationsnært, men hvor er de institutioner, idrætsfaciliteter og kulturtilbud 1000 nye borgere kan benytte? Har Hvidovre Kommune tænkt på hvordan trafikken kan afvikles på de eksisterende veje i Hvidovre Nord, når der kommer 1000 nye borgere? De har helt sikkert ikke kun cykler. Grundejerforeningen Holmegaard kan selvfølgelig være ligeglade med de nye borgeres problemer med støj, vibrationer, luftforurening, magnetisme, lys og luft, men vi vil alligevel gøre opmærksom på, at vi ikke finder området egnet til boliger. Støjen på opholdsarealerne er det svært at gøre noget ved, særligt for så vidt angår byggeriet på Svend Aagesens allé, hvor jernbanen ligger i højden. Vi er bekymrede for, at der derfor vil være stor gennemstrømning af beboere i ejendommene. Hvad gør det muligt for Hvidovre Kommune at anvende de lempede støjregler, med isolering mod støj af ny boligbebyggelse, når der er tale om ændret arealanvendelse fra erhverv til blandet by funktion? Ifølge afgørelse fra Planklagenævnet sagsnr. 18/05775 af 10. august 2020 pkt.3.3.2 og pkt.3.3.4. (https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/5c495490-0c40-4916-b2f8-0ab4be02f1da?highlight=18%2F05999 ) kan de lempede støjregler ikke anvendes ved ændret arealanvendelse. Støjgrænsen på de 64 dB, skal således overholdes ved facader. Området er belastet med støj fra jernbanen på op til 79 dB. Grundejerforeningen Holmegaard anbefaler, at området anvendes til kulturelle og rekreative formål samt ikke generende erhverv herunder fjernvarmecentral og parkeringshus. Byggeriet skal være i harmoni og passe ind i det omkringliggende villakvarter, med maximalt 2 etager og 8,5 meter i højde samt en bebyggelsesprocent på maximalt 60%, hvilket svarer til den gældende Byplanvedtægt 16. GF Holmegaard
Fari | 30-03-2023 17:58:23
Indsigelse mod det planlagte byggeri på Svend Aagesens Allé og Immerkær 42
Kære politiker i Hvidovre kommune Til vores generalforsamling i Holmegård grundejerforening var bygherren inviteret for at fortælle om projektet, planerne og alt de tekniske detaljer om det ny byggeri på Immerkær 42. Han fremlagde planerne som om beslutningen var blevet taget og alt var på plads. Så tænkte jeg, at vores politiker i vores kommune har ingen respekt for sine nuværende skatteborger i kommunen og tænker på flere skatteborger og dermed mere indtægt uden at tænke på at det kan være med til at nogle ressourcestakke bebor flygter fra området, ikke fordi man vil flygte fra de andre mennesker, men fordi det ikke giver mening at betale så mange penge som ejendomsskat og andre udgifter, men ingen privatliv i sit hjem og have. De andre bebor har sendt deres indsigelse og jeg er enig med dem alle sammen på alle de punkter de peger på. Og her kommer min bekymring og forslag. Da vi flyttede til vores nuværende hus for ca. 8 år siden, havde vi drømt om at bo her resten af vores liv, vores børn er vokset op i det her hus i tryghed sammen med venner og naboer osv. På trods af støj fra jernbanen og nuværende grimme højhus i Rebæk Søpark, som skærmer vestsiden og om ikke så længe med en anden højhus på østsiden(Sven Aagesen alle) vi nyder vores privat liv uden indbliksgener og forholdsvis frit udsyn til himlen i vores baghave mod nord. Når alt det er sagt, så vil jeg bede jer beslutningstager om at tænke jer om sådan så ingen investorer skal tænke på at investere i det her område for at kun tjene penge, hvis formålet er godt og helhedstænkende, så vil jeg støtte op om, men dette projekt er kun begyndelsen, når dette lykkedes for investorerne, det stopper ikke her, så vil de går efter resten Immerkær osv. Så 12-15 meter høje bygninger: NEJ tak Lave bygninger, beboelse, sundhedshus, idrætcenter osv. JA tak
Lene og Finn | 30-03-2023 16:06:40
Hædersdalvej 22
2650 Hvidovre
Indsigelse mod planlagt byggeri Immerkær og Sven Aagesens Alle
