Afgørelse om at projektarbejde vedr. buslinje 500S ikke er miljøvurderingspligtigt

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Hvidovre og Brøndby Kommune har den 14. februar 2022 med supplerende oplysninger af 28. april 2022 ansøgt ’Center for Plan og Miljø’ om at træffe afgørelse om hvorvidt bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med ’forbedring’ af buslinje 500s’ stoppesteder i Hvidovre Kommune er omfattet af miljøvurderingspligt.

Center for Plan og Miljø har i henhold til miljøvurderingslovens § 21 truffet afgørelse om at projektet ikke er miljøvurderingspligtigt.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 16. juni 2022. En eventuel klage skal indsendes via klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se Hvidovre Kommunes afgørelse inklusive klagevejledning ved at følge nedenstående link.

Afgørelse om at projektarbejde vedr. buslinje 500 s ikke er miljøvurderingspligtigt (pdf)

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse på tlf.: 36 39 35 82 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk.