Afgørelse om at oprensning og uddybning af Hvidovre Havn ikke er miljøvurderingspligtig

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Niras A/S har den 23. februar 2022 på vegne af Hvidovre Kommune, Center for Trafik og Ejendomme, Vej og Park ansøgt Center for Plan og Miljø om at træffe afgørelse efter miljøvurderingsloven om hvorvidt en uddybning via opgravning af 5500 m3 sediment fra Hvidovre Havn er omfattet af miljøvurderingspligt.

Center for Plan og Miljø har i henhold til miljøvurderingslovens § 21 truffet afgørelse om at oprensning og uddybning af Hvidovre Havn ikke er miljøvurderingspligtigt.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 14. april 2022. En eventuel klage skal indsendes via klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se Hvidovre Kommunes afgørelse inklusive klagevejledning ved at følge nedenstående link.

Afgørelse om at oprensning og uddybning af Hvidovre Havn ikke er miljøvurderingspligtig (pdf)

Info