Til rette vedkommende: Indsigelsen falder i fire punkter. For det første undrer det, at vores Borgmester fra SF i TV og på andre medier har været fortaler for støjdæmpning omkring motorveje i Hvidovre - og ved nærværende projekt accepterer et stort antal boliger lige ved en voldsomt belastet togbane - S-tog, regionaltog samt de mest støjende godstog med meget lange og tunge togvogne. For det andet et spørgsmål om kommunal anvisning. I betragtning af de voldsomme støjgener som fremtidige lejemål vil blive udsat for, er det meget tvivlsomt om lejemålene kan blive udlejet til den forholdvis høje husleje. Har kommunen anvisningsret til en del af boligerne og hvem vil man i det tilfælde anvise. Kan konstatere, at i Porten til Rødovre er der stadig ledige boliger og på sociale medier kritiseres disse byggerier voldsomt. For det tredje er det ekstremt vigtigt at kommune er kritisk til udviklere og andre partnere i projekterne. Kan se at udvikleren omkring Immerkær har en mildest talt blakket fortid - hvad har Hvidovre kommune gjort for at sikre seriøse partnere - som ikke bare er de billigste. For det fjerde en gentagelse af andre indsigelser - men netop også derfor den måske vigtigste indsigelse. Et byggeri der overstiger nuværende med 1,5 etage eller 5 m. Haverne i de tilstødende ejendomme vil blive ubrugelige, da der vil være frit udsyn fra de nye boliger til haverne - lysindfaldet vil blive reduceret voldsomt mm. Hvidovre kommune har tidligere bestræbt (og godkendt) bebyggelser i 2 etagers højde - er det en simpel business case der nu vil tillades bygger i 4 etagers højde. De fremlagte skitser ser meget romatiske og ordentlige ud - men de viser ikke hvordan byggerierne ser ud fra haverne eller udsynet fra boligerne mod haverne. Vi savne derfor skitser der viser dette for et fuldkomment grundlag !!!! Vi står naturligvis til rådighed for yderliger uddybning. Lene og Finn
Denise | 30-03-2023 10:12:41
Nej tak!
Nej tak til byudvikling der kun tænker optimering og ikke respekterer den eksisterende bebyggelse i et ellers skønt villaområde der indtil nu var trækplaster for børnefamilier og andre glade skatteborgere. Vi kan nu byde kommende borgere velkommen med et boligbyggeri der sprænger bebyggelsesprocenten med mere end 50%, indkigsgener i folks private haver og et projekt der får kommunalbestyrelsen til at tro at vi kan lave Carlsberg-byen i Hvidovre. Der skal ikke herske tvivl om at området omkring Svend Aagesens Allé kalder på udvikling, men det bør ske i en grad der tilgodeser alle parter. Her er der en stor taber, og det er de eksisterende grundejere. Behøver kommunen at skræmmer de eksisterende borgere væk, for at kunne tilbyde flere boliger? Eller kan vi også købes ud til en klækkelig sum penge og så kan hele området konverteres til boligbyggeri i højden?! Kære politiker, lad os lave bæredygtig byudvikling og ikke kun ejendomsudvikling. Respekter de nuværende matrikelejere og nedskaler højden!
Niels | 30-03-2023 07:55:45
Høringssvar angående Immerkær og Svend Aagesens Alle
Se vedhæftede dokument
Bettina | 30-03-2023 07:41:31
Indsigelse mod byggeri på Immerkær/Svend Aagesens Alle
De 7 bygninger ses fra villaerne, som meget bombastiske og uinspirerende. Bygningerne er meget høje, brede, mørke og ensartet, placeret på en lang række med samme afstand imellem. Byggeriet virker ikke som et ”levende”/inspirerende byggeri at kigge på. De grønne hyggelige arealer til beboerne i byggeriet ser nok tiltalende ud, men det er ikke det syn, som villaejerne får. De får kun udsyn til nogle meget dominerende bygninger, som skæmmer og begrænser udsynet til himlen. 4 etager et MEGET højt set fra villaerne, hvorfor begrænser man det ikke til 2 etager? Et byggeri med varierende højde, bredde og udformning, vil være mere spændende at kigge på set fra villaerne. Den høje højde bevirker ligeledes, at byggeriet bliver meget dominerende at se på, og vil mindske fri udsyn till himlen. En lavere højde vil fremstå mere i harmoni med det omkringliggende villakvarter. Da Hvidovre Nord ikke har mange sportsfaciliteter bl.a. i form af motionscenter m.m. kunne det være et forslag, at en af bygninger kunne indeholde dette, som hele Hvidovre Nord kunne benytte og ikke kun ungdomsboligerne. I Hvidovre Nord har vi meget begrænsede idrætsfaciliteter. Vi vil gerne tilgodeses med gode faciliteter, som kan holde os sunde og raske ligesom andre steder i Hvidovre kommune. Hvidovre kommune nævner selv i deres Sundhedsværdier følgende: Det sunde valg skal være det lette valg i hverdagen. Hvidovre Kommune vil arbejde på at skabe gode fysiske rammer tæt på den enkelte. Det gælder f.eks. let adgang til naturen og til idræts- og fritidsfaciliteter, samt i skabelse af attraktive byrum, der fremmer et aktivt byliv og gode oplevelser og fællesskabe. Så hvorfor bygges der ikke lokaler til motion, svømning m.m. og laver udendørs rekreative områder og mødesteder til gavn for alle i Hvidovre Nord på dette areal?.I Kommuneplan 2021 har Hvidovre kommune selv skrevet Der er mangel på idrætsfaciliteter på tværs af kommunen, og derfor indeholder kommuneplanen retningslinjer om, at muligheden for at etablere flere idrætsfaciliter på tværs af kommunen skal undersøges, at der i Hvidovre Nord skal udlægges et areal til et nyt idrætscenter inden for planperioden. 200 ungdomsboliger øger befolkningstætheden markant på sådan et lille område tæt op af et villakvarter. Så mange nye beboere på et meget begrænset område vil også medføre øget støj/uvedkommende larm til villaejerne specielt i sommermånederne, hvor der vil være udendørs aktiviteter. Det virker paradoksalt, at Hvidovre kommune vil bekæmpe gener fra støj i andre områder, men vil øge støjgener i et villakvarter markant. Man ved at støj og specielt uvedkommende støj er sundhedsskadeligt. Både støj og vibrationer vil også være sundhedsskadeligt for de kommende beboere i ungdomsboliger, er det hensigtsmæssigt at udsætte ungdommen for dette? Det harmonerer heller ikke med Hvidovre kommunes støjpolitik og nedsættelse af et støjudvalg, som skal bekæmpe støj. Derudover vil man ændre bebyggelsesprocenten i lokalplanen på dette område, så byggeriet kan godkendes. Bebyggelsesprocenten skal øges/ændres med over dobbelt så meget, fra 60 til 123%. Det giver slet ikke mening, at området skal tilføres meget mere støj end nødvendigt samtidig med, at mange flere mennesker skal at bo i bygninger, hvor de udsættes for sundhedsskadeligt støj og vibrationer. At bygge helt nye bygninger og ikke bevare nogle af de gamle harmoner heller ikke med kommunens egen målsætning om bæredygtighed Bæredygtighed og klimatilpasning skal tænkes ind i byggeprojekter ved at have fokus på at begrænse bygningers miljøbelastning under både opførelsen og i hele deres levetid. Nævnt i Kommuneplan 2021. Til sidst skal nævnes, at Hvidovre kommune glemmer at lytte og tilgodese nuværende beboere, her de villaejere som allerede bor i området. Hvidovre Kommune har meget travlt med at øge antallet af nye borgere og fortætte kommunen markant samt fjerne muligheder for grønne områder m.m., På denne måde bliver det mindre attraktivt at bo i kommunen.
Jess Brink | 29-03-2023 18:49:42
Hædersdalvej 24
2650 Hvidovre
Indsigelse imod byggeri på Svend Aagesens Alle & Immerkær
Som bolig- og haveejer på Hædersdalvej er vi imod det planlagte nybyggeri på Svend Aagesens Alle og Immerkær i 4 etager, grundet de indbliksgener/Indkig som der vil komme til vores stuer og haver, således at vores privatliv bliver fuldstændig ødelagt og vores boliger usælgelige i fremtiden. Endvidere passer det fremlagte projekt i 4 etager ikke ind vores kvarters karakter, bestående af parcelhuse i maximalt 2 etager. Sluttelig forstår vi ikke hvordan kommunen kan acceptere, på vegne af de kommende beboere, at der bygges så tæt på jernbanen med de støjgener dette medfører. Grunden er simpelt hen uegnet boligbyggeri, men der kan bygges idrætsfaciliteter, hvor brugerne kun opholder sig i kortere perioder gangen så støj påvirkningen ikke foregår over længere tid.
Malene | 29-03-2023 18:10:08
Nej tak
Nej tak til høj bebyggelse
Finn | 29-03-2023 17:05:34
Hædersdalvej 44
2650 Hvidove
Område ikke egnet til beboelse.
Det kan her, som generel rammebestemmelse anføres, at boligområder ikke må påføres vejtrafik- støj over et af kommunalbestyrelsen fastsat niveau, dog max. 55 dB(A) jfr. regionplanretningslinjerne. I næsten fuldt udbyggede byområder, kan det være vanskeligt at varetage støjhensynet alene ved afstandsdæmpning. Et opslag på Dingeo.dk viser at der fra jernbanen udsendes støj i området 60-75 dB. Endvidere er der vibrationer fra godstogene om natten. Da afstanden mellem Hvidovre station og Rødovre station er ca. 1100 m og det kunne læses at 900 m støjskærm langs Holbækmotorvejen koster 53,5 million må det kunne forventes at der skal bruges i omregnen af 130 mio. kr. til at støjsikre begge sider af jernbanen for at gøre området beboeligt. Dette vil dog ikke fjerne vibrationerne fra godstogene. Øget beboelse i området giver øget trafik som ligeledes skal håndteres. Nedlæggelse af parkeringspladserne ved Hvidovre station har givet en øget belastning på de nærvedligene villaveje. Immerkær er i svinget ved Rødovre station og længere ned af vejen i dagtimerne forvandlet til pendlerparkeringspladser, jeg forventer at dette kaos blot bliver større, hvis der laves yderligere beboelse. Flyttede i sin tid ind i et villakvarter, vel vidende at jernbanen kunne komme tættere på, men ikke at der skulle være boligområde i baghaven. Dette vil give indbliksgener, såfremt der laves etagebeboelse, som ikke passer ind i området med villaer og liberalt erhverv. Området bør som nu forsætte med at være til liberalt erhverv, eller laves om til et grønt område, for dem er der ikke for mange af i Hvidovre Nord.
Andreas | 29-03-2023 14:10:52
Hædersdalvej 14
2650 Hvidovre
Nej tak
Det er under et år siden, at vi flyttede ind på Hædersdalvej med Svend Aagesens Allé som bagbo. Dengang var kommuneplanen under et halvt år gammel, og i den er området bag vores bolig klassificeret som udviklingsområde. Dermed kan vi med tiden forvente naboer mod banen, men ifølge politikernes beslutning af 21. december 2021 bliver det ikke et massivt byggeri, for bebyggelsesprocenten lyder på max 60. Under halvandet år efter vedtagelsen af kommuneplanen skal vi og politikerne alligevel forholde os til et boligbyggeri, som står til at sprænge både kommuneplanens rammer og alle former for sund fornuft. Et massivt byggeri med en bebyggelsesprocent på 125 pct. er i spil. Ganske naturligt er det sydvendt, og det betyder så for hele striben af boligejere på Hædersdalvej, at vi kan forvente massive indbliksgener i 180 grader, og hvis det står til ejerne af grunden, fra både 2., 3. og 4. etage, da grundejerne ikke har intentioner om at følge den forholdsvis nye kommuneplans begrænsninger om et max på tre etager. Det er naturligvis fuldt forståeligt, når ejerens eneste formål er at bygge flest muligt lejligheder for at profitmaksimere til det yderste, når en pensionskasse eller lignende skal overtage. Når det sker, er de nuværende ejere over alle bjerge ift. dette byggeri og har dermed yderst begrænsede interesser i de langvarige konsekvenser af projektet. Og det sker på bekostning af os eksisterende villaejere. Det er forståeligt, at politikerne drømmer om at tilbyde flere boliger i byen og få flere skatteborgere til kommunen, men hvad må vi andre leve med, hvad er tåleligt? Indbliksgener året rundt ifølge grundejerne. Af uforklarlige årsager mener ejerne kun, at der kan være indbliksgener fra 3. sal, men allerede i dag kan vi jo se højden på 1. sal, og der er frit udsyn til Hædersdalsvejs haver og i visse tilfælde stuer. Vi må også forvente mere trafik på villavejene. Allerede i dag parkerer pendlere m.fl. i området og blokerer til tider for indkørsler og skaber utryghed med den lokalt unødige trafik. Det problem kan kun forventes at eskalere, hvis der skal bygges så massivt, som det er planlagt. Ejerne af grunden har også fine tegninger med store, brede altaner. Således kan vi forvente oplevelsen af at skulle dele vores have med alle de nye naboer, som vil nyde godt af heldagssol. Når politikerne skal sætte rammerne for et kommende byggeri, bør det være med respekt for de nuværende beboeres privatliv, og derfor bør altaner på ingen måde tillades. Hvis boligmanglen er så stor, at der både skal bygges højhuse m.m. på hjørnet af Hvidovrevej/Kløverprisvej OG bygges i op til 15 meter på Svend Aagesens Allé, så skal de lejligheder nok blive lejet ud, selvom der ikke er altan til. Ellers må vi forvente både indbliks- og støjgener en masse. Årstiden afslører i øvrigt, at træer i vinterhalvåret ikke skærmer nævneværdigt. Men det vil naturligvis være kærkomment, at der plantes voksne træer for at komme bare nogle af generne i møde ved et evt. byggeri (også i mindre omfang end kommuneplanens maksimum). Endnu en grund til at begrænse byggeprocenten er, at der skal etableres fællesarealer på det sydvendte stykke mellem de nye bygninger og baghaverne på Hædersdalvej til de langt over 100 lejligheder. Det vil, uanset hvordan man vender og drejer det, føre til rigtig mange mennesker på et meget begrænset areal lige op ad det plankeværk, der skiller matriklerne, og det vil naturligvis medføre en hel del støj. Det kan i øvrigt undre, at man så tæt på anden beboelse i form af et villakvarter vil tillade op til 15 meters højde på byggeriet. I Grønnebro-projektet er de nærmeste bygninger til villakvarteret begrænset til 11,5 meters højde, hvilket giver rigtig god mening, fordi højdeforskellen på nybyggeri og nuværende villaer ikke vil være så massiv. Den linje bør også gælde for Svend Aagesens Allé, og man bør nøjes med at tillade byggeri på to etager for at holde indbliksgener på et minimum. Et så villanært byggeri skal selvfølgelig hverken være højere eller opleves mere massivt end Grønnebro-projektet. Når arbejdet engang skal tage sin start, må det i øvrigt være med en arbejdsdag, der ligger mellem 8 og 16, mandag til fredag, så det bliver tåleligt at være nabo til. Weekendarbejde er selvfølgelig udelukket. Politikerne får nu en særdeles god lejlighed til at vise, om de vil værne om det Hvidovre, vi kender, eller om det er vigtigere at skabe flest muligt boliger på begrænset plads på bekostning af det liv, der leves i kvarteret i dag og med en masse gener til følge. Om griske udviklere fremover kan forvente carte blanche til at plastre Hvidovres villakvarterer til med kæmpe lejlighedskomplekser, eller om der stadig er respekt at finde for både kvarterets ånd og os beboere, som har levet i blind tillid til retningslinjerne i en kommuneplan, som har eksisteret i under halvandet år. Man kan som politiker også spørge sig selv ganske simpelt, om man selv ville acceptere ovenstående gener i sin baghave. Livsværdien i haven går i hvert fald fløjten. Den naboretlige tålegrænse i det her projekt er på mange måder overskredet set fra villaejernes side.
Mie | 28-03-2023 18:14:59
Nej tak til nybyggeri
Udover de foreslåede etagebyggeriers medførte forringelse af herlighedsværdien i kvarteret givet ved ødelagt himmelkig og indkiks-gener uanset hvordan man vender og drejer, så er nybyggeri ALTID mere klimaskadeligt end at bevare og renovere. Og i en verden i klimakrise og en kommune, der vil en ambitiøs grøn profil, er det dybt skuffende at kommunen ikke stopper op og genbesøger planerne netop i det lys - men tilsyneladende vil fortsætte efterspørgsel på beton og cement mv. Selvom man skulle vælge en tilsyneladende "bæredygtig" indpakning, så vil det for både området, borgere, kommunen og fremtiden være langt mere værdifuldt at renovere det eksisterende nænsomt og etablere en form for rekreativ attraktion med ægte naturelementer i det resterende/ikke-renoverbare.
Ester | 28-03-2023 07:59:15
Hædersdalvej 40
2650 Hvidovre
Påtænkte byggeri Immerkær langs jernbanen
Det er planlagt til at blive bebygger i 4 etager. Dvs. det giver indkig i haverne OGSÅ selv om altanerne er planlagt er planlagt til gavlene, ydermere passer det ikke i kvarteret. Bygge området er støj- og gift belastet. Der kører godstog forbi HVER DAG, nogle med giftigt materiale i containerne.
Hanne | 28-03-2023 05:44:42
Hædersdalvej 46
2650 Hvidovre
Ville du selv bo her
Hele projektet er spekulation i boligmangel. Hvem i kommunalbestyrelsen eller konsortiet vil gerne selv bo i de påtænkte boliger? Og hvad hvis I selv boede som nærmeste naboer pp Hædersdalvej eller Vojensvej? Projektet ødelægger fuldstændig charmen ved kvarteret og glæden ved at bo her, for os som bor her i forvejen. Vi har boet her i 28 år og tænkt os at blive boende. Hvis vi skulle købe hus i dag, ville vi ikke drømme om at købe vores hus, hvis vi kendte til kommunens byggeplaner. Vores dejlige ugenerte baghave er vores fristed. Det er slut, hvis de påtænkte boliger opføres. Lad være med at gøre Hvidovre Kommune til et dårligere sted at bo. På forhånd tak🙂
Marianne | 27-03-2023 19:45:37
Kostenborgvej 23
2650 Hvidovre
Ingen høje bebyggelser
Ingen høje bygninger i villakvarter, det hører ikke hjemme. Svømmehal eller idrætscenter ville være ok. Trist at vi lever i et skindemokrati. Hvor Kommunalbestyrelsen tilsyneladende ignorere borgernes protester.
Brian | 27-03-2023 18:50:43
Privatliv og tab af ejenddomsværdi
Som hus- og haveejer vil man gerne have privatliv i sin egen have, - uden indkig eller "nedkig" fra andre mennesker. De hus- og haveejere, der har grunde opad eller tæt på det påtænkte byggeri, har købt deres grund under den forudsætning, at de kan nyde deres have i fred, være i deres hus uden at mange mennesker kan følge deres gøren og færden. Hvordan ville du selv have det, hvis du blev overbegloet af andre der, hvor du skulle følge dig privat og tryg? At bygge de tiltænkte "høje" ejendomme ændrer netop præmissen for disse grundejere! Skal der bygges nyt, skal der tages hensyn til denne ejendomsret, da grundene er købt ud fra præmissen om privatliv i egen have og eget hus! Andet er simpelthen ikke rimeligt og hensynsløst! For ikke at tænke på den tabte ejendomsværdi, det vil give, når den grund, du har, ikke længere er privat og ugenert!
Hanne Tove | 27-03-2023 18:31:14
Hædersdalvej 46
2650 Hvidovre
Indsigelse mod etagebyggeri på Immerkær/Svend Aagesens Alle
Høringssvar angående ændringer af erhvervsområdet ved Immerkær 42 og Svend Aagesen Allé 10A-D Resume Det er uacceptabelt at bygge boliger på det pågældende område, da det er uegnet til formålet pga jernbanen og støjgener og vibrationer herfra. Desuden er det hensynsløst over for nuværende beboere på Hædersdalvej, som vil blive stærkt generet af indblik og støj fra de skitserede nye boliger, trafik og beboerne her. Vi er for udvikling af området, som pt er trist og slidt, men vi mener, at det kan bruges meget bedre til glæde for beboere i Hvidovre Nord. Forslag og idéer, der kan inddrages i den kommende planlægning for området 1. Biodiversitet - område med dyr og planter. Hvidovre Kommune vil gerne være vild med vilje. Der er ikke meget naturlig natur i kommunen. Hvorfor ikke bruge området til det – og evt. kan børnehaver og Holmegårdsskolen bruge det til undervisning og være med til at tilså og lave natur-eksperimenter. 2. Rekreativt område – fitness, legeredskaber, bænke – bl.a. for de nye beboere i det planlagt Grønnebro på hjørnet af Hvidovrevej og Kløverprisvej. 3. Byg de nye boliger syd for Hvidovre Stationscenter. Flyt indkørsel til centerets parkeringsområde til Nordsiden af centret og luk indkørslen på sydsiden og etabler boliger der. Det er stationsnært, men ikke klos op af jernbanen eller villaer. Forslag til forbedring af fremlagte planer/skitser 1. Skál der bygges på Immerkær og Svend Aagesens Alle, foreslår vi at der etableres parkering for hver ende af de to områder, så der undgås gennemgående motoriseret trafik. 2. Der etableres institutionsbyggeri i ét til to plan over terræn og et plan under terræn. Hermed generes beboere på Hædersdalvej ikke om aftenen/i weekender. 3. Det eksisterende plankeværk erstattes med et nyt tæt og højere plankeværk og der etableres høj beplantning på nordsiden af plankeværket, så indbliksgener reduceres og udsyn fra nuværende villaer/matrikler bliver grønt. 4. Nyt byggeri - max to etager over terræn som nu. Indvendinger mod fremlagte planer og skitser 1. De eksisterende planer og skitser er skitser… og derfor svære at forholde sig til, da ting kan blive ændret. 2. Det er absurd, at der bruges så meget energi på støjbekæmpelse i andre dele af kommunen, og man samtidig planlægger at etablere boliger klos op af jernbanen. Nogle vil så afvise denne indvending med et argument om at vejstøj fra motorvejen er værre end støj fra jernbanen. Men det er et falskt argument. Jernbanestøjen er stadig et problem, og bliver større for de nye beboere end for de nuværende. Vi som bor på nordsiden af Hædersdalvej må indstille samtale, når vi opholder os på nordsiden af vores boliger, mens der kører tog forbi. Der er også højttalerstøj fra Rødovre station. 3. Nuværende beboere på Hædersdalvej vil blive generet væsentligt, hvis de fremlagt planer virkeliggøres. a. Der vil være væsentlige indbliksgener. b. Der vil være væsentlige støjgener fra trafik og fra de nye beboere c. Der vil være væsentlige udbliksgener. Udsynet fra vores ejendomme vil begrænses væsentligt at de høje bygninger. 4. Vores matrikler er meget smalle, og vores huse ligger meget tæt på hinanden. Det eneste område, hvor vi (som bor på nordsiden af Hædersdalvej har fred og privatliv, er i vores baghaver på den nordlige side af husene. Det bliver fuldstændig ødelagt med så høj bebyggelse så tæt på vores ejendomme. 5. For stor byfortætning. Med nye boliger ved Rødovre Station, Grønnebro og Immerkær og Svend Aagesens Alle bliver byfortætningen alt for stor. Uklarheder Hvor mange boliger og beboere vil området komme til at huse? Hvor mange etager vil man reelt bygge? Vi undrer os over at et 4 etagers byggeri skal være 15 meter højt. Hvor tæt kommer de til at være på de nuværende matrikler på Hædersdalvej? Hvor kommer bilerne til at køre/parkere? Lidt glemt læring fra fortiden Et lille udsnit af artikel fra jyllandsposten Byfortætningen i Aarhus er ude af kontrol (jyllands-posten.dk) I begyndelsen af 1900-tallet indførtes forbud mod for tæt bebyggelse. Boligerne skulle have lys og luft. Afstandskrav skulle sikre, at karréer fik lyse, grønne gårde, og overbebyggede karréer fik en gårdsanering, hvor nedrivninger skabte lys og luft. Bygningsreglementets krav om f.eks. minimumsafstande mellem bygninger blev i 1975 efterfulgt af loven om offentlighed i planlægningen for at inddrage borgerne. Det forekom at være store fremskridt og i mange efterfølgende lokalplaner overholdtes reglementets afstandskrav for at sikre ”lys og luft” herunder undgåelse af indbliksgener. Senere fulgte imidlertid en ”liberalisering” af reglementets krav om bygningsafstande. Undskyldningen var, at offentlighedens deltagelse i planlægningen ville sikre, at der ikke byggedes for tæt. Bestemmelserne blev derfor slettet og bygningsafstande (bebyggelsestætheden) skulle fremover blot vurderes (skønnes) i hvert enkelt tilfælde f.eks. i hver lokalplan. Men det er blevet åbningen for igen at bygge tæt. Bygherrer ønsker optimal forrentning, og arkitekter (der må have glemt de mange sociale hensyn, som standen opstillede i de funktionalistiske 1930’ere) projekterer derfor tættere bebyggelser. Kommunens bygningskontorer er tilsyneladende ikke opmærksomme på udviklingen. Venlig hilsen Birgit og Lars Mikkelsen, Hædersdalvej 38 Ole og Hanne Thomsen, Hædersdalvej 46
Klavs | 27-03-2023 09:16:48
Højt byggeri langs banen UØNSKET
Vi ønsker ikke byggeri over 3 etagers højde langs banen, pga. indbliksgener. Derudover, som sås tydeligt på støjmålinger langs banen, så kan de krævede støjniveauer slet ikke nås (de måles udenfor bygningen - så bygningsdæmpning kan ikke løse det) - så ærlig talt er bolig byggeri 15m fra godstogsspor IKKE et rimeligt sted at bygge overhovedet. Når nu der allerede kommer ca. 1000 nye borgere til, ifbm. med byggeriet på den gamle artiskok grund på 15 etager, så vil jeg mene at det var på sin plads at kommunen istedet for at tillade ikke-erhvervsbyggeri så tæt på banen til skade for de børn og voksne der vil komme til at bo der (de støjgrænser er der jo af en grund) - at man istedet nægter at ændre lokalplanen, og evt. tilbyder at købe de grunde de har købt biligt (fordi de KUN var til erhverv), og bygge nogle små "kolde haller" - a la ballerups topdanmark hal f.ex. - meget billigt byggeri, men super godt til mange sportsgrene hele året - og sikrer sundheden for alle de eksisterende og nye borgere i Hvidovre nord som i dag INTET har - andet end lidt gåse-overskidt græsplane ved rebæk sø - som iøvrigt KUN kan benyttes 1/3 af den tid der spilles fodbold (2/3 af fodbold sæsonen foregår indendørs) - og der er også brug for badminton, tennis mv. baner - så kommunens borgere kan få nogle sunde borgere.
Nanna og Jørgen | 24-03-2023 16:58:07
Hædersdalvej 32
2650 Hvidovre
Indsigelse mod det planlagte byggeri på Svend Aagesens Allé
Siden undertegnede for lige ved 40 år siden købte ejendommen Hædersdalvej 32 har boligen og det omkringliggende nærmiljø i et gammelt parcelhuskvarter været en fortræffelig ramme for vores hverdag. Her er vores børn vokset op, og her har vi planlagt at nyde vores otium. Imidlertid er vi netop blevet gjort bekendt med planerne om, at der på nabogrunden i få meters afstand fra skellet til vores ugenerte parcelhushave ønskes opført en fire etagers høj ejendom, og det må vi på det kraftigste protestere imod. Tilladelsen til at iværksætte et nyt byggeri i en sådan højde på dette sted betragter vi som intet mindre end et overgreb. Enhver kan i sagens natur forestille sig, hvilken forringelse af livskvalitet det medfører, at vi som ejere af hus og have fremover på alle tider af døgnet vil være udsat for indsigtsgener, som vi på ingen måder kan beskytte os imod. Derfor må det være et mindstekrav, at højden på det planlagte byggeri reduceres betragteligt fra fire til højst to etager, og at der allerede i planlægningen iværksættes foranstaltninger til imødegåelse af indsigtsgener. Det kommer næppe som en overraskelse for de kommunale myndigheder, at den modstand mod byggeplanerne i den fremlagte form, som her kommer til udtryk, er fremherskende blandt parcelhusejere i hele kvarteret på og ved Hædersdalvej, og denne indsigelse skal derfor også læses som en kollektiv protest mod projektet. Den udbredte misstemning og ulmende vrede, som kom til udtryk ved et netop afholdt møde, var umulig at tage fejl af: Stop det planlagte og voldsomt uharmoniske byggeri i fire etager klos op ad gamle villahaver, mens det endnu kun er et projekt. Venlig hilsen Nanna og Jørgen Larsen Hædersdalvej 32 2650 Hvidovre
John | 09-03-2023 15:22:02
Kostenborgvej 4
2650 Hvidovre
Ingen boliger p.g.a. støj
Ingen boliger bør bygges så tæt på togbanen. Andre steder ofrer kommunen meget energi på at bekæmpe støjplager. (Dobbelt-moral?) Området kan benyttes til f.eks. erhverv, lagerhotel eller idrætsaktiviteter.
Irma | 02-03-2023 08:27:41
Hædersdalvej 28
2650 Hvidovre
Ingen høje bygninger
Absolut ingen høje bygninger på grund af gener for alle os med have ud mod grunden. Jeg vil foreslå en lille svømmehal, der er meget lidt idræts muligheder i Hvidovre nord.
Kasper | 01-03-2023 17:04:55
Vojenvej 40
2610 Rødovre
Ingen høj bebyggelse
Jeg er stærkt imod et højt etagebyggeri (som tidligere forsøgt) der vil give gener for lys, udsigt m.m. og forringe omkringliggende boligers værdi betragteligt. En hvilken som helst bebyggelse af området bedes derfor respektere at grundene er placeret midt i villakvarteret karakteriseret af lave bebyggelser